לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

שבוע המודעות לקידום המאבק בסרטן צוואר הרחם 2020

15/01/2020

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ג אךױא ׳׃י חט׀ך יׁױג װױ׃גױך ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ זױױ׀ט װט׳ 2020

יגױט בט״ זױױ׀ט װט׳ ׁיט׀ װױ׀ װאױ ׁױךט ׁחטׁ ׃אױך װ-OECD (חױ 33 ךױ 36)

יט׀ ױחך ׁ גיט װ׃אױך װױׁױך ׁװיט׃ױך װ׳װ

חט׀ך יׁױג װױ׃גױך ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ זױױ׀ט װט׳ י׳ ׁ-19 ׁאױ׀ט, ׳יהױ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױיט׃ װׁט׀ױך ׀ך װאךױא װגױ׃א ׁױךט י בט״ זױױ׀ט װט׳ ׁיט׀, װך׳ב יאך 2016.

װאךױא גױװ  ׁיאך 2016 ׀ױׁ׳אױ 232 אי יט׀ױך ג בט״ ׳ױ׃טא י זױױ׀ט װט׳: 187 אי װױ׃ױך (81%), 22 אי גטׁױך (9%), 23 אי '׀׳טױך' (10%).

גױ׃ אז׀  ׳װ גװ ׁיגױט װװ׀טגױך װךױחאא ׂ (-100,000) י אׂג ״טױ-בט״א (׃טׂװ III), יׁ יׁ׳חױ װה ױיאך ׂױ ׁ׀זגױך ׁ׃חך בטחװ ױ י״׳ ה׀ה י ך׀ זױױ׀ט װט׳: 20.5 ׁאי װױ׃ױך, 4.4 ׁאי גטׁױך ױ-37.5 ׁאי '׀׳טױך' ׁיאך 2016, גױך 10.0 ׁאי װױ׃ױך, 2.2 ׁאי גטׁױך ױ17.7 ׁאי ׀׳טױך ׁיאך 1996. י ז, ייגױט װאׂג װ״טױ-בט״א ׃ױװ ײװ יׁחױױך ׀׳ט ׁגױ, ׀ גױ״ גױׁט װיךאױך ױװױה אׂג ׀ט.

׃ׁט ט ײױ, בׂאך ױ"ט װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״: טױך יׁיט׀ בױׂ בט״ ײװ ׀אױ אהױו ױיגױט װװ׀טגױך י װ׳װ װ אױ, ׃ױׁט ׁ׳װ יגױװ װױך ח״אך, ױיגיױװ װךהטו ׁ׳ח װחט ׀ד ׀ ךבא ױח׃. װזג׃ װג ׁױךט אׂ׃ בט״ זױױ׀ט װט׳ װ ׁט׀י ױׁט׀יױאװ װך׳באױך אׂ׃ אׂד װההױװ װ׀אױי (HPV) ׀ױױבױך װך׀ױך, ז׃ ׁ׃חװ ה׀ה יׂטךך י זױױ׀ט װט׳ יױװ ׀ׁ׳ יאױ ױ׀היטך ׂױ ױח׃ ױ״הױ ׁײ װגיױ אױג װךהך׳ױך ׂ׃ױ בט״א, ׀ױ ׁ׃חװ ׀ךױט,HPV  ױ/׀ױ יױׁ ׁאװ.

װאךױא װגױ׃א ׁױךט, אױ אױ׀ט 2020:

 • ׁיאך 2016 ׀ױׁ׳אױ 232 אי יט׀ױך ג בט״ ׳ױ׃טא י זױױ׀ט װט׳: 187 אי װױ׃ױך (81%), 22 אי גטׁױך (9%), 23 אי '׀׳טױך' (10%).
  ׁחטׁ אי י׀ױׁ׳אױ ג בט״ ׳ױ׃טא י זױױ׀ט װט׳ ׁ 2011-2016, ׂ װ׀ׁ׳אװ װױזג װװ 54 יא ׁװױ׃ױך ױ-50 יא ׁגטׁױך ױ'׀׳טױך'. יגױט װװ׀טגױך י בט״ ׳ױ׃טא ׁזױױ׀ט װט׳ ׁיאך 2018 ׁיט׀ װױ׀ װאױ ׁחטׁ ׃אױך װ-OECD: יט׀ ױחך ׁחױ װ-33 -36 ׃אױך.
   
 • ׁיאך 2016 ׀ױׁ׳אױ 797 אי יט׀ױך ג אׂג ״טױ-בט״א (׃טׂװ III) ׁזױױ׀ט װט׳: 664 אי װױ׃ױך (83%), 37 אי גטׁױך (5%), 96 אי '׀׳טױך' (12%). יגױט װװ׀טגױך װךױחאא ׂ (-100,000) י אׂג ״טױ-בט״א (׃טׂװ III) ׁזױױ׀ט װט׳ ׁיאך 2016 װױ 20.5 ׁאי װױ׃ױך, 4.4 ׁאי גטׁױך ױ-37.5 ׁאי '׀׳טױך'. יגױט װ׀טגױך ׀װ ׁׂױװ װיגױט יאזהױ ׁיאך 1996 ׁאי װױ׃ױך (10.0), גטׁױך (2.2) ױ׀׳טױך (17.7).

 

 • יגױט װׁזױג י ׁ׃חױך בטחװ ׂױ ױח׃ י בט״ זױױ׀ט װט׳ ׁיױי װיא װ׀׳טױאױך ׁחטׁ ׁאױך 54-35 ׁיט׀ װװ 51.5% ׁיאך 2018 ג ה אךױא ךױאך װ׃׃ װ׀ױך ׁׁט׀ױך װחװװ יהױטבױ ׀׳טױאװ. ׁיאך 2018 יגױט װׁזױג ׁאי ג׃ ׳ׁטך- ׁׂױװ (63.0%) װװ ׁׂױװ ה יא װיגױט װ׃ױױ׳ ׁאי ג׃ ׳ׁטך- אױ (32.8%).

 

 • װװיט׃ױך װ׳בך װ׳װ זׁװ ׁװױ׃ױך ױׁגטׁױך. ׁװיױױ׀װ ׁא׀ױך װװיט׃ױך װ׳בך װױזגך ׳י יא װ׳װ ׁׂױװװ ׁיט׀ ׁ׳ב ױזג ׁ׃אױך װ-OECD. ׀ אזהךװ גװ ױׁװחך ׁיגױט װװיט׃ױך װ׳ב בט״ זױױ׀ט װט׳ ׁיך חׁױזױך װ׀ױױבװ ג װײ.

 

 • ׁיאך 2016 אה״טױ 82 אי ׁיט׀ בט״ ׳ױ׃טא י זױױ׀ט װט׳: 60 אי װױ׃ױך (73%), 12 אי גטׁױך (15%), ױ-10 אי '׀׳טױך' (12%). װׂ װױזג ׁגך װה״טװ בט״ זױױ׀ט װט׳ ׁיאך 2016 ׁיט׀ װװ 66 יא ׁאי װױ׃ױך, 56 יא ׁאי גטׁױך ױ-53 יא ׁאי '׀׳טױך'. טױך ייגױט װװ׀טגױך י בט״ ׳ױ׃טא ׁזױױ׀ט װט׳ אױ ׁיט׀ ׁװיױױ׀װ ׃אױך װ-OECD (ג"ה אךױא Globocan 2018), יגױט װךױךװ ׁיט׀ אז׀ ׁ״ױױ׳ װׁאױא: יט׀ ױחך ׁחױ װ-19 -36 ׃אױך װבױ׃טױך ׁב׃ט ױט׃ י יגױט װךױךװ.

 

׳זױ ׀ חט׀ך װ׃ױ"׳ װ׀ י װטיױ װ׀ױ בט״ ׁיט׃ װׁט׀ױך

ׁ׃חױך ׂױ ױח׃ י יאױ ׁזױױ׀ט װט׳

יאױ ״טױ-בט״א ױׂ׃ױ ױח׃ י זױױ׀ט װט׳ ׀ ך׃ ױױ ׁךבא. ׁ׃חױך ׂױ ױח׃ י יאױ ׁזױױ׀ט װט׳ ׀היטױך אגװ י ך׳ױ׀װ ׁ׀זגױך ײװױ יאױ ױח׃, יגױ װהױ ׂ׃ױ בט״א ׀ ׀ ״ױהױ ׁײ.

 • ב װׁט׀ױך װך װגױ׃ יאך 2019 ױ ׁ׃חך י״׳ זױױ׀ט װט׳ (ה׀ה)  ׀יװ ׁ״ױױ׳ ׂ 30 ג׃ 54, ׀ ךיױ ׀׳ך -3 יא, ױײ׀ך ׀׳ט יװױױג׃װ װזׁױטך װט׳ׁך ב יטױך װׁט׀ױך יאך 2019 װזװ ג װט׳ׁך ׁ׃חױך װבטחװ  יך׳ױ ׁט ׂ 30. װׁ׃חװ ׁױזגך ׁ ׂ, ׀יװ יי װ ׀א׃חזװ טהױ׀ך.
 • װט׳ׁױך װב ׁ חױהװ, ױ װׁ״ױ׳ װי, ׀היט ׁ׃חך ה׀ה ׀ חיט ׂ װ״ױהך, ׁװיךךהױך גזך יׁ 31 יח -101 יח, ׀יװ י׀אװ ׁ״ױױ׳ װׂ װײװ ׁׁ׃חװ ה ב װׁט׀ױך. הטױ״ װװיךךהױך ׁחױהױך װיױאױך ׳זױ ׀.

׳בױ אׂ׃ אׂד װההױװ װ׀אױי – י׀ױך ױךיױׁױך

 • װױ אׂד װההױװ װ׀אױי?

אׂד װההױװ װ׀אױי (HPV – human papilloma virus) ױ גװ -150 ײא יױא. יא װײא װױ (6, 11) ׂױט ׁױך ׁ׀ׁט װ (ׁ-90% װחט). ײא ׀׳ט י אׂד װההױװ, גױך ײ׀ך, גױ ׂטױ בט״. װי׳ ׁױךט װ ײא 16 ױ-18.

 • ז׃ א׃ׁח ׁאׂד װההױװ װ׀אױי?

ײװױ ׁההױװ ױגׁט טױׁ ׁײ ׂג א, ױ  ׀ױט׀. יױי ׁ׀זג ׳ױב, ׂױ חױא׃ױ, ױ װה׳ך ׀ך װבױ, ׀ױ ׀אױ ױאג ׳ױ״ װ׃ׁחװ. ׳יױׁ ז,  טױך יאך װגׁט ׀ך װאׂד ׁׂג גױט, ׀ אך װגׁט ׂ׃ױ בט״א װאׂט װאׂד ׀׃ ׀׃.

 • װ י׳ױךױ י אׂד װההױװ װ׀אױי?

אׂד װההױװ י׳ ׀ױ׃ ׁ׀ױױבװ - 80%  װׁׂט ױװאי װׁױׂט ׃ׁחױ ה׳ױך ׁײ ׀׳׃ י װאׂד ׁװ ׳װ. טׁױ ׁא ײױׂ א ױ װגױך בױ װ׃ׁחװ, ׀ױ װ׃ׁחװ ױװ װךט׳י ׂ ג ׁ ײױׂ ׀׳׃. ׁטױׁ װחט, ײװױ ׁאׂד ׀אױ ױטׂי ױ׀אױ ׂױט ׁגױך יװ ױ׳ױד גזױ, ׀ ׁחט בױ װװ׃ׁחװ ךי׀ט, ױׁטׁױך װ גױ װךהך׳ אװ ׂ׃ױ ״טױ-בט״א ׀ױ בט״א, ׁחטׁ אי ױׁׂט ׀׳׃. ׁחטׁ אי גױ װאׂד ׂטױ ׁױך ׁ׀ׁט װ, בט״ זױױ׀ט װט׳, בט״ װהױך, בט״ װאטךח, בט״ ה װ״ׁגך ױבט״ הװ ױױג. ׁחטׁ ׁׂט גױ װאׂד ׂטױ ׁױך ׁ׀ׁט װ, בט״ װה, בט״  ה װ״ׁגך ױ בט״ װהװ ױװױג.

 • ז׃ אך װה׳ך ׀ך װבױ װ׃ׁח ׁאׂד?

ׁיט׀ טיױ ױיױױח יא ׳בױא ׂט׃ב 4 (4 Gardasil) ױ- ׂט׃ב 9 (Gardasil 9) אׂ׃ אׂד װההױװ װ׀אױי, װאךא ג ה טי טױה׀. װ׳בױא ױאג װ׃ׁחװ גך׃ך י װ׳ױב ׁײא װאׂד װױ ׁ׳בױ. װ׳בױא אךא ׁ׀זגױך ײטחװ ךױ יטט װײטױג װגױאװ ׁיך אױך (ׁטױױ׳ י ייװ ׳ױ׃י) ׀ױ ׁיױי אױך (ׁטױױ׳ י ייװ ׳ױ׃י ױ׳ױ׃י), ׁװך׀ בױׂ װ׳בױ.

 •  זט װך׳ב?

יאך װױ׃ ךי"ד (2020-2019) אך װ׳בױ ׂט׃ב 9 ((Gardasil-9 ׁאױך ױׁא ׁךװ ׳' ׁבׂטך ׁך װבהט ױׁױ יט׃ װׁט׀ױך. אגטױך ױאגט ׁ״ױױ׳ װׂ 18-14, י׀ װך׳באױ בׁױך יױאױך, ײ׀ װי ׀ך װ׳בױ ׀ גױך ׁׁך װבהט (ׁךװ ״') ׀ױ ׁיױך װׁט׀ױך י יט׃ װׁט׀ױך (ךװ ' ױ׀). אי ױױך װך׳ב ׁ׀זגױך װׁ״ױ׳ װי י חױהױך װ׳ױ ױׁװיךךהױך גזך בהך י װׁױ״׳ך.

ױו װךגו ג ׀ױ׃ױך ׁזױג װ׳בױ ג טױה׀ װיה׳װ ׀ױ װׂאחױױׂ.

 • װ׀ י ׳בױ ךױהגױך ױױ׀?

ױ ׁ ׳בױ, חױך ג״ ךױהגױך ױױ׀ ׀היטױך. װגחטױך װ ׀׃ױױך ׁ׀ײױט װװײטחװ, ׀ׁ חױ ױאה׳ױך ׁ׀ײױט װװײטחװ.

 • װ ג׃ך ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ (WHO) ׁׂ װ׳בױ?

׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ חׁג  װ׳בױ אׂ׃ אׂד װההױװ װאױ ׳בױ ׁ״ױ׳ ױג.

 • װ׀ יא ג׃ױױך ׃גױך גױךױ י װ׳בױ?

. ׳חט ג׃א יהױטב ׁױא 2019 ׁךׁ װגך THE LANCET װגװ  אטיװ ט׃װ ׳׃װ ׁי׳ױך אׂד װההױװ ׁ׀ױױבױך ׁװ ױיױך ךױאױך װ׳בױא אׂ׃ װאׂד. װ׳ױחט זאױ  װאךױא װױױ ג׃ױך ׳ױךך װיהגװ װטׁװ ױװ׳ױׁך י ךױאך ׳בױא ג װװ׀טגױך י ײװױ אׂד װההױװ. חיױט ךחזט װ׳חט.

יטױך גױו א אי י׳ױ, ׳ױך ױׁא ײױׂ

ח 'חיט י יךחװ' בׁׁ װאױי׀ י ׳ב  ױװ׃ׁחױך ׁבט״ זױױ׀ט װט׳, װאׂט ׁױיװ ױׁױװ ׃ׁט ג יא אױי׀ ױטׁ: בחב ױ׳ך װבט״.

י׀ױך טׁױך אי׀ױך ג ׃ אי װךױ׃׃ױך ג בט״ זױױ׀ט װט׳ ױׁא ײױׂ, ױװךיױׁױך ׁ׀ױך גך ׀ך װ׳ױױך ױׁא ײױׂ/ װ׳״ױך חיױך ױױ״גױך, חי ׁ׳ װ ׀ױ בבױ ײױׂ ױיה׳ך ױ׀ד הט׃װ.

׃ׁט אװ חױטו ׀ױׂ, ״הך ׁאױך ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״: "׳יױׁ ׃גך יװבױ װ׃ׁחױך ׁאׂד װההױװ װ׀אױי גױ ג בהט װהט״אט ױחױ ׳ב  ׀ ױׂא, ׀ הג בהח ׂ הט״אט ׀׳׃ ׃ װ׃ׁח ׁאׂד. גך װװ׃ׁחױך ךט׳יך גױ׃ ׁׂ װאגױט ױ׀ טח ׁׁׂטױך ׀ױ ׁבׂטך װאיױ׀. ׃גװ ײױ ױװ ׳בױ װטׁװ ךבױ ױטׂיױך ׀י בׁׁ װאױי׀ י ׳ך בט״ זױױ׀ט װט׳. ױ װ׀ׁח ׁ׳װ ײױ ךח׃ ׁיא יױט: װט׀יױ װױ׀ װה׳ךך װבױ װ׃ׁחױך ׁ׀זגױך ׳בױא װאךא ׁׁך װבהט ױך ׳אױ א ׳ב  ױׂא ׂ ׁך בהט בױ׃, ױװיא װױ׀ ׂױ ױח׃ י װװ׃ׁחױך ׁאׂד ׁׁ׃חױך ה׀ה, ױגחׁ ׀׳טױ. ׳יױׁ ׃גך  ׁ׳ח חױהױך װ׳ױ זטה ׁ׃חך ה׀ה ׂ ׁ׃חך "HPV.

ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ח יטױך גױו א, אי י׳ױ, ׳ױך ױׁא ײױׂ/, װאך ׀ ךיױ ױ׀ זױט ׁװהאך טױה׀. ׁבׂטך װיטױך אך ׃ׁט ג װטׂיױך, װךבױ, ׃ױ װׂױד ױװ׃ױך ׁגחׁױך װ׳װ. ױ , אך חׁ װזױך יחױ א ׀׳ט װ״הױ ׁבט״ זױױ׀ט װט׳.

חׁך הט״ אױבה אך האױך
ׁ״. 03-5721643,
׃ױ׀": miniut@cancer.org.il


ױ גױ ׁאױי׀ בט״ זױױ׀ט װט׳ ׳ױױך, ׳ױך ױׁא יה׳ױךװ

ׁױ ׳י, 23.1.2020, ךח װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױ גױ ׁאױי׀ בט״ זױױ׀ט װט׳ ׳ױױך ױ׳ױך. ׁ׀טױג ױגׁטױ װטז׀ױך חזױגױך ׁאױי׀: 'װׁ״ טהױ׀, אגװ, ׀ׁ׳ױ ױ״הױ ׁבט״ זױױ׀ט װט׳' ׀ך הטױה' זׁ ױ׀חא, אװ װ׳׃װ ׂאחױױׂװ ׀ױאחױױׂך ױ׀ׂד אי, װטײ װטהױ׀ ג"י ז׳ח יט (׀בד װטױה׀), 'בט״ זױױ׀ט װט׳ –  װ׃ג י׳היך' ׀ך טׁ ׃׀ט, אװך ׳חך װבׁטװ, ׃ג ױח׃ױ ׁט׀ױך, װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ױ'װׁ״ טׂי ױ׳ׁטך' ׀ך אװ חױטו ׀ױׂ, ״הך ׁאױך, װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״. ױ װגױ ׁ׀׃ׁױך ׳ׁטך MSD.


טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ זׂ ׳חט ׳׃י טׂ יׁױג װױ׃גױך ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ זױױ׀ט װט׳

ׁ׃חױך בטחװ י אׂד װההױװ װׂױט בט״ זױױ׀ט װט׳, גיױױך בג ׁאגך בט״ ה װ״ׁגך ׁאי

׳חט יהױטב ׀׳טױאװ ׁ׃ח ׀ אךױא װחיױט ׁ׃חױך בטחװ י אׂד װההױװ װ׀אױי (HPV) ׁזױױ׀ט װט׳ גיױ בג ׁ׀הױ חׁױזױך אי ׁבױ ׳ױך ׁבט״ ה װ״ׁגך. ׳ױחט י IARC (װבױאױך װׁא׀ױך ׳חט װבט״) ׁזגױ אךױ׳ ב״״ב״ י גיטױך ׳חט יױ אךױא י 13,427 אי, ױ׀בהױ אךױא ג ׀ױ׃ױך װאױ׳ױך י ײ 16 י אׂד װההױװ – ׀׳׃ װײא װ׃ױג ׁג הױ״אז׀ ׁׂױװ ױךט ײא ׀׳ט ׳ױ יאױ בט״א (׀ױאחױׂא). ױ , אׁ׃ח ׀ װאי װױ אי׀ױך י אׂד װ׀׃ב (HIV) ׀ױ ׀.

װ׳ױחט יגטױ  ג ה ב״״ױב װאי׀ױך -HIV ױךױז׀ױך ׁ׃חױך װה׀ה (י״׳ זױױ׀ט װט׳) – ׁ׃חױך װבטחװ אגװ ױ׀ׁ׳ױ ױח׃ י בט״ זױױ׀ט װט׳ – װװ אך ׀ךט ׁךט חױך אי ג ׁ״ױ י HPV16 ׳ױׁ ׁה װ״ׁגך, אי ג יאױ ״טױ-בט״א ׁה װ״ׁגך ׀ױ ג יאױ ״טױ-בט״א ׁה װ״ׁגך װׁ״׀ HPV16.

ז׀ װ׳חט:

װחיט ׁ אי׀ױך י ײא HPV ׀ױאחױׂא ׁזױױ׀ט װט׳ ױװבױ י׳ױך ײא HPV ׀ױאחױׂא

ׁה װ״ׁגך:

װבױ י אי י׀א אי׀ױך HIV ׀ אױי׀ױך ײא ׀ױאחױׂא י HPV ׁזױױ׀ט װט׳ װױך ׂ אי׀ױך י ײא ׀ױאחױׂא י HPV ׁה װ״ׁגך ג׃ ג 43%. ײ׀ך גױך בױ י 9% ׀ז אי י׀ װױ אי׀ױך י ײא ׀ױאחױׂא י HPV ׁזױױ׀ט װט׳. ׀ז אי אי׀ױך -HIV װ׳ב װױ ג׃ױ ג 62% גױך 33% ׁװך׀װ.

ׁׂ װײ װ׀ױאחױׂא HPV16 ׁׁ׃ – אז׀  ח חיט ׳ײח ׁ אױ׳ױךױ ׁזױױ׀ט װט׳ ױאי׀ױך HIV, בױ אױ׳ױך HPV16 ׂ ׁה װ״ׁגך: ׁחטׁ אי י׀א אי׀ױך -HIV ׀ אױי׀ױך HPV16 ׁזױױ׀ט װט׳, װי׳ױך י HPV16 ׂ ׁה װ״ׁגך ג׃װ ג 41%, גױך 2% ׁׁ׃ ׀ז אי י׀א אי׀ױך -HIV ׀ױ -HPV16 ׁזױױ׀ט װט׳.

בױ:

ׁ׳חט אז׀ חיט װ׃ױח ׁ אױ׳ױך ײא ׀ױאחױׂא י HPV ׁזױױ׀ט װט׳ ױׁה װ״ׁגך, ׁװ HPV16. װז׀ טײ ג בױ װ׃ׁחװ ׃ױ אׂד װההױװ װ׀אױי ׁיא װ׀ׁט ׁאי – אי יױך  HPV ג ײװױ י HPV16ׁזױױ׀ט װט׳, ׁױ׳׃ אי יװ ג ׂ 45, װא ׁגױך בױ ױׁׂט בט״ ׁה װ״ׁגך - ׃ׁט װגיױ יי  גײט ׁ׀הױ אי ׁבױ ׁׂױװ ױךט ׳ױך ׁבט״ ה װ״ׁגך.

 

װ׳חט הױטב ׁװ׃ױטך ׀ױׂױב״ 2019 י ךׁ װגך Lancet Infectious Diseases.

חיױט ׀ט װ׀ (ׁ׀אׂך)

 

ׁׁטװ,

 

׀ ה״טױ

׃ױׁט

״:  03-5721613

א׃: 050-2099416

׃ױ׀": eyalp@cancer.org.il