לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

מחקר חדש מזהיר כי סיגריות אלקטרוניות עלולות להוביל להזדקנות מוקדמת של המוח

22/07/2019

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״: "ׁא אױגט ױזגט טׂי ׁױ׳׃, י װױ׳ י װךהך׳ ג׃ ׂ 25 ה׳ױך"
׳חט ׳׃י יװױזׂ ג ׃ טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ז׀  בׂטױך ׀ח״טױאױך גױױך װײח  ך׀ װׂײג י װױ׳ ױװױׁ װײ׃חאױךױ װױח׃ך.

ך׀ ׂײג (stem cells) װ ך׀ יג׃ ׀ גׁטױ ךװ װךאױך בױה ױױ װך (חׁ ךהח׃ ױׂ׃ט ױךױאױך ׳ױ׃ױך) ך׀ בהזה, ׂױ ך׀ ױ׳. ׃ױׁט ׁך׀ ׳ױא װךהך׳ױך ׀ׁט יױא ׁׂױד ױ׳׃ױי ױיחױ טחױך, װ ׁײ װךהך׳ױך װגױׁט ׁׁ״ ׀ױ ױװ ׁװ װ׳ ױװװךׁׂטױך. ׃ױג ײװ ׁט טׂיױך װטׁװ י ך׀ ׂײג טגא, ׂױ גי ״ׁח, װהױׂג ׁױך װךטׁױך ױװך.


גך, ׳ױחט ׀ױאׁטב״ך חהױטאװ ׁטׁטב׃ ׁ׀טזױך װׁטך ׁחיױ ׁ׃ױח ז׃ ױיהג ך׀ ׂײג ׁױ׳ ׳יהװ אױײ װאחױ״ (אחױ״ ױךױבה ״ג ) װזױ ׁבׂטױך ׀ח״טױאױך, ׀׃ ױךטבב (׀טױבױ) װאה״ װ. װׁ׳טװ ׁך׀ ׂײג י װױ׳ ׁבב אבױ חיױטװ ױך י װח װאי׀ה װׂג ׀ װױ׳ ׃ט בױ װט׳. ׃ ׁ׃ױח ײ׀ך, װ׳ױחט גטױ ב׃טך ׁ׃חױך גׁ׃װ ׁװ ׳יהױ ך׀ ׂײג י װױ׳ אױײ, ׀׃ ױךטבב י בׂטױך ׀ח״טױאױך װ אחױ״ ׁטױײ ײװװ ײװ װזױ ׁבױׂ אהױו י בׂטױך ׀ח״טױאױך.


ךױז׀ױך װאבױ װט׀ױ  װ׳יהװ י ך׀ װׂײג י װױ׳ אחױ״, װזױ ׁטׁך אױײ ױךטבב װבׂטױך װ׀ח״טױאױך, ׂט ךׂױׁך ׃׳ח (stress response), יװךׁ״׀װ ׁװהטגװ ךװ בױח ך׀ הׂױ ױװ׳הך ׁׁט׀, גחװ ׳זױאך (זׁ ׁױ װׂױד ךחיװ װךױ׃׃ ג װט׃ח װ׳ױהי ױװגױ ׂטױ װךהך׳ױך ׳ױך יױאױך) ױהׂגװ ׁױך װך׀ װךׁ׃ ױװהח ׀אטׂװ, יװ ךױהגױך װחיױטױך װײ׃חאױך.


װ׳ױחט זא  ׁװ ךׂױׁך װ׃׳ח י װך׀ אחױ״ װז״ׁטױ ׁך׀ אײח ׳זױ,  יׂ ׀׳ט יװאחױ״ בױח, ך יװיאױ װׂא״ ױװהײױױׂ װ׳טׂ ׁך׀ אױךטױ ׁגא. ג , ׁ׳יהװ ׀טױך ״ױױ׳ ׀׃ בׂטױך ׀ח״טױאױך י הױ״אז׀ װׁׂטך װבױ װײ׃חאױך ױח׃ך ױ׳ױך. גױ׃ זא װ׳ױחט,  אײח ׁך׀ ׂײג י װיהגװ טׁװ ג װךהך׳ױך גױׁט ױךאױחױך ױ ׳יהװ גױׁטך אחױ״ יאװ אךׁ ׁױ׳ װ׳ױא ךהחױ׃ חױׂא״ׁ ױױ״ױט ױךׂױׁױך װךאװׂױךױך.


װ׳ױחט ב ׀ך ז׀ װ׳חט יאגט ג ך׀ ׂײג ׁטחך װױ׳ י גׁט גׁ׃װ, ׁ י״ױױ׳ װ׀טױ, װ׳יהװ װיטװ ׀ױ װהבׁך בׂטױך ׀ח״טױאױך, ׂ הטח ײ חזט, גױװ װױׁ ׁיױי ׳ױײט ױז״ׁט װ׀זך ךװ װװײ׃חאױך ױך׳ױ׀װ. װ׳חט הױטב ׁךׁ װגך iScience ׁך װט׳ױ װ׃ג װױחטך Cell ׁװ׃ױטך ױא 2019 ױװױזׂ ג ׃ טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״.

׳זױ ׀ ׳חט װ׀ ׁ׀אׂך.


ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ׀ױ׃ ױ׃׀ׂ ךױז׀ױך װ׳חט װ׳׃י. ׃אװ הטױב״ ח׃ך װׁט׀ױך ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װבׁטװ : "ׁ יׁױג ז״ׁטױך גױ׃ ג׃ױױך ׃גױך ג װחיט ׁ בׂטױך ׀ח״טױאױך ױבױא ׁט׀ױך י י. װ׳חט װ׳׃י גױװ  בׂטױך ׀ח״טױאױך װױך אחױ״, א׳י׃ױך גךװ ׂ ׁׂטױך ׀ך װבױ װײ׃חאױך ױח׃ך י װױ׳. ג ׀ד ייט ׀׃ױ, ׀ױ׃, הױ׃ ױבׂטױך ׀ח״טױאױך בױׂװ װ ״אױױׂװ ׳׃יװ ׳בך, ׁט ׃ױג אױ יװ  ׁ׃ אחױ״ גױ׃ ׳ױט ט ױײח י׳ח װױ׳ױ ׁט בט״א. ׁא אױגט ױזגט טׂי ׁױ׳׃, י װױ׳ י װךהך׳ ג׃ ׂ 25 ה׳ױך ױ׳ױט ׀ױ ױ ׂטױ װהטגױך חיׁ ױטױײ, ׀ׁ ט׀י ױׂטאױך, װיהג  טגװ ג יחױ װ׃גך, גױ׃׃ ׀הױבׁױך, ׳ױבט ׀ײױ טׂי, ׂטױ ׃׀ױ ױ׳ט׃װ ױ׀ױט הׂױג ׁװךהך׳ױך װױ׳ ױה װ׳חט װ׳׃י, ׀ד ׂטױ װײ׃חאױךױ װױח׃ך".


׃"ט ׃ױ׃ ׁ״ױ, טױה׀ ױטײ װבׁטװ ׁט ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, װױבד : "׳חט גׁ׃װ ײװ װגױבח ׁװׁׂטך װבױ װײ׃חאױך ױח׃ך י ך׀ װױ׳, ז״טד חיט װ׃ױג אױ ׁט ׁ בׂטױך ׀ח״טױאױך װךחה ׁ, יׁו ױ׳ ױךט ׳ו ׃, יװ ׂױט װױױך װױׁ ׁגױ. ׀׳טױאװ װױ׃ג  אװ װײױ ױװךטױהױך װ׀טח׀ װ - FDA   װױ׀ ׳ױחט ׃ױױ׳ ג יךי בׂטױך ׀ח״טױאױך זגט, װ׳ױױ װךחה הטױב. ׳חט גױ׃א ׂ װזׁגױ ג יאױ ׂא״ װײױװ ג װךהך׳ױך ׂ׃ױ בט״א ׁ׳ װהװ י גיא בׂטױך ׀ח״טױאױך ױג גװ ׁבא װײױװ ג בױ װךהך׳ױך ׂ׃ױ בט״א ׁט׀ױך ױׁיה׳ױך װיך ׁחטׁ װיךי. װ׳חט װ׳׃י אגט ג גׁט גׁ׃װ ׀ װגטךאױ, ךױז׀ױךױ טױױא״ױך   ייױח גיױך יױי ׁבׂטױך ׀ח״טױאױך. ׁױ׳׃ ׀א׳אױ ױ״ט׃ ׁ׳ב זגט ױׁא אױגט י׀ז װאײח װךהך׳ױך װױ׳ ׁט ׁױבב ׃גך. װ ךהך װאב גׂ װגיױ ױאהׂג װאײח חזט װ״ױױ׳ יׁט ׃ױג ױװאײח ׀טױ װ״ױױ׳ י״ט א׳יהױ ׁױ׀".


גױ גח ׁאט װג׃װ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁאױי׀ בׂטװ ׀ח״טױאך ױװאײח ׁט׀ױך װגי, װבױׁׁ ױװבׁׁװ, װךג׃ ׁטױ׳ װײ ױװ׃ג, ׳זױ ג װחיױט װׁ׀.


װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װאװ ׀טׂױ ׀ ױױאױך טױױ׳ ױ יטױךװ אךא ׳ױ ױׁט׀ ׀ ךיױ.  ײ׀ך װױ׃ױך ךטױױך װזׁױט ׁׁ׃, ױגחטױ ׀  ױ ךחזׁ יך יװױ, ׃ יךױ הגױ ג ׁבב יחױ חזױג. װ׀ׂױ׃װ הױגך ׁ װ׳ײךױך, ח׃ױ װ׳חט, ׃ט װאגװ, װ׀ׁ׳ױ װױח׃ ױ יהױט ׃ט װ״הױ ױװיחױ י װ׳ױ ױװ׳. װהטױח״ ׁװ יחגװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׀ך ךטױױך װזׁױט אחׁג ג ׃ ױג׃ױך חזױגױך י׳ׁט ׁװ ׁװךא׃ׁױך אזׂ ״ׁ ׀אי װטהױ׀װ ױװ׳חט ׁט׳ׁ װ׀טו, ױװ אׁ׳א ׁחה׃װ, ׀׳ט יחױ ׃גך חזױג ױגאא ׁטװ װ׀ױך. ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ הג ׁחװװ װחױך -3,500 ךא׃ׁ װהטױב ׁ-70 באה ׁ ט׳ׁ װ׀טו, װיױךה ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ ׁ׀ײױט ׂױטװ. ךטױױך װךחיטױ ״הױ יבהטױ: 1-800-35-46-46 ׀ױ ׳זױ ׀ ״ױהב װ׀ױׁ״׳


ׁׁטװ,

א׀ױװ גאׁט

׃ױׁטך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

2099416 – 050

 

חיױט ךׁװ ׁ׀אׂך ׀ױ׃ױך װ׳חט - ׳ו ׀

חיױט ךחזט װ׳חט ׁ׀אׂך - ׳ו ׀iScience Cell Press journal

iScience publishes basic and applied research that advances a specific field across life, physical, and earth science. It's an open access journal with continuous publication, so research is immediately accessible. Our no-nonsense approach to submissions is simple, fast, and fair, and our commitment to integrity means that we publish transparent methods, replication studies, and negative results.

https://www.cell.com/iscience/faqs