לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

צעד היסטורי בקידום המאבק בעישון: השלב השני של החוק המעודכן לאיסור פרסומת והגבלת השיווק של מוצרי טבק ועישון יכנס לתוקפו

08/07/2019

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״: "גיטױך יא יױױחױ ׁיט׀ ב״ח ױךח ׁזױטך בׂטױך ׀יט װגאחױ בׂטױך װבױאױך ג׃ י ױזט ׂ״. טך ך׀בט גךװ ׁ׀ױה ױ׳״. װג׃ װטײ יאױ װױ׀ אגך גיױ ױװךטױך ׁחטׁ ׁא אױגט ױזגט"


װחאב ג װהטך װ׳ױח װױ׀ 75,300 יח ׀׃ הט״ ׀ױ 150,600 יח ך׀ׂ׃װ׳ ױ יא װ - 8 ׁױ 2019 אב ךױחהױ װיׁ װיא ׁיױ װ׳ױח װגױ׃ ׀בױט הטבױך ױװׁׂך װיױױח י ױזט ״ׁח ױגיױ ױגױ גױ׃ טיך װױט׀ױך יאױג׃ױ װׂ ג װזׁױט הא װח׃ױ װ׀ׂטבׁ י ׳ׁטױך װ״ׁח ױװאחױ״. יׁ ײװ ׁױ׳׃ טױױא״ אױי׀ אגך װ׳יהװ י ׃ גױ װגיױ װט װױך ױװױ׀ ױ װױט׀װ װ׀ױבטך ױט ׁיט׀ ב״ח, ךח ױזגזױג ׁזױטך בׂטױך, ׀יט ׁױך ךטױ זזױ יױי ׁױזט ״ׁח ׁחטׁ ׁא אױגט ױזגט.
׃ג יא׀בד ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ גױװ  ׁי גיטױך יא ׁיט׀ ױׁגױ יױױחױ ב״ח ױךח ׁזױטך בׂטױך ׀יט װגאחױ בׂטױך װבױאױך ג׃ י ױזט ׂ״ ױ"א׳יח", ׀ װױ׃ױך ׳ױח װגױ׃, טך ך׀בט גךװ ׁ׀ױה ױ׳״. ׳חט ׃ג יאגטױ ׀ױט װיא ׀ד װױ׳ױ  ׃ יזױט ךח ׁזױטך בׂטױך, אױ״ ױךט װהױ װױך גיא ׁׁׂטױך ױ ךח װ׃ױ ׳הבױך בׂטױך ױ גױ׃׃ גיױ ׁחטׁ ׁא אױגט ױזגט. ׁ׀׳׃ ׳חט ׀ױ, ׀יט הױטב ׁךׁ װגך װ׃ג, ׁט״י ׃ח ׂ'ױטא (BMJ) ׳ױחט ׁך װבהט טהױ׀װ י ׀ױאׁטב״ך טױז'ב״ט יׁ׃אך אױ ױטח גטױ ׳הױי גח ׀׳ט װׁ״ױ "candy cigarettes" (ךח ׁזױטך בׂטױך) ױׂױ ב טי י ׀טזױך װׁטך, ׳חט ׀ח׃ ױאטױך ג׃װ י ךגיך װ״ׁח, װ גךװ ךױאך זׁ ׃׀ׂװ.

װב ׳יהױ  ט׀י ךגיך װ״ׁח ט׀ױ ׁךח ׀זג הטבױ ׀הח״ׁ גיא װגך׃, גׁ׃ױ ׁיךױד הגױװ װ׃ױח ג זטא װךח, הגױ װג ג׃ױױך ׳חטױך ׀ױ׃ױך װאײח װ׀היט ױװהגױ ױׁב״ אׂ׃ אבױאױך װׁׂ ׀ך טך װךח ׁ׳חחװ. גױ׃ ׳יד װ׳חט י ׀ױאׁטב״ך טױז'ב״ט, ׀יט װױזׂ ג ׃ טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״  ׳ח ׳ׁטױך װ״ׁח װגאחױ טיױך זטא װךח װיךי ׁגזױׁ װחױט י ׳הבױך װבׂטױך װ׀ךױך ךױ יױי ׁױׂױ ױׁגזױׁ ײװװ ׁזױט װב״ח ױװיױחױ׃ ׁ״טװ גױ׃׃ ׀ך װ׃ װך׳ב בׂטױך ׀ ױזט ׂ״.


ׁ׀טזױך װׁטך, ׁװױ׃גװ ׃ט״ך י אװ װײױ ױװךטױהױך װ - FDA ױׁךװ װב״ױטך י װחױאׂטב װ׀טח׀, װױטײ ׁט הא גיױט (2009)  י ׀בױט יױױח ךח ׁ״ג הטױך ױׁזױטך בׂטױך  װ אט׀ ױי גׁױט ׃ (Bans candy and fruit-flavored cigarettes that appeal to kids). ׂ ׁיט׀ יױױח ׀בט ׁגױ׃ בהט .

׃ױׁט ׁהגװ װיאװ י װ׳ױח ׀בױט הטבױך ױװׁׂך װיױױח י ױזט ״ׁח ױגיױ, װך׀ט אחׁג ׁ׳ױד ׳ז יאװ ױ הטבױױ ׁבהט װ׳ױח י ׃אך יט׀ (8.1.2019). ײױט ׀ױיט װ׳ױח ׁטױׁ ׂ׃ױ ׁאבך װ - 20 הא יהױײטװ, װױ׃ױך א׳יױך י ׳ׁט װאבך יגׁט, ׀ך ׁ, װױ׃װ ׂח ױ׀ ׁ ט׀ױׁ ױׁבױג אטו י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, װײ ׂױט װגיױ, װגױךװ ׃ױחט״װ ךח׃ך, ׀ׂױ׃ טױה׀ ׁט׀ױך װזׁױט ױװ׳ׁטװ װטהױ׀ך אגװ ױׂװ גיױ ׁװבך׃טױך װטהױ׀ך, טיך גט ׁט׀ױך, װױגזװ װיט׀ך אגך גיױ ױׁךך יט׃ װׁט׀ױך. װ׳ױח װגױ׃ אױג׃ זז ׀ך װיױױח װױ׳א י ױזט װגיױ ױװ׀׃ױ ױװׂ ׁױ׳׃ ג װ׃ױט װזגט הא װךטױך גיױ ױזט ״ׁח ױאחױ״, װחזטך ׀ך ךױ׳ך װ׳ ׁ - 10 יא ׁױזג.

ט ײױ, בׂאך ױ"ט װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ בטװ װױ : ׁ ױ ׂױׁװ װגיױ ׁיט׀ חױטׁאױך ױױך ױך׳ױ׀װ ׁיה׳ױך טׁױך ךױז׀װ בט״ װט׀ױך, בט״ װׂטױ, װׁ׃, װׁׁ, װג װׂב, בט״ זױױ׀ט װט׳ ױ ׂ ׳ױך טׁױך ׀׳טױך. װױ׃ױך ׳ױח װגױ׃, ז׃ ךחױ גױױך װב ג װ״ׁח ׂׂױ, ׀אױ טױ׀ ׀ך אזא װװ׳װ י װ׳ׁטװ װיט׀ך ךױהגך װגיױ, י בחט יט׀ יגטאױ ז׀  40.2% חטׁ װגיא ׁט יחױ װהבח גי ׁגחׁױך גך ׳ט װבׂטױך ׁ ױ׳ט װ״ׁח ׂׂױ ׁהט״, ׳ח ׀ד ׁט אח״ױ ׁזג׃ ׀ח״ׁ ׁאױי׀. ײװױ זג׃ װב״ױט ׁח׃ױ װ׀ׁח ׁאׂג װגיױ י׀היט װה׳ך ׀ך װגיױ ׁחטׁ ׁױׂט ױׁױ׳׃ װׂ ׁא װאױגט ױװ׃ױט װזגט הא װח׃ױ י יט װ׀׃ױ װ׀ח״טױא. װג׃ װטײ י װ׀ׁח יאױ, װױ׀ אגך װךטױך װזגט װטׂ װט ױװח״א, י װ טׂי ׁױ׳׃ װיהגך אחױ״ יחױטױ ׁבׂטױך טׂױך ױׁבׂטױך ׀ח״טױאױך װהױׂג ׁװךהך׳ױך װױ׳ ױׁט אז׀  װ ױך ׳ױט טג, ׳ױט בט״א ׃ױג ױךױך. אױ װױ, ך׳ױך ׂ װךׂױך ךױהגױך ׃׀ׂױך, י יאױ ׂא״ ׁ׳ װהװ װײױװ ג װךהך׳ױך ׂ׃ױ בט״א, ׳ו ׃ ׁׂױװ, יׁו ױ׳ ױבױ ױׁׂט ׳ױך ׁ (ה יױ׃ ׀ד װזטא ׁגז)".

טיך װװױט׀ױך יאבױ ךױחד ׁיׁ װיא  - ׁױ יא װ - 8 ׁױ 2019

  • ׀בױט בׂטױך זגזױג, בׂטױך ב״ח ױךח (װ׳ ױ 8.7.2019): ׀ זט ׀׃, ׀ יױױח ױ׀ ׀׳ב י יױױח זגזױג ׀ױ ךח, ױׁ ײװ ׂױ גבװ, ׁזױטװ י בׂטװ. װחאב ג װהטך װ׳ױח װױ׀ 75,300 יח ׀׃ הט״ ׀ױ 150,600 יח ך׀ׂ׃.

  • ׀בױט יױי ׁ׃ױױך ױהטױך -  (װ׳ ױ 8.7.2019): ׀ גיװ ׀׃, ׁהטבױך ױךטך ׀ױ ׁבױ ׳הבװ ׀ױ ׀טײװ י ױזט גיױ, יױי ׁי ׀ױ ׁ׃ױך י ׁא ׀׃, י ׁג ׳ ׀ױ י ׀ׁט ׀ׁטװ, ׀ױ ׁךױאװ י הט ׀ױ ז׳ ׀׳ט, טׁױך ׁזױט ׀ױ ׁװאהיװ. װחאב ג װהטך װ׳ױח װױ׀ 226,000 יח ׀׃ הט״ ׀ױ 502,000 יח ך׀ׂ׃.

  •  װױט׀ױך װ׳ױח גךװ ׂ ׁ׃ױ״ הט - (װ׳ ױ 8.7.2019): ׳ױױ  װט׳ׁױך בגה װ׳ױח װגױ׃ װׁׂך װהטבױך ױװיױױח י ױזט ״ׁח (ה י׀ױיטױ ױאטיױ ׁבהט װ׳ױח י יט׀ ׁט ׁ – 8.1.2019) ׂ ג ׳אױױך ה״ױטױך ב (׃ױ״ הט) ׁי׃ױך װךגױהװ י יט׀, ׁ״ױב ױׁ׀ױאױך.

 

טיך װװױט׀ױך יׁט אאבױ ךױחד ׁיׁ װט׀יױ - ׁױ יי װ 8 ׁטו 2019

  • װ׳ ױ ײװ ג בׂטױך ׀ח״טױאױך ׁט ׳ױך  װװׁׂױך ױװװױט׀ױך י׳ױך ג בׂטױך טׂױך. טׁױך ׀בױט גיױ ׁחױױך זׁױט, ׳ױׁך װ׃הבך ׀ײװטװ ג װ׀טײװ ױ׀בױט טװ ח״א. װחאב ג װהטך װ׳ױח װױ׀ 226,000 יח ׀׃ הט״ ׀ױ 502,000 יח ך׀ׂ׃.

  • ׀בױט הטב בׂטױך ׀ח״טױאױך ױךחא ׀׃ױ ױ׀ױ׃ ׁ׀ךט ׀א״טא״, ׀ךט ךױ ׃ׂ״, גטױז ״ױױײװ ױט׃ױ ױ יױי ׁהטבױך בױװ, גחהװ ױך ׳בױך. װחאב ג װהטך װ׳ױח װױ׀ 226,000 יח ׀׃ הט״ ׀ױ 502,000 יח ך׀ׂ׃. ׁ׳ױח ױהגװ טיך ׳טׂ זױזך י הטבױױך ױךטױך ױׁאװ הטבױ ׁגךױאױך װױ׃הבך ׁהױד הטבױ ױ׃גװ אׂ׃ גיױ, הטבױ ׁךױ ׳אױױך טך ױזט גיױ (ׁךא׀ יװהטבױך ׀אװ ׂױװ ׳ױו ׳אױך) ױ ׁזטך ׀אױך ׀ױ ׃ױױ׳ ׳׃יױך, ךׁױך ך׳חט ױךגױ׃װ י׀ אגיױ ׁ״טװ ח׃ ױךׂ גיױ. װחאב ג װהטך װ׳ױח װױ׀ 502,000 יח ך׀ׂ׃.

  • ׀בױט ׳ח ׀ ךיױ בׂטױך ׁ׀טױג ׁךױטװ װז״טהױך בחט זטא, טיױ ׁטיך ׃ױױט ׀ױ בטך הט״ ׀י. װחאב ג װהטך װ׳ױח װױ׀ 226,000 יח ׀׃ הט״ ׀ױ 502,000 יח ך׀ׂ׃.


װװױט׀ױך יאבױ ךױחד ׁװי

  • ׁװי - ׁאױ׀ט 2020 ׁךױ יאװ הטבױ װ׳ױח, אב ךױחד װיׁ װבױה ױװ׀׳טױ ׳ױח װגױ׃ ױךׁזג גׁט ׳הבױך ׀׳׃ױך ׁזׁג  ׁװױגטגױ (הא״ױ 448c טױח ײך ׁיױׁ ׳׀ח), ך׀בט װזׂװ טװ י ױזט װגיױ ׁ׳אױױך (ױט ױבךטױ ױזט װגיױ ױ׳הבױך װבׂטױך ׁאחױ׃ױך װטװ), װׂ׃ך ׂױ׃ װ׀ײװטױך ג ׳הבױך ױזט ״ׁח -30% -65%, ׳ױׁך ׀ײװטױך ג  ױזט גיױ ױ׀׃ױ ׀׳ט (טׁױך בׂטױך ׀ח״טױאױך ױיט ׀׃ױ) – ׁׂױ׃ י 30%.

  • ׁװי -  ׁױא 2020 ךאב ךױחד װװױט׀װ י װׂיך ׃ױױ׳ ט׀יױ ג ׃ װ׳ׁטױך ׁאױׂג טׁ װױזט, ׳ױט אה״ ׁגך װיױי ױ׃ג אױבד.


אזא װװ׳װ י װ׳ׁטװ װיט׀ך ךױהגך װגיױ - 40.2%  זׁױט װגיא ׁ װׂ׀ ׁט יחױ װהבח גי

בחט יײװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁ׀ 2019 ׳יד  װיױױ׀ך ׳ט װ״ׁח ׂׂױ בׂטױך טׂױך, יװךט׳יװ טח װיאװ ׁט יהגװ ג װגיא. ג ה װךױז׀ױך, 40.2%  זׁױט װגיא ׁ װׂ׀ ׁט יחױ װהבח גי ׁגחׁױך גך ׳ט װבׂטױך ׁ ױ׳ט װ״ׁח ׂׂױ ׁהט״. ׁ װגיא ייחױ װהבח גי ׁ״ױ װזגט ׁא 25-34 י׀ ה׳ױך  - 50% װ יחױ װהבח ױװגיא ׁׂ׀ 18-24, י -46% װ יחױ װהבח. יךךה ׁבחט װױזׂװ װי׀װ: "װ׀ ׁגחׁױך גך ׳ט װבׂטױך ׁ ױ׳ט װ״ׁח ׂׂױ ׁהט״ יחך װהבח גי".

30.2% װיט׀ װגיא װהבחױ ׁ׃ ׀׳טױאװ

גױ׃ גװ װבחט יאגט ׁױ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״  זׁױט װגיא יזאױ  יחױ װהבח גי ׁגחׁױך גך ׳ט װבׂטױך ׁ ױ׳ט װ״ׁח ׂׂױ ׁהט״, ׁט אח״ױ זג׃ ׀ח״ׁ ׁאױי׀. ג ה װבחט 30.2% װיךךה זאױ  װהבחױ ׁ׃, 13.2% ׀טױ יװז״טהױ ב׃אך ׂװ, 7.5% זאױ יחט׀ױ ׀ך ׃ט װׂװ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״.

 - 76% װגיא אױװׂ װךט׳ח ׀ױ ׁױך ׀ך װבׂטװ - ׀יט ׁחי װ

׀׳׃ װאךױא ױװגױ׃׃ יגױ װבחט טױױא״ ױ׳יױׁ אײח װגיױ װהבׁ. װיךךה ׁבחט י׀א גיא װךׁחיױ גאױך ג װי׀װ װ׀ װ אױװׂ װגט ׀אי יגיא ׃ ׁחױױך זׁױט ױׁי׀װ אױבהך װג׃ ז׃ װ ׂׁ.  – 41.4% זאױ  װ גט גיא ׁחױױך זׁױט. יגױט װװגאױך װׁׂױװ ױ גױ׃׃ ׀ך  ייױח װגט ׀ ךׁי גױ׃ ג ײױךױ איױ ׀ױױט אח י, 76% חטׁ װגיא ךט׳ח ׀ױ ׁ ׀ך װבׂטװ ׀יט ׁחי װ ׳׃ױ גי, ג ה בחט ׁחטׁ װ׀ גיא.


ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׃ׂי  "גך ׳ט װ״ׁח ׂׂױ װך׀היטװ טח ׀׳ט װׂיך ׁׂ"ו ׁױ אז׳ױ װײ ׂױט װגיױ ױװ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ׀יט גךטױ ׁ׀זגױך גױ"׃ ׀ה ׀. גךטװ װז״טהװ װװבך׃טױך װטהױ׀ך, ׃׃ ׁך װיה״". גױ׃ ׃ׂי ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״  "׀ױט װװיהגװ װױ׳ך י גך װ׳ט ג װה׳ךך יגױט װגיױ, ׀אױ טױ׀ ׁבהױח ׀ך אךױא טיױך װב װגױ׃א ׀יט ג׃ ג װיׂ. ׀׳ט יא י גװ גחׁך ׁזטךױ אטיװ ט׃װ ׳׃װ ׁׁױ׀ ״ׁח ׂׂױ. ׳׃ ג ײ׀ך גױחׁ ׁ׀ׂױ׃װ ׁ׃׀ׂװ ׀׳ט הטבױ ׳ׁטױך װ״ׁח יז׀ױ ׀׳טױאװ ׁׁזג װױײװ י בׂטױך טׂױך, װאױב׳ ׁבׂאױ װהױאװ זגט".


װבחט אגט ג ׃ ױ ׀הבױב ׁװיךךהױך 506 אי ױׁׂט ׁׂ׀ 18 ױגװ ׁ׃ׂ ׀טז זׂ י װ׀ױױבװ. ׁױ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״.

 

===

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װאװ ׀טׂױ ׀ ױױאױך טױױ׳ ױ יטױךװ אךא ׳ױ ױׁט׀ ׀ ךיױ.  ײ׀ך װױ׃ױך ךטױױך װזׁױט ׁׁ׃, ױגחטױ ׀  ױ ךחזׁ יך יװױ, ׃ יךױ הגױ ג ׁבב יחױ חזױג. װ׀ׂױ׃װ הױגך ׁ װ׳ײךױך, ח׃ױ װ׳חט, ׃ט װאגװ, יהױט ׃ט װ״הױ ױװיחױ י װ׳ױ ױװ׳. װהטױח״ ׁװ יחגװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׀ך ךטױױך װזׁױט אחׁג ג ׃ ױג׃ױך חזױגױך י׳ׁט ׁװ ׁװךא׃ׁױך אזׂ ״ׁ ׀אי װטהױ׀װ ױװ׳חט ׁט׳ׁ װ׀טו, ױװ אׁ׳א ׁחה׃װ, ׀׳ט יחױ ׃גך חזױג ױגאא ׁטװ װ׀ױך. ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ הג ׁחװװ װחױך -3,500 ךא׃ׁ װהטױב ׁ-70 באה ׁ ט׳ׁ װ׀טו, װיױךה ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ ׁ׀ײױט ׂױטװ. ךטױױך װךחיטױ ״הױ יבהטױ: 1-800-35-46-46 ׀ױ ׳זױ ׀ ךטױװ ׁ״ױהב ׀ױׁ״׳

 

===

 

 

 

יױי בט״ױא ׀ױיט ׁאױי׀ גיױ יױי יױׁ ׁךׁװ ג װחט׃״: ׁ׀׃ׁױך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

 

װׁיא – גיױ הבׁ
׃ גיױ הבׁ
אטׂװגיױ ױ׀הױ״אזװ׀טאׁא׀ׁ

 

יױי אױב׳ װ׳ױח ה יהױטב ׁטיױױך ׁ – 8 ׁאױ׀ט 2019

" target="_blank">׀ךט װאבך


ױׁ׀ךט ױח״חב״ - װ׀היט ׳הױי ױ אױ׳

׳זױ ׀ ךחזט װ׳חט ׁ׀אׂך ךׁ װגך װ׃ג, ׁט״י ׃ח ׂ'ױטא BMJ.

׳זױ ׀ װױ׃גך װ – FDA ׁׂ ךח ׁזױטך בׂטױך

ׁׁטװ,

א׀ױװ גאׁט

׃ױׁטך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

2099416 – 050