לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

במהלך שנת 2019 נערכים בהדרגה שינויים בשדרה הניהולית של האגודה למלחמה בסרטן

01/07/2019


װ׀ױאחױױׂ הטױה' ׀ׁטװ חױ״, װךאװ װ׳ אױ׀ט 2019 ױ"ט װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁװךא׃ׁױך, ׁחױ הטױה' ׀גײט טױׁאײױ ׀יט ׁחי הטױי ךהח׃ױ ׀׳ט 47 יאױך װךא׃ׁױך, װ 22 יא ױ"ט װ׀ׂױ׃װ.


װ׳ װ׳זך װיאװ י 2019, ט ײױ, א" װ׀ׂױ׃װ יׁחיװ הטױי ךהח׃װ א", ׀׳ט 27 יא, ך׳ ׀ך װױאךװ בׂאך ױ"ט װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁװךא׃ׁױך, ז׃ ׀ױ טחא׀״ ׀יט װ ׁװךא׃ׁױך בׂ ױ"ט װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁט 29 יא. ׁךהח׃ א" װ׀ׂױ׃װ יי טױ׀װ װ׳יׁױ יװ ׁט ׳, ׀יט װ ׳יׁ װ׀ׂױ׃װ ׁי 19 יאװ.


הטױה' ׀טװ ׃ױטב״, ױ׳װ ׁטױטׂװ ׁחי ׀׳טױאװ הטױי ׀׳ט 26 יאװ ׁװ װ ׁװךא׃ׁױך ׳ׁט ׁױױג׃ װאװ י װ׀ׂױ׃װ, ׁחױױ װ גךװ ׁװךא׃ׁױך, הטױה' ױב ח׀ױײאט, ױ׳װ ׁט ׁטױטׂװ ׀ױאחױױׂך ױױ"ט װױגזװ װ׀ױך טױטׂװ, װט׃װ ױ״הױ אטו.


װיאױ ׀ױיטױ ׁיׁך װױױג׃ װאװ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁ - 11 ׁ׃זׁט, 2018, ׃ױױ׳ױ  גױׁ׃ ױךא׃ׁ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁ - 28 ׁטו 2019 ׁבׂטך אב װבױ י יאך װהגױך 2018 ױ׀ױיטױ בױהך ׁיׁך ׳ׁט װא׀א י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ יאגטװ ׀י (ױ ט׀יױ 30.6.2019).


 ׳ׁט װױױג׃ װאװ ױ׳ׁט ױױג׃ױך װױ׳ װגזױך, י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ הױג ׁװךא׃ׁױך, ׀ײ װחךװ ׁיאך 1952, ױ ׂ הטױה' ׀װטױ ז'׳אױׁט, ײױװ הטב אױׁ װ יאך 2004 װװ ׁװךא׃ׁױך ׁךהח׃ אי׀ װׁױ׃ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״.װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װאװ ׀טׂױ ׀ ױױאױך טױױ׳ ױ יטױךװ אךא ׳ױ ױׁט׀ ׀ ךיױ.  ײ׀ך װױ׃ױך ךטױױך װזׁױט ׁׁ׃, ױגחטױ ׀  ױ ךחזׁ יך יװױ, ׃ יךױ הגױ ג ׁבב יחױ חזױג. װ׀ׂױ׃װ הױגך ׁ װ׳ײךױך, ח׃ױ װ׳חט, ׃ט װאגװ, יהױט ׃ט װ״הױ ױװיחױ י װ׳ױ ױװ׳. װהטױח״ ׁװ יחגװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׀ך ךטױױך װזׁױט אחׁג ג ׃ ױג׃ױך חזױגױך י׳ׁט ׁװ ׁװךא׃ׁױך אזׂ ״ׁ ׀אי װטהױ׀װ ױװ׳חט ׁט׳ׁ װ׀טו, ױװ אׁ׳א ׁחה׃װ, ׀׳ט יחױ ׃גך חזױג ױגאא ׁטװ װ׀ױך. ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ הג ׁחװװ װחױך -3,500 ךא׃ׁ װהטױב ׁ-70 באה ׁ ט׳ׁ װ׀טו, װיױךה ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ ׁ׀ײױט ׂױטװ. חט׀ך ׃ג גױ׃ ג ׳ױך װבט״, װאבױ ׀ךט װ׀ׂױ׃װ.

ךטױױך װךחיטױ ״הױ: 1-800-35-46-46 ׀ױ ׳זױ ׀ ״ױהב װ׀ױׁ״׳.


ׁׁטװ,

א׀ױװ גאׁט

׃ױׁטך

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

2099416 – 050