לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

מחקר חדש מדגים ישימות תכנית גמילה מעישון מבוססת הודעות לטלפון נייד לחיילי צה"ל

26/06/2019

׳ױחט װ׃בװ, װ׀ױאׁטב״װ װגׁטך, ׳ װטהױ׀װ ױװ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױ׳ ט׀יױאװ: ךאך ׂװ גיױ ׁױבבך װױ׃גױך ״הױ א׃ ױװ בג ׂװ גיױ ׁחטׁ ׳. ז׀ װ׳חט הױטבױ ׁךׁ װגך װ׃ג BMC Public Health װױ (26.6.2019).
׳


גיױ בׂטױך װױ׀ ׂױט טײ ך׳ױ׀װ ױךױךװ װאךאך אגװ. זגט טׁ ך׳ גי ׁׂ׀ װיטױך װזׁ׀, ױׁחטׁ ׳ אז׀ױ יגױט גיױ ׁׂױװ ױךט ׀יט ׁ׀ױױבװ װך.  גיױ װיהגװ יך ג ׁט׀ױך ױיטױך װ׳, ׀ ךאױך ׂװ גיױ ׁזׁ׀ װױױך ׀ךׂט, ׁגחט ׁי װחױי ׁװאׂיך יטױך װׂװ. ׳חט חױ׃ װט׀ױ  ךאױך ׂװ גיױ, װׁױבבױך ג י׳ך װױ׃גױך ״חב״ ״הױ א׃ װ יױך ױגױך, ׀ ׳בט ׃ג ג װך׀ך ׳.   הך׳ױ װ׳ױחט, ׁװױׁך װב״ױ׃א״ ׃ׁ ׁ׀ט-ױבׁטׂ, ׃"ט ג ׁט-ײ׀ׁ ױװ׳ױחט װט׀י ׃"ט ׳ׂ ױ ׁך װבהט ׁט׀ױך װזׁױט י װ׃בװ ױװ׀ױאׁטב״װ װגׁטך, ׳׃ ג טב" טאװ זט ׳ װטהױ׀װ ױיױךה װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױ׀ױאׁטב״׀ױך ׀טח׀ױך, ךאך ׳׃יאך ׂװ גיױ ׁגײטך װױ׃גױך ״הױ א׃, ױך׀ך ׁױ׳׃ גׁױט ׳ זװ" ("בב-װהבח!" – ז"ׁ ױׂױ). ״טך װ׳חט װךװ װגט ׀ך יױך װךאך ױװהח ח׳ יהױט װךאך ױװ״גךװ ׁחאװ ׃װ אט׳ׁ.


׳חט ׂױבױ 81 ׳ גיא, ךױ 76.5% ׁׂט. װיךךה ׀ױ ׀ך בחט װׁבב, חׁגױ גז ׀ך ױ װהבחך װגיױ ױחׁױ ךאך װױ׃גױך ״חב״, בױאטאך ג ױ װװהבחװ יאחׁג ג ׃ױ, בױג ׁׂװ גיױ י ךחױהװ י 6 ׳ױ׃י. װךאך װךװ ׀א״ט׀ח״ׁך ױ׀היטװ יךךה יױ׳ װױ׃גױך גטך ׁ יגװ, ה ױך הך׳ יאחׁגױ ט׀י (׳יח, ג׃װ, זׁ טױ׳ טױ׃ ױגױ׃) ױחׁ ׃ ךׂױׁװ ך׀װ ׀ׂט װװױ׃גױך (ז"ׁ ׃ױׂ׀ױך װ׳יװ). װיךךה ׀ױ בחט גחׁ ׀ױט ׳ױ׃י ױׁאױבד אױך׳ױ אךױא װיױי יװ ׁגטך, ױ י׳ך ױך הך׳. ׁװךׁבב ג בחט װגחׁ ױאךױא װיױי ׁךױאװ, װגטױ װ׳ױחט ׀ך יױך װךאך: ׃׀ױך י״ױך װׂױב י װאׁ׃ח, װגױטׁױך, יׁגױך װטזױ ױװגױך װ״אך י װךױאך.


ךױז׀ױך װ׳חט גױ׃׃ױך ׁ׳אך װהױ״אז׀ ׂװ גיױ: ׳ױ׃י ׀׳ט ױ װװהבחװ, 20.6% װיךךה ׃ױױ׳  ׀ גיאױ ׀ד בׂטװ ׁיׁױג װ׀׳טױ. ׀׳ױײ ׁׂױװ ׁחטׁ װיךךה װױ גױטׁ ׁךאך, ׀יט 82.5% י׳ױ ה׳ױך ך הך׳ ׀׳ך. טױׁ װ׳ (96.8%) ז׀ױ ׀ך װךױאך חװ יױי ױטױׁ (84.1%) װזױ גװ ׳ׁטװ. ׀ױאװ גזך ׁױך װׂ גיױ ׁך׳ך װךאך אׁ׀װ װי׀טױך ׁךאך: 50% ׀ױ יװ׀אױ ׁגז אי׀טױ ׁךאך, גױך טח 4.8% ׀ױ י׀ װ׀אױ ׁגז. װ׳חט ױ׳, ט׀יױאװ,  ךאך ׂװ גיױ ׁױבבך װױ׃גױך ״הױ א׃ װ׀ יװ ׁךא׀ יטױך זׁ׀.


׃"ט ׳ׂ ױ, ױײ װךאך, ׁך װבהט ׁט׀ױך װזׁױט י װ׃בװ ױװ׀ױאׁטב״װ װגׁטך, ױגו װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױיגׁט ט׀י ׃ױט ׀ה׃ױױׂװ ׁגאד ׁט׀ױך װזׁ׀ ׁזװ": "ךױז׀ױך װךאך זׁגױך ג װהױ״אז׀ װגזױ װׂױ ׁיױי ׁ ׃ׂ״ ח׃ױ ׁט׀ױך, ױׁהט״ ׀זג בג ׂװ גיױ גׁױט ׳ זװ". ׀אױ יׁ ׀ך ח׳ װךאך ׁךאך בב װהבח 2019 ׳ זװ", ׁיךױד הגױװ ג גט ׁט׀ױך װזׁ׀ ׁזװ". ׀ךׂט טײ האאױ װױ׀ יױׁ ׀זג ׳׃יא ח׃ױ ׁט׀ױך ׳׃ ג יטױך װׁט׀ױך װבױטך, ׁ׀ױה ג ױׁױבב ט׀ױך ׃גױך, ױװאׂיך יטױך װׂװ גיױ ׁ ׃ט װאױ׳װ ״ױה. ׳ׁטױך װ״ׁח יךיױך ׁ׀זג ״אױױׂ ג אך ט ׃ױטױך אױבה י זגט ױ׳ױׁךאױ ׁגטך װׁט׀ױך ײױ ױיׁ ׀זג ״אױױׂ אגװ ױׂװ גיױ, ׃ױׂך ױײך יט׃ װׁט׀ױך ױח׃ ״הױא ׀ױ ׂװ גיױ".


ט׀י גאד ׁט׀ױך װזׁ׀, ב׀" ׃"ט ׀ױױװ ׀ׁטױׁו':  "װהבחך גיױ י יטך זװ'' ז׃ זזױ ׳יהװ גיױ בׁׁך װ ׀׳ך װ״טױך װטײױך י גאד ׁט׀ױך װזׁ׀ ׁ׳ װטהױ׀װ, ײ׀ך ׁי װיהגװ יגױךך ג יהױט װיטױך װטהױ׀ך ױװׁזגך י יטך זװ'' ז׃ װׁאװ  זװ'' װױך ױװז׃ױח װיהג ג װׁט׀ױך ׁיט׀, ׁ׀ױה יט ג ׳ױ ױׁ׀ױה גחד ג  װ׳ׁטװ װיט׀ך. ךױאך "בב-װהבח"װאװ ׀׳ך װהךטױאױך װאױבה װױזג יטך זװ'' ג אך בג װ ׁךװ ׂװ גיױ. ז׃ הךטױאױך ח׀ב ױךט, ׂױ ב׃א׀ױך ׂװ חׁױזךױך ׀ױ ״הױ ׂװ ׀י ג ׃ בׂ טהױ׀ ג יױׁ ״הױ ךטױהך טױױא״, ׀יט ױזג יטך ׁ׃ױװ חױהױך װ׳ױ, ׀אױ זג ׳ גאװ אױבד יױ װױך ךױאך ״הױ ׁהא גזװ ׀ױ ךױבהך ׀היטױך ״הױ ׀׳טױך ג אך װׂ׃ ׀ך גױך. ךטױאױך ׳ױ׃ י ךױאך "בב-װהבח" גׁױט ׳ זװ'' װא גאװ יטך ׁ׳׃ױך טױ׳חױך/׳׃ױך ׁזגױך יגך ׀ ׀היט ׳ גׁױט ךװ בױ׃ט י ״הױ חׁױזך. ׁאױבד, ׀אױ גױבח ׁ׀ױױבװ זגטװ ױ״אױױׂך יטׂװ חׁ גאװ װט ױׁד װ׃ ׁ׀זגױך יט בױט ׀י. יױׁװ י ךױאך ײױ י ׁװ ׃ ךטױ ךטױװ אױבהך ׀ו ׁ׳װ ׁגיױ ׁזװ'' ױװי ח׃ ׀ך װ׳ײױ "זװ'' אח גיױ". ׀אױ י׳ ח׃ יךױה הגױװ ג ׂױט חזױג ׁ׀ײט׳ױך: יט׃ װׁט׀ױך, װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ׂױה ׳חט ׀ח׃ ױאױבה ׀יט בג טׁױך ח׃ױ ױי װ׳ײױ ױװ״טװ יװזׁאױ."


ךאך בב װהבח ױאך ג ׃ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױיט׃ װׁט׀ױך. װגטך װךאך ױאך ג ׃ גאח חט יה׳ך ׂטױ ױגאח חט ׳ װטהױ׀װ.


ך׀ױ ט׀ױאױך ױחׁך װ׀ט י האױך װ׃ט ׀ׁױ, ׃ױׁטך װ׃בװ ׁ״הױ 0542077304.
׳ ױ׳ױך װגױאא װׂ גיױ ױױ װטי ׀ ךאך בב װהבח 2019


 

Feasibility of a text-messaging smoking cessation program for soldiers in Israel
Dov B Weisberg, B.Sc; Marina Meltser, MPH; Maya Oberman, MD; Avital Pato-Benari, EdD; Yael Bar-Zeev, MD, MPH; Sarit Shalev, MA; Carla J Berg, PhD, MBA, LP; LorienAbroms, ScD, MA; Hagai Levine, MD, MPHBMC Public Health, 2019

חיױט ׳חט ׁךׁ װגך BMC Public Health