לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

שבוע המודעות למניעת סרטן העור ולגילויו המוקדם

12/06/2019


װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ טײװ ג יׁױג װױ׃גױך אגך בט״ װגױט ױׂױױ װױח׃ 2019


 - 154 ׳ױ אױװ ׳׃י ךׂ ׃ ׳ױ׃י ױׁ ׳ױ׃י ך  - 17 יט׀


גװ ךױאװ ׀ ױׁװחך ׁך׳ױ׀װ ׁאױװ ׳ױ׃טאך ׁחטׁ ׁׂט

גװ ךױאװ ׀ ױׁװחך ׁאױװ ױח׃ך ׁחטׁ ׁׂט ױאי װ י׀היט בױ טהױ ׁׂױװ ׁױךט


ׁגׁט: יט׀ װךװ ׁחױ װ - 3 ׁגױ ׀׳ט ׀ױב״טװ ױאױ ײא׃, ׁבהט װ׳ױ װ׳׃י ׃ יאװ. װױ׃ױך הגױך װאטזך ױװגחׁך י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ׳ יאױ ׃ט״ ״ױׁװ


ױ: ג׃ ׀ױב״טװ ױׁװ ׁך׳ױ׀װ ג יגױט י 33.6 ׳ױ ׀װ ׀ד ךױיׁ ױיט׀ ׃ױטׂך ׁחױ װ -27 ׁגױ ׁך׳ױ׀װ ג יגױט י 8.3 ׳ױ ׀װ ׀ד ךױיׁ >>> יגױט װך׳ױ׀װ װ אױ* װױ׀ ׁ״װ ױװט׳ח יט׀ ׀ ׂ׃ױ  ױגױ׃ ג יגױט י 8.  יׁהױג ׁגז יט׀ אז׀ך ׁחױ װ-24 ךױ 25, ׁװך׳יׁ ׁ י׳ח װ׃אױך ׀ױךױ יגױט ך׳ױ׀װ ׁ׃ױח.


ױ: ג׃ אױ ײא׃ ױׁװ ׁךױךװ ג יגױט 4.8 ׳ױ ׀װ ׀ד ךױיׁ ױיט׀ ׃ױטׂך ׁחױ װ -20 ׁגױ ׁךױךװ ג יגױט י 1.8 ׳ױ ׀װ ׀ד ךױיׁ >>> יגױט װךױךװ װ אױ* װױ׀ ׁחא׃װ ױװט׳ח יט׀ ׀ ׂ׃ױ - ױגױ׃ ג יגױט י  .1.6.  יׁהױג יט׀ אז׀ך ׁחױ װ-12 ךױ 14, ׁװך׳יׁ ׁ י׳ח װ׃אױך ׀ױךױ יגױט ךױךװ ׁ׃ױח.

(*ׁ 30 װ׃אױך ג װיגױט װׁׂױװ ׁגױ)


91% װ׳ױ ׁיט׀ װךׂױ ׁיׁ ױח׃ ׀ױ׃ װיהט ׀ך בױ װטהױ

׀ױך ך׳אױך ׀ׁ׳ױ ױח׃ י בט״ װגױט ׀ ךיױ הך׳ױ ׁױײך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁ חױהױך װ׳ױ ׁט׳ׁ װ׀טו ׁ װ -17  -23 ׁױא 2019


א" װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״: "׀אױ חױט׀ זׁױט װױך ׳ ׁיי ׁ ױך װיאװ ג אך װה׳ך ׀ך װבױ ׳ױך. ׀ׁ׳ױ ױח׃ ז ׳ ױׁ חטװ י בהח ױו ׂיך ױװׁ׃ח, ׀ טח ׁבׂטך װׁזג, ׀׀ ׁ װיאװ".


װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װטײװ ג הך׳ך יׁױג װױ׃גױך אגך בט״ װגױט ױׂױױ װױח׃ יאך 2019 ׁבׂטךױ הך׳ױ ׀ױך ך׳אױך ׁ ט׳ׁ װ׀טו ׁ׃חװ ׀ ךיױ ׁ װך׀ט 17 ג׃ װ - 23 ׁױא ׁיךױד יטױך ׁט׀ױך ך, ׁ יטױך ׁט׀ױך, ׀ױ׳׃ך ױ׀ױך יטױך ׁט׀ױך. ײױװ װיאװ װ - 27 ׁזג װ׳ױ׃ יײװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁבׂטךױ ױײ װזׁױט װט׳ׁ ׁ׃חװ ׳א ׂױ ױח׃ י בט״ װגױט. ׀ך ך׳אױך װׁ׃חװ ׀יױ טױה׀ גױט ױטױטׂ הב״, ׀יט ׁזגױ ׁ׃חױך ׀ׁ׳ױ ױח׃ י בט״ װגױט ױאױװ יׁױ׳ױ װז ׳. טיך װך׳אױך ךהױטב ׁבױ ך׳ך װׁזג, ׁ װךחיױטך, ׁ׀ךט װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ױׁגױ׃ װהבׁױח י װ׀ׂױ׃װ װאז׀ ׁחיױט װײװ.


װױ׃ױך ׁזג ױהגױױך װװבׁטװ, י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ , װךט׳יװ ׁיט׀ ׁװ װיא גװ גחׁך ׁיגױט װ׀ױׁ׳א ׁיׁ װױח׃. ׁ׳׃ ג יהױט ׃ט װ״הױ, ׳װ גװ ׂ ׁיגױט װװיט׃ױך ױװטהױ י װ׳ױ ׁבט״ װגױט.


חט׀ך יׁױג ײװ, װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁיךױד יט׃ װׁט׀ױך הטב ׀ך װאךױא װגױ׃א ׁױךט ױא 2019 װ גױװ  ׁיאך 2016 ׀ױׁ׳אױ ׁיט׀ 1,846 ׳ױ ׳׃י ג אױװ י װגױט, טױׁ װױ׃ ׃ יט׀, ׀טױהװ ױ׀טחװ. ׁיאך 2016 אה״טױ ׁיט׀ 209  ׀אי אױװ ׳ױ׃טאך ׀טװ י װגױט.

׀ױ װאךױא װגױ׃א ׁױךט, אױ ױא 2019, ױװ ך׳ב יאך װ׀ׁ׳אװ װט׀יױאװ. ׁי ױטׁױך װ׀בױד, װ׃ג װ׳׃י ׁױךט ׁטיױ װ׀ױ בט״, ך׳ב -2016, ׀ װױ׀ װגױ׃ ׁױךט װאך װיׂװ, אױ אױׁׁט 2019.


ט ײױ, א" װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ בטװ װױ : "ׁ ׳ױ׃י ךׂ ׁיט׀  - 154 ׳ױ אױװ ׳׃י ױ -17 ׀י אה״ט װ׳װ. ׀אױ חױט׀ זׁױט, ײװ החױ׳ אהי, װױ ׳ ׁיי ׁ׀ױה חׁױג י  װיאװ ׃ װה׳ך ׀ך װבױ ׳ױך. װײאױ ךױט ױװׁ׃חױ ׁבׂטך װׁזג ׀ױ ׁװ װיאװ. ׀אי ׁג יױױך טױׁױך ׀ױ ׁג בהױט יה׳ך י בט״ װגױט זט י ׁ ׁױ׳׃ ױװױך ׁגחׁ. ׁ חטװ ױו  ׀׃ ׁ ׂ י ׁ יאױ ג װגױט ױ׀ ײװך אחױ׃ױך ׳׃יױך, ׀ױ יאױ ׁאחױ׃ױך חױך, ׳יױׁ האױך ׀ ׃׳ױ ׁ׃חװ ׀ז װטױה׀".


הטױה' ״ חא ׁױחט, אװך װטײ ׁחטך ׳ױך ׁיט׃ װׁט׀ױך, ׃ױױ׳װ װױ ג װז׀ װגױ׃א י װטיױ װ׀ױ בט״ ױװבׁטװ : "ׁיאך 2016 ׀ױׁ׳אױ ׁיט׀ 1,846 ׳ױ ׳׃י ג אױװ גױטך (1,151 ג ׂ׃ױ ׳ױ׃טא  ױ-695 ג ׂ׃ױ ױח׃). ׁיאװ ײױ װױױךװ אױװ י װגױט 8.3%  װחט װ׳׃י װ׳ׁ ׃ױױ׳1 טיױ װבט״ ׁיט׀ ׁחטׁ ׁׂט װױ׃, 5.5% ׁחטׁ אי װױ׃ױך, 0.9% ׁחטׁ ׁׂט גטׁ, 0.5% ׁחטׁ אי גטׁױך, 3.9% ׁחטׁ ׁׂט "׀׳ט"2  ױ-4.5% ׁחטׁ אי "׀׳טױך". אךױא ׁׂ יׁ װ׳װ ׁגך װ׀ׁ׳אװ ח גׁױט 80%   י׀ױׁ׳אױ ׁ-2016 ג אױװ גױטך. ׁחטׁ ׀װ, 91% ׀ױׁ׳אױ ג ׳װ ׁיׁ ױח׃ ׀ױ׃ װיהט ׀ך בױ װטהױ: חטױׁ ׳זך װ׳ױ (47%) ׀ױׁ׳אױ ג ׂ׃ױ ױח׃ (in-situ) - ׂ׃ױ ׁיׁ ױח׃ ׀ױ׃ יג׃ ׀ ׳טׂ יׁך װ׀ה׃טב ׁטחך װגױט, װ י׀היט בױ טהױ ׁׂױװ ׁױךט. גױ׃ 44% ׀ױׁ׳אױ ג ׂ׃ױ חױ, localized, יװױ׀ ׂ׃ױ ׳ױ׃טא (ׂ׃ױ י׳ױטׂ יׁך װ׀ה׃טב י װגױט) ג װךהי״ױך חױך אך. -6% װ׳ױ ׀ױׁ׳ ׂ׃ױ ׳ױ׃טא ג װךהי״ױך ׀ײױטך (regional) ױ-3% אױבה, ׂ׃ױ ׂטױטך (metastatic)".


גחט װאךױא װגױ׃א י װטיױ װ׀ױ בט״, װטײ װ׀ױ ׁחטך ׳ױך, יט׃ װׁט׀ױך ׀יט װױאױ ג ׃ ׃"ט ׁטׁטװ בׁט, ׁׂ' װױ׃ך היט, ׁׂ' ט״װ ׃״׀ט ױהטױה' ״ חא-ׁױחט גױװ :

 • ׁיאך 2016 ׀ױׁ׳אױ ׁיט׀ 1,846 ׳ױ ׳׃י ג אױװ י װגױט. טױׁ װ׳ױ װױ װױ׃; יגױט װך׳ױ׀װ ׁגטׁ אױ ׁױךט. ׀ױ װאךױא װגױ׃א ׁױךט, אױ ױא 2019 ױװ ך׳ב יאך װ׀ׁ׳אװ װט׀יױאװ. ׁי ױטׁױך װ׀בױד, װ׃ג װ׳׃י ׁױךט ׁטיױ װ׀ױ בט״, ך׳ב -2016, ׀ װױ׀ װגױ׃ ׁױךט װאך װיׂװ, אױ אױׁׁט 2019.

 • טױׁ ׂ׃ױ ׀ױ׃ (91%) י װ׳ױ ׀ױׁ׳אױ ג ׂ׃ױ ׁיׁ ױח׃; 47% ג ׂ׃ױ ׁיׁ ױח׃ ױ-44% ג ׂ׃ױ ׳ױ׃טא חױ. װ גׁױט אױװ ׳ױ׃טאך ױװ גׁױט אױװ ױח׃ך י װגױט, יגױט װך׳ױ׀װ װׁׂױװ ׁױךט אזה ׁׂ װׁױׂט. ׁװױ׃ ׃ ׀טױהװ-׀טחװ ױ ׃ יט׀ אזהױ יגױט װך׳ױ׀װ װׁׂױװ ׁױךט.


______________________________________________

1  װׂ׃ױ װ׀ט, ׳ױ׃טא ױױח׃, ׂ׃ױ ׁג װךאװׂױך ׁׂױך ױׂ׃ױ יהט י װ׳ ױגטך װגזׁ װטײך

2 "׀׳ט" –  אױזט י׀א גטׁ ױ׀װ ׀ װׂ׃טך ׃ך; װױױ -4.5%  װ׀ױױבװ ׁיט׀


׳װ װךךאױך ׁגך װװ׀טגױך ׁאױװ ׳ױ׃טאך

װׂױך װגךױך י אױװ ׳ױ׃טאך י װגױט ׁװױ׃ ׁיט׀ ׁיא 1990-2016 זׁגױך ג גװ ךױאװ ׀ׁ ױׁװחך ׁׁׂט (׀׳ױײ יאױ יאך =0.86%+). ײ׀ך ׀׳ט גיױט ׁױ װגװ װךװ ׁחזׁ י ג 5% יאװ. ׁאי אזהךװ ׂװ זׁװ ׁי  װךחױהװ 1990-2016. ױט: ׀׳ט גיױט ׁױ אזהךװ גװ י 5% ׁׁׂט, װױ װגװ ׁׁׂט גױ׃ך ג 0.86% ׁׁ׃.

 • װׂױך װגךױך י אױװ ױח׃ך י װגױט ׁװױ׃ ׁיט׀ ׁיא 1990-2016 זׁגױך ג גװ ױׁװחך ׁיא װא, װ יג׃ ג גװ ׁׂױ װױח׃ י װ׳װ. ׁׁׂט װגװ װךװ ׁחזׁ י 15.4% יאװ ׁ װיא 1990 ױ-2001, ױ׀׳ט  ׁחזׁ אױ ױךט, י 2.4% יאװ. ׁאי װגװ װךװ ׁחזׁ י 6.5% יאװ ׁ װיא 1990 ױ-2005, ױ׀׳ט  װװ׀טגױך װךזׁװ.

 • ׁיאך 2016 אה״טױ 209 ׀אי ׁיט׀ אױװ ׳ױ׃טאך ׀טװ י װגױט. גחט װךױךװ אזהװ ׁׂ װׁױׂט. ׁחטׁ גטׁ ׁיט׀, יגױט װךױךװ אױװ י װגױט אױ ׀ױ׃.

 • װׂױך װגךױך ׁיגױט װךױךװ אױװ ׳ױ׃טאך ׀טװ י װגױט ׁׁׂט װױ׃ ׁיט׀ ׁיא 1990-2016 זׁגױך ג זׁױך. ׁאי װױ׃ױך, אזהךװ ׂך ט׃װ ױׁװחך, ׁחזׁ י 1.3% ׁיאװ.

 • װװיט׃ױך װ׳בך ׳י יא אױװ ׳ױ׃טאך י װגױט װױך ױגױװ ג װײ, ױװךװ 88% ױ-90% ׁׁׂט ױׁאי װױ׃ ׀יט ׀ױׁ׳אױ ׁ װיא 2007-2011.

 • אױ בױד יאך 2016 ׳ױ ׁיט׀ -7,357 ׀ײט׳ י׀ױׁ׳אױ ג אױװ י װגױט ׁיא 2012-2016: 4,815 װ ׀ױׁ׳אױ ג אױװ ׳ױ׃טאך ׀טװ ױ-2,542 װ ׀ױׁ׳אױ ג אױװ ױח׃ך י װגױט.

 • ׁװיױױ׀װ ׁא׀ױך ׁב׃ט ױט׃ (װ׃אװ ג װיגױט װׁׂױװ ׁױךט אױ ׁױךט), ׁיאך 2018 ׃ױטׂװ יט׀ ׁחױ װ-27 ׁחטׁ 30 װ׃אױך ג יגױט װװ׀טגױך װׁׂױװ ׁױךט ׁגױ, ׀ׁ ׁהױג ׁחױ װ-24 ךױ 25, ׁװך׳יׁ ׁ י׳ח װ׃אױך ׀ױךױ יגױט װ׀טגױך ׁ׃ױח ױׁחױ װ-20 ׁחטׁ 30 װ׃אױך ג יגױט װךױךװ װׁׂױװ ׁױךט ׁגױ ׀ׁ ׁהױג ׁחױ װ-12 ךױ 14, ׁװך׳יׁ ׁ י׳ח װ׃אױך ׀ױךױ יגױט ךױךװ ׁ׃ױח.


יאױ ׃ט״ ״ױׁװ ׁך׳ױ׀װ ױׁךױךװ ׁיט׀ ױ װגױ

 • ׁגׁט: יט׀ װךװ ׁחױ װ - 3 ׁגױ ׀׳ט ׀ױב״טװ ױאױ ײא׃, ׁבהט װ׳ױ װ׳׃י ׃ יאװ. װױ׃ױך הגױך װאטזך ױװגחׁך י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ׳ יאױ ׃ט״ ״ױׁװ.

 • ױ: ג׃ ׀ױב״טװ ױׁװ ׁך׳ױ׀װ ג יגױט י 33.6 ׳ױ ׀װ ׀ד ךױיׁ ױיט׀ ׃ױטׂך ׁחױ װ -27 ׁגױ ׁך׳ױ׀װ ג יגױט י 8.3 ׳ױ ׀װ ׀ד ךױיׁ>>> יגױט װך׳ױ׀װ װ אױ ׁגױ װױ׀ ׁ״װ ױװט׳ח יט׀ ׀ ׂ׃ױ  ױגױ׃ ג יגױט י 8.  יׁהױג ׁגז יט׀ אז׀ך ׁחױ װ-24 ךױ 25, ׁװך׳יׁ ׁ י׳ח װ׃אױך ׀ױךױ יגױט ך׳ױ׀װ ׁ׃ױח.

 • ױ: ג׃ אױ ײא׃ ױׁװ ׁךױךװ ג יגױט 4.8 ׳ױ ׀װ ׀ד ךױיׁ ױיט׀ ׃ױטׂך ׁחױ װ -20 ׁגױ ׁךױךװ ג יגױט י 1.8 ׳ױ ׀װ ׀ד ךױיׁ >>> יגױט װךױךװ װ אױ ׁגױ װױ׀ ׁחא׃װ ױװט׳ח יט׀ ׀ ׂ׃ױ ױגױ׃ ג יגױט י  .1.6.  יׁהױג יט׀ אז׀ך ׁחױ װ-12 ךױ 14, ׁװך׳יׁ ׁ י׳ח װ׃אױך ׀ױךױ יגױט ךױךװ ׁ׃ױח.

 • (ׁ 30 װ׃אױך ג װיגױט װׁׂױװ ׁגױ).


 – 8,000 ׂא ׃ װױ װיאװ ׳ ׁיי

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ הױגך װג׀ך װױ׃גױך ׳יׁױך װךאװׂױך ׳װ יי ׁט ׂ װׂ ױיױ׳ך גטױך "׳ ׁיי®" ׂא װ׃ ׀ ךיױ. װגטױך ױג׃ױך ׃ ׁׂ ׳ױׁװ (ׂ 5 ױגװ) ױױך  ׳ױׁטױך זׁגװ  ׃ װׂ, ׃ׁחױך "׳ ׁיי", טײױך ױגױא װױט. ׁיׁױגױך װ׀׳טױא אי׳ױ  – 8,000 גטױך ׂא ׃ ׁיױ׳ ױ׳׃.  װגטױך װױהחױ ׁױ׳׃ ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װױ׃ױך ךטױױך װזׁױט ױ׀  ױ ךחזׁ י יט׃ יך יװױ.


חה װבׁטװ

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ךז׀ חט׀ך יׁױג װױ׃גױך אגך בט״ װגױט 2019, ׁבג װבׁטװ אט׳ׁ, ׀יט ךח׃ ׁ׳יׁױך װׂױ װױח׃ ױ׃ט װאגװ ױ ׂ ײװט הא יױי ׁ״ױך יײױד. ׁבׂטך בג װװבׁטװ ױגװ חה ׁ״ױױײװ, ׁגךױאױך, ׁהבׁױח, ׁױ״ױׁ ױׁ׀אב״ׂט ׁ׀זגױך ׂך BBDO װבג ׀ׂױ׃װ ׁװךא׃ׁױך.


טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ זׂ ׳חט יאגטױ ׀׳טױאװ ׁאױי׀ בט״ װגױט:

װ׀ יױי ׁךיט װׂאװ װיי ה׳ך ׀ך בהׂך װױ״ D ׁׂױד?

ױ״ D ׳ױא ךװ יױא װחיױט ךחאױך גטױך טׁױך ׁׂױד ױ׳בױט ׁױ גױ ׂטױ ׳ױך יױאױך ױ ׀ױב״׀ױהױטױײב (׃ױ װגז), װהטגױך ׁהױטױך, הׂגװ ׁגטך װ׳בױאך, ׁךהחױ׃ װׁ ױגױ׃. 90% זױט זױטךױ װהגװ י װױ״ D (1.25-OH-VD) ׁׂױד חיױטװ ׳יהװ ׁױחטך חטא װ-UVB  י װיי, ױטח 10% חיױטװ ךײױאװ.  ךיט װׂאװ װיי װ באא חטאװ װ ׳ױא װׂאך װגױט אײח װיי ׁ׀זגױך ׳בך חטא װ-UVB, ׀ױ גױ ׳ייױך יי ׁ ׃ װׁׂט ׀ך װ׳בױט ׁױ״ D. ג׃ װ טח ג״ ׳חט װך׳בױ װיהגך  באא װחטאװ ג בהׂך ױ״ D  ׁגױט. ׳חט ׁׁטײ ׁ׃ח ׀ך װװיהגװ י יױי ׁךיט װׂאװ הא װיי ג ח׃ װׂאװ י 30 SPF ג טױײ װױ״ D  ׀ז ׁױׂט ׁט׀.


װ׳חט אגט ׁװ װ׳ױטד ׁטױ ׃װ ׂ'אטױ ׁׁטײ ױ 95 ׁױׂט ׁט׀ ׁׂ׀ 68-22,  ׁג  חיך ׂױױא װגױט י׳ױחױ ׁ׀ױה יטטױך יױי חׁױזױך ׳יהװ יי: חׁױזװ י 64 ׀י יװיךיװ ׁח׃ װׂאװ 30 SPF ג װהא, װזױױ׀ט ױװ׳ײװ ׁװ װ׳יהװ יי; חׁױזװ י 10 ׀י י׀ װיךיװ  ׁח׃ װׂאװ ׁװ װ׳יהװ יי; ױחׁױזװ י 21 ׀י יאאגװ  ׳יהװ יי. װאבױ ׀ט 24 יגױך  ױׁױזג ׀יט װ״הט״ױטװ װךװ 23 גױך זײױב, ׃׃ חטאך װ-UVB װװ ׁגױזװ י 5, ױט ךױאװ ׁ׳אך װבױ ױױױך יי ךױז׀װ ׳יהװ ׀ ױׂאך יי ׁװך׀ יגװ ױי װ׳יהװ. חׁױזױך װיךךה װיױאױך א׳יהױ יי ׁ׀ױה ׁױחט י 18-14 ׃חױך, ױגׁטױ יך ׃׃ױך י טך װױ״ D ׁ׃ (ׁ׀זגױך גט ΔVD װא׃׃ ׁאאױׂט ״ט ױך׀ט ׀ך װיךאױך ױ״D  ׁׂױד) ׁך׳ך װװ ױׁבױהװ – ׃ װגט ׀ך ׃ך װװךײׂױך ױװבהׂװ (װבאךײװ) י װױ״ ׁׂױד.


ג ה ז׀ װ׳חט, ׁׂױה י ׳ׁט װחׁױזװ יאט׳װ ׁבאא חטאװ װךװ בהׂװ ׁׂױװװ ׁׂױד י ױ״ D ױװ-ΔVD װװ ׁׂױװ - 5.5 א"ׂ/" . ׁׂױה י װיךךה י׀ א׳יהױ יי – װ- ΔVDװװ אױ ױג׃ ג 1.4 א"ׂ/" ׁׁ׃ (׀ װךװ באךײװ י ױ״ D). ׀ װװ װׁ׃ יגױך ׁ טױך װױ״ D ׁׂױה י װיךךה יװיךיױ ׁךיט װׂאװ ג ח׃ װׂאװ ׁׂױװ ױא׳יהױ יי ׁטװ ךױאװ, גױך װיךךה י׀ אט׳ױ ׁךיט װׂאװ ׀ א׳יהױ ׂ װ יי.


בחאױך װ׳ױחט װ  ׳יהװ יי ג יױי ׁךיט װׂאװ װיי ג באא חטאװ ׁג 30 SPF ׀אװ ה׳ךװ ׀ך ׃ך װבהׂװ י ױ״ D ׁׂױד. װ׳ױחט זא  װװזװ ״הױ ׁ׀אי ׁג בױ ׳ױבט ׁױ״ D װ׀ ׁ׀זגױך ךױבה ׃ט װהװ ױ׀ ׁ׀זגױך ׳יהװ ׁך ױׂאך יי.


װ׳חט הױטב ׁךׁ װגך Anais brasileiros de dermatologia ׁװ׃ױטך אױ׀ט-הׁטױ׀ט 2019 ױװױזׂ ג ׃ טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״. 

ךחזט װ׳חט ׁ׀אׂך ׳זױ ׀.


ג װךאװׂױױך ׁיי ׀׳ט װ׀ׁ׳אװ י אױװ

׳ױחט ׀ױב״טװ ױ׀אׂװ ׁחיױ ׁ׳ױ ׀ך װװךאװׂױך ׁיי ׀׳ט ׀ׁ׳אװ י אױװ. ׁ׳חט װיךךהױ 789 ׳ױ אױװ חױױאבא׃ ׀ױב״טװ – ךױ 57% (448) װױ ׁׂט ׁׂ 64 ׁױזג ױ-43% (341) אי ׁׂ 58 ׁױזג. װיךךה ׀ױ י׀ױא ׁגך װ׀ׁ׳אװ, ׀׳ט 6, 12, 18 ׳ױ׃י ױׁךױ יאך, ׁ װךט ג ׃ג ׀י, ב״״ױב גיױ, ך׳ױ׀װ חױ׃ך ׁאױװ, װב״ױטװ יה׳ךך י װ׳װ. ױ , גאױ װיךךה ג י׀ױ ׁאױׂג װךאװׂױך יװ ׁיי ׁ-5 װיא יח׃ױ ׀ׁ׳אװ (ך׃טױך װ׳יהװ יי ׁבױה יׁױג, יױי ׁךיט װׂאװ ױיױי ׁׁױי ׂ הא װיי) ױװ ׁךחױהך װגחׁ, ױׁאױׂג ך׃טױך װׁ׃חױך ׀ז טױה׀ גױט ׁװ ךחױהך װגחׁ.


ג ה אךױא װ׳חט, ׁ-6 װ׳ױ׃י װט׀יױא ׀׳ט װ׀ׁ׳אװ ױׁי ךחױהך װגחׁ, ׳ױ יאױ ׁװךאװׂױך ׁיי י ׳ח װיךךה: 39% װׁׂט ױ-59% װאי יגױ ׀ װיךיױ ׁךיט װׂאװ ׀ױ װיךיױ ׁװ ׃ הג גׁטױ יױי חׁױג; יי װיךךה ׃ױױ׳ױ ג יױי ׁׁױי ׂ הא װיי (יטױױ ׀טױ ױױׁג), 78% װׁׂט ױ-33% װאי ױ ׳ױ ג װב״ױטװ י אױװ ׀ױ ׳ױ י׳ך איאךװ װה׳ךױ ׀ך י ׳יהך יי ׁבױה יׁױג ׁׂױװװ ױגװ (גװ -5 יגױך ׳יהװ ׁױ) ךױאװ ױ״װ (2-5 יגױך ׀ױ ה׳ױך). ג ײ׀ך, ה׳ױך ׳יך װיךךה, ג״ ׀ױ  ׀ יאױ ׀ך װךאװׂױך ׁיי ׀׳ט װ׀ׁ׳אװ. װג׃ט יאױ װךאװׂױך אז׀ י׳ ױךט ׁׁׂט, גיא הג, ׁג טך װיװ אױװ. יױי ׀ בהח (גױ ׀/׃ הג ׁׁ׃) ׁךיט װׂאװ ױ׀ יױי ׁׁױי ׂ װװ י׳ ױךט ׁחטׁ יךךה יא װא ׂ 60 ױגװ. װ׳יהװ יי ׁבױה יׁױג י 82% װׁׂט ױ-69% װאי אױךטװ ׁׂױװװ (ג 5 יגױך) ׂ ׀׳ט װ׀ׁ׳אװ.


ׁ-11%  װיךךה װךהך׳װ אױװ אױבהך ׁךױ יאך ׀ײ ׀ױׁ׳אױ ט׀יױאװ –63% װױ ׁׂט, 66% װױ ׁׂ 65 ױגװ, ױװ א״ױ װׁ׃ח ׁ׀ױה ךױד ױךט ג ׃ טױה׀ גױט ׀ײ ׀ױׁ׳אױ. אךױ׳ װאךױא װךׁטט  יךךה יׁגך װׂױב ׳חט װױ ׁג װב״ױטװ י אױװ חױ׃ך, װױ ׁבױ ׁׂױװ ׳ױך ׁאױװ ט׀יױאך אױבהך װװ ׁׂױװ ה 2.4 (ה 2 ׁׁׂט, ה 5.4 ׁאי)  ׁךױ יאך ׀ײ װ׀ׁ׳אװ ׀יט ׀ אגיװ יױי בהח ׁךיט װׂאװ װיי, גױך יךךה יגיױ יױי בהח (חׁױג) ׁךיט ׀װ.


בױ, ׀ױו װךאװׂױױך ׳ױך ׁיי ׁחטׁ ׳ אױװ ׁג װב״ױטװ י טׁױ אױױך ה׳ךװ יגױךך ׀ך װבױ הך׳ אױװ ׳׃יװ. װ׳ױחט בׁױט י׳ אױװ גיױ װהח ךױגך גױו טהױ׀ ג ׃ט װיט הא אײח װיי.

װ׳חט הױטב ׁךׁ װגך Journal of the American Academy of Dermatology, ׁװ׃ױטך אױ׀ט 2019 ױװױזׂ ג ׃ טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״. 

ךחזט װ׳חט ׁ׀אׂך ׳זױ ׀.


זטך חה׀ ױװבױ בט״ גױט י׀אױ אױװ

ׁ׳חט יאגט ׁטײ טהױ׀ יױא ׁבאׂהױט ױ׀טװ"ׁ אׁ׃ח װחיט ׁ זטך חה׀ ױװבױ ׳ױך ׁבט״ גױט י׀אױ אױװ. זױט װ׳חט א׀בהױ אךױא י 61,321 ׁׂט ױאי ׁט׀ ׀ װב״ױטװ י ך׳ױ׀װ ׁבט״, ׁׂ׀ 74-45 יװיךךהױ ׁבחט ׁט׀ױך ׁבאׂהױט ׁ װיא 1993-1998. װיךךה גאױ ג י׀ױ ׁאױׂג װטׂ ךײױאך ױ׀ױט׳ ׳װ ׁװ װיאװ װחױ׃ך, י ׂ י׀ױך ׁאױׂג זטך חהװ ױךװ: ׀ײװ בױׂ יח׀ױך װ חה׀ װ אױװׂ יךױך? (חהװ אב ׀ױ ה״ט; ךגטױׁך ױאװ י חהװ אב, בױט ױ׀ׁחך ׳ׁ; ךװ בא ׀׃ױ ׀ױ ךװ י׳ױט; ׀ױ ךװ טױח) ױׁ׀ײױ ך׃טױך װ יױך  יחװ? (׀ד הג ׀ױ ג״ ׀ױ׃; 3-1 ױבױך ׁ׳ױ׃י; ױב ׀׳ך ׁיׁױג; 3-2 ױבױך ׁיׁױג; 6-4 ױבױך ׁיׁױג; ױב ׀׳ך ׁױ; 3-2 ױבױך ׁױ; 5-4 ױבױך ׁױ; גװ -6 ױבױך ׁױ). ױב ׀׳ך װױׂ׃טװ -237 " ױךױך װחה׀ יא׃׃װ ׁױב װװ 100 "ׂ חה׀.


ׁ׃זׁט 2016, ׁךױ ךחױהך גחׁ ׳זױאך י 5.7 יא, ׀ױךטױ ךױ אךױא טיױ װבט״ י באׂהױט 632 חט י בט״ גױט, ךױ 427 בױׂ BCC  (חטזאױך ך׀ ׁבב), 182 בױׂ SCC (חטזאױך ך׀ חיחי), 23 חט אױװ, ױװךט - חט בט״ אױבה בױׂ ׀׳ט. 48.3%  װ׳ױ ׁבט״ װגױט װױ ׁׂט, ױׂ װ׳זױא ׁױ ׀ױׁ׳אױ װװ 74.3 יא.


װז׀ גװ  װיחװ װאזט ׁױךט װװ חהװ ? 70.4% װיךךה יךױ חהװ ג ׁבב ױ, 11.2% יךױ ךװ י׳ױט ׃ ױ, ױ-12.4% יךױ ךװ טױח ׃ ױ. אז׀  יךװ טױׁװ י חהװ ה׳ךװ ׀ך װבױ ׳ױך ׁבט״ גױט י׀אױ אױװ: זטא י גװ -3 ױבױך חהװ ׁױ ׁױ ׁבױ אױ ׁ-53% ׳ױך ׁבט״ גױט י׀אױ אױװ גױך  ייךױ ה׳ױך ױב ׀׳ך יׁױג. גױך  ייךױ ה׳ױך ױב ךװ י׳ױט ׁ׳ױ׃י, זטא 2-1 ױבױך ׁױ י ךװ י׳ױט װױ ׁבױ אױ ׁ-30% בט״ גױט בױׂ BCC, ׁיגױט ׃ױװ זטא 2-1 ױבױך חהװ ׁױ, יװבױ יװ ׳ױך ׁבט״א גױט בױׂ BCC ױ-SCC ׀׳׃ װװ אױ ׁ-26% גױך יךךה ייךױ ה׳ױך חהװ. װבױ ׳ױך ׁבט״ גױט י׀אױ אױװ ׁחטׁ יךךה ייךױ ׁױ ה׳ױך 4 ױבױך (400 "ׂ) י חהװ װװ אױ ׁ-41% י יךךה ייךױ ה׳ױך -50 "ׂ חה׀ (׳ז ױב) ׁױ. װה׳ךך בױ ײױ װךװ אטך װ ׁבט״ גױט בױׂ BCC  ױװ בױׂ SCC. ׁ׳אװ ב״״ב״ך, ךװ טױח װװ ׳בט יגױך ׁװה׳ךך װבױ ׳ױך ׁבט״ גױט י׀אױ אױװ.


בױ, װ׳חט גױװ  זטװ ג ׁבב ױ י ךװ י׳ױט ױׁ׳ױ׃ י חהװ ךױטך װה׳ךך װבױ ׳ױך ׁבט״ גױט י׀אױ אױװ. ה אךױא װ׳חט, זטך חהװ טױװ ׁװה׳ךך װבױ ׳ױך ׁיא בױׂ בט״ װגױט װי׳ י׀א אױװ, BCC ױ-SCC –  יזטךױ ׁׂױװװ ױךט,  װבױ הױ׳ך.


װ׳חט הױטב ׁךׁ װגך Journal of the American Academy of Dermatology ׁװ׃ױטך הׁטױ׀ט 2019 ױװױזׂ ג ׃ טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״. 

ךחזט װ׳חט ׁ׀אׂך ׳זױ ׀.

 

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׃ׂיװ  יױי ׁבא חטאװ װאױ טח ׀׳׃ ׀זג װװׂאװ יי אחױ״ ׳ח װךאװׂױך ׳װ ׁיי® װױך: ׳הױי ז, ױׁג, יחה יי, ׁׂױ׃ ׀טױ ױׂ, יגױך ׁ״ױ׳ױך, בא חטאװ, יךװ.


ױ׳ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ בׁט גױׁ׃ױך ׳יױׁױך ג בט״ װגױט

 • בט״ װגױט װ׀ ׳װ י׳װ ׁיט׀, ׁװ חטאך װיי װ׳ײחװ װױױװ ׀ך ׀׳׃ װׂױט װגחט װךהך׳ױך אׂג גױט.
 • אױװ װ׀ װבױאך ױװח״אך ׁ בױׂ בט״ װגױט װיױא.
 • ׃ װיׂ טהױ י ׀ׁ׳ ׀ך װ׳װ ׁיׁװ װט׀יױא,  ׂױ ױח׃ י בט״ װגױט גװ ׁ׀ױה יגױך ׀ך יגױט װטהױ.


׀ׁ׳ױ ױח׃ י אחױ׃ױך װ׳ ׁי״ך 5 װׂ

 • ׁ׳׃ט ױ׀ט װ״ׁ אׁ׳ ׀ך װׂױד הא ױ׀׳ױט. ׀היט װגײט ׁט׀ך ׃, ׀ױךװ אױױ ױ ט׀װ ׂ׃ױװ.
 • ׳יױׁ ׁ׳ױ ׀ך  י״׳ װגױט, ױ װחטחהך, ׁ װיגטױך, ׁחה װׂױד ױׁ ׀זׁגױך װ׃ ױװטׂ. ׁ׃חך װחטחהך װט׳ װגײט ׁ׀׃ אױבד, ױׁ׃חך װׁׂ טזױ װגײט ׁ׀׳ט.
 • ױו ײױט ׀ך בהט װיױױך ׁ חױ ױׁזג ׀ך װׁ׃חװ יױׁ  6-3 ׳ױ׃י.  יי בהט טׁ י יױױך, ױו ז ׁװׂ׃װ ׀ך ׀ײױט װיױױך, זױט װיױױ׀װ. טזױ יװזױ װװ זׁגױא, ױװװ ׁױ חזװ בטׂ יט׀װ ׀ך ׂױ׃ װיױװ. ׳יױׁ ז ׀ך ך׀ט װזױ ױ׀ך ׀ײױט װׂױד גױ אז׀ױך װיױױך.
 • אחױ׃ױך ׳ ׀ױ יױױך ױױך װױהג ג גױט װׂױד ך ׳ױ י״ױ׳ ׀ױ ׁױ״, ׁט ׁׂ װ׃ױך ׀ױ װװךׁׂטױך.


װױהגך יױװ ׳׃יװ ׀ױ יאױ ׁׂױ׃, ׁׂױױ, ׁׂױׁװ, ׁׁׂױױך ױׁׂ׀ױ״טװ י װיױױך װחױך, גױ גױטט ׳י׃ װךהך׳ױך ׂ׃ױ בט״א.


ׁחטװ יװׁ׳אך ׁבא ׀װ ׳יױׁ האױך ׀ ׃׳ױ ׁ׃חװ ׀ז טױה׀ גױט ׀ױ טױטׂ הב״, ׀יט ׳״ ׀ װבטװ זױט ׁ׃חװ הךױױׂך ׀יט ךחׁג ׀ך ״ׁװ. יױ ׁ: ׂ ׁװבטך אחױ׃ך ׳ ׀ױ יױװ בׁױך חױב״ױך, י יױ׳ ׀ך װטחװ יװױבטװ ׀ׁ׳ױ הךױױׂ. װײװטױ ױא װזג י״ױך װבטװ װטױך ׀ ׁ׃חװ הךױױׂך.


 ׁחׁױזך בױ ׳ױך ׁבט״ װגױט?

 • ׀אי ׁג בהט טׁ י יױױך (ׁ׳ױ׃ גװ -20).
 • ׀אי ׁג גױט, יגט ױגא ׁװט, ױׁג אי.
 • ׀אי יגױט אזטׁ ׁחױך ׁיי, ׀ױ י׀אױ יךײד .
 •  יׁיה׳ךױ חטױׁ ׁג אחױ׃ױך ׳ טױׁױך, ׀ױ י׳ױ ׁבט״ װגױט.
 •  יבׁ ױױױך יי טױׁױך, ׁגחט ׁ׃ױך.
 • ׀אי װאױ״ ךטױהױך װ׃׀ױך ׀ך גטך װ׳בױ ׀ױ בױׁ ׳ױך װ׳יױך ׀ױךװ (ׂױ ׳ױ הטחאבױ ׀ױ ױיך ׀ׁט).


װ ײװ ׀ױט װױך ׳ ׁיי?

יׁגך װ װךאװׂױך ”׳װ ׁיי“ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױׂי זׁױט ג ה ט׀י װךׁױך:

׳הױי ז - ׳היױ ז ׁ חױ ׳ױו ׁך, ׁ ױׁׁטװ. יׁױ ך׳ך ייװ, בװ ׀ױ  ׂ ׀׳ט. ׂ י׀אױ אז׀ ׁז ׀אױ ׳יױה חטאך יי װױ׳ײטך ׀אױ װ׳ױ, װ (ׁׁטװ ׀ױ ׁ), ױׁ׳ױטד - װיׂ.


ױׁג - ױו ׳ׁױי ױׁג ט׳ׁ יױ ׀ױ ױׁג ג ז׳װ ׂ׃ױװ, יׂ ׂ ג װ׀ױײא, גױט װהא, װגױט װטׂי בׁׁ װגא ױװגױטד.


יחה יי - חטאך װיי גױװ הׂױג ׁגא , ױׂטױ ח״ ׁגױט װג׃ יבׁׁ גא, װךהך׳ױך ח״טח״ (טױ׃), װךהך׳ױך ׂ׃ױ ׁגױט יבׁׁ װג ױגױ׃. חאױ יחה יי ג ךױױך װׁ״׳װ יװ בהחױ 100% װׂאך UV גא ױבאאױ ׀ך װחטאװ װג-בׂױװ.


ׁׂױ׃ ׀טױ ױׂ - טױך װ׳ױ, ׳יױׁ װךׁי  יׂױהאױ װװ ױבװ ױױׂ. ױו ׁױי ׳ױזװ ׁגך יטױױ, װבװ ׀ך װךה ױװײטױגױך, ױאב ג׃ װׁט ה׳ױך. װׁ׃ יבהח ׀ך טׁ װװׂאװ חטא װיי װ ׁ׃ ׁ׀טׂװ זהױהװ. יאאב , ׳יױׁ ׁױי ׁׂ׃  ׀טױ ׁ׃ ׳ױב חטאװ, ׁׂ׃ ׂיװ, ׀ױ ׁׂױ׃ ׂ ׀׳ט.


יגױך ׁ״ױ׳ױך - װטׁ װיהג ױװיגױך ׁױךט ׁ׳יהװ יי, װױ׀ יגױך װ׳יהװ. , ױו װאג ׳יהװ יי ׁ װיגױך 10:00 - 16:00, ׁװ גױזך װחטאװ װ׀ טׁך. ׀ א׀זך ז׀ך יי ׁיגױך בױאױך - װחה׃ױ ג ךט  "׳ ׁיי".


בא חטאװ - בא װחטאװ בױהׂ ׳ח חטא װיי ׀ױ ׃ױ׳װ ׀ך חטאװ הא יװ הױׂגױך ׁגױט. יא ךיט װׂאװ טׁ ױיױא - װ׳יױׁ ׁױךט װױ׀ ׃טׂך װװׂאװ יװ בהח. ׀יט ׀ך גױ׃ ׁהא ׀אבהױט װ׀היטױױך י טיך ךיט װׂאװ ׁ׳אױך, יױ ׁ בהט װ-SPF (ח׃ װװׂאװ װיי) װזױ ג װךױױך - גױ װױך 30 SPF ױגװ. ױו װיךי ׁךיט ט׳ׁ ״ױױ׳, ױט, ךיט װזג װׂאװ יױׁך אׂ׃ חטאװ ג-בׂױװ בױׂ UVB ױאׂ׃ חטאװ ג-בׂױװ בױׂ UVA. 


ךאױחױך ג׃ ׂ ׳ז יאװ ׀ ׳יױד יי 
. װׂאװ ג הגױ״ױך ױךאױחױך ׂ ׳ז יאװ ױגװ ױו װיךי ׁבאא חטאװ ט׳ׁ ״ױױ׳ ׁג ח׃ װׂאװ י 30 SPF ױגװ װױג׃ ךאױחױך ױ׃. ׳יױׁ ײױט  באא װחטאװ ׀א ׳ױב ׳ױ״ ׀ך חטאך װיי, ױי װיךי ׁװ ׳׃ ג  ׀זג װװׂאװ װ׀׳ט.


װא׳ױך יױי אױ ׁבאא חטאװ

 • װיךיױ ׁךיט װׂאװ ׁ ז׀װ ׳ױו ׁך.
 • ט׳ױ ׀ך װךיט ׁא׃ׁױך -30 ׃חױך הא װז׀װ װׁך, ׃ יךױױזט יׁװ גׁװ י װׂאװ.
 • ט׳ױ יױׁ ג װװׂגװ ׳ױד װ ׀ױ חױ ׀׳ט יׁױ ׀ך א׳יה יי. װט׳װ װהױװ ׁ״׳װ בױ ׀ י װ׳ח װ׳יױה. ׀ ךי׳ױ טױ׳ ׀ך װךיט ג װ׃, װ׀ױײא, הױך װטׂ ױװגױטד. ג װיהך י װׂ ׁךיט גױ׃ װ בא חטאװ.
 • י ׳׃י ׀ך ט׳ך װךיט  יגך.
 • י װיךי ׁךיט ג׃ , ױטױ׳ ׀ױךױ יױׁ ׀׳ט יװװ ׁ ׀ױ װײגװ ױאׂױׁ װגױט ׁׁׂך.


יךװ - ׁײ יװװ ׁיי ׀ױ ׁװ הגױך ׂױהאך, ׂױהאױ ך׳. יװׂױד ך׳, װױ׀ חטט ׀ך גזױ ג ׃ װײגװ, ױךױז׀װ  ׀ׁ׃ אױײ װ׳ױא הגױךױ װךחאװ. , י װחה׃ ג יךװ טױׁװ. ױו יךױך .


"׳ ׁיי"® - װױ׀ ב טיױ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁטיױך װה״א״ ׁיט׃ װיה״. װטיױ אך ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁיאך 1997 ױװ׀ׂױ׃װ ׳ײחװ ׁײױױך װׁג׃ױך גױ ׁטיױ ׁךױחד.


באא חטאװ

 • טיך בױהט-ה׀ט װז״טהװ ׂ װיאװ ױױי״װ ׃ ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁ׀ׁחװ ׁבט״ װגױט, ױװױ׃גװ  ךךטױ יח ׀ׂױ׃װ ג  ױזט װׂאװ י ד יט.
  ׂ װיאװ, ױהזױ ׁטיך בױהט-ה׀ט גױא ׃ג ׁאױי׀ באא חטאװ יװױהחױ ׁ׀׃ׁױךװ ױיװױאױ ג ׃ װ׀ׂױ׃װ ׁיךױד ׳חך װךטױח ׁיט׃ װׁט׀ױך ױױ׳ ׁך׳ױ ױאױג׃ױ װ׃ט ׀ך װזׁױט יױי אױ ׁךיט װׂאװ װיי.

 • ׁיױח װיט׀ ח ׂױױ ט׳ׁ י ױזט ױ׳ט. טױׁ װ׳ׁטױך גױטױך ׁזג חט׀ך װחו ױ ױו גחױׁ ׀׳ט װהטבױ ׁ װךחיױטך ױטױי ׁ׳ט װ׃׀ ׁױךט ױׁ׀טײװ ׳בױאך. ׂ חױהױך װ׳ױ גאחױך װא׳װ ג ךיט װׂאװ  ׃׀ װאב ׀ךט װ׀א״טא״ ױׁך װטח׳ך י װחױהױך ױװךג׃ ׁװא׳ױך.

 • ױ׳ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ׃ׂי זׁױט   יׁגך װ י ׳ ׁיי® װ ׳יױׁ:  י יװױך ׁיי טח ׁיגױך װׁ״ױ׳ױך, בױך ׀ך װׂױד ׁׁױי ׀ ױ׳ׁױי ױׁג יׂ ג װהא ױװגױטד, ׳יױׁ װטׁ יחה יי ױטױ׳ ׀ך װגױט יאױךט ׂױ יי ׁיׁװ א׃ׁװ י בא חטאװ ט׳ׁ ״ױױ׳  ג ח׃ װׂאװ י 30 ױגװ.

 • ׃ג אט׳ׁ אױבד ױװזױך יױי אױ ׁבאא חטאװ ׁ׀ךט װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁחיױט װׁ׀.


׳יױׁ ׃גך:

יײױד ׀ױך בױ ׀ ה׳ױך ׳יהװ יי ױױו װאג אױ.  ג ה ךחאױך ("״ױך יײױד")  ׀ױיטױ ׁיט׀, ׁךך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, װיױי ׁ"״ױך יײױד" ױׁׂ ׁא 18 ױגװ.

ׁאױבד, ׳ױׁװ ג ׁג ױ װיײױד װךח י״ ׀ײװטװ, ױ׳ח גױ װ׃טװ ׁאױי׀ באױך װיײױד װ׀ױך. ׁׁטײ ױׁ׀ױב״טװ ׀בטױ ׳ױ״ ׀ך װיױי ׁ״ױך יײױד

ׁײ אבגװ ׁטׁ ױו בׂױט ׀ך ייױך װ׳ױ, װבאאױך ׀ך חטאך װ. UVB- אך װ׃ׁח ג ייױך װ׳ױ װז׃׃ױך ׃ׁחױך װ׳ױבױך ׀ך טׁך חטאך װ UVA- י׀אװ א׳בך ג ׃ ייױך װױאך. װ׃ׁחױך זטױך װױך יחױהױך ׳ױ״ ׃ ׀ װױױך בױ ׁ״׳ױך ׁאװׂװ.

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ײאװ ׀ך װזׁױט װךג׃ ׁװ יׁױג װױ׃גױך אגך בט״ װגױט ױׂױױ װױח׃ ׁ װך׀ט 17 ג׃ װ – 23 ׁױא 2019 ׁ׀זגױך גױ׃ װהבׁױח י װ׀ׂױ׃װ װאז׀ ׁחיױט װײװ. ױ האױך חׁך גױא ׃ג ׁאױי׀ ׀ׁ׳ױ ױח׃ י בט״ װגױט ױח׃ װ״׃ג, װ׀ױי 24 יגױך ׁװ, ׁ״הױ 1-800-599-995


װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, װאװ ׀טׂױ ׀ ױױאױך טױױ׳ װהױג ׁ װ׳ײךױך, ח׃ױ װ׳חט, ׃ט װאגװ, יהױט ׃ט װ״הױ ױװיחױ י װ׳ױ ױװ׳ טח װױ׃ױך ךטױױך װזׁױט ױ׀  ױ ךחזׁ י יט׃ יך יװױ. װהטױח״ ׁװ יחגװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, אחׁג ג ׃ ױג׃ױך חזױגױך י׳ׁט ׁװ ׁװךא׃ׁױך אזׂ ״ׁ ׀אי װטהױ׀װ ױװ׳חט ׁט׳ׁ װ׀טו ױװ אׁ׳א ׁחה׃װ, ׀׳ט יחױ ׃גך חזױג ױגאא ׁטװ װ׀ױך. ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, הג ׁחװװ װחױך - 3,500 ךא׃ׁ װהטױב ׁ - 70 באה ׁ ט׳ׁ װ׀טו װיױךה ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ ׁ׀ײױט ׂױטװ. חט׀ך ׃ג גױ׃ ג אגװ ױ׀ׁ׳ױ ױח׃ י בט״ װגױט װאבױ ׀ךט/

ךטױױך װךחיטױ 1800-35-46-46.


 

אי׳ יױׁ בט״ױא ׁאױי׀ בט״ װגױט ׁךׁװ. ט׀ױ חיױט:

ׂױ ױח׃ י בט״ װגױט - ׃ױטב ׁיי

ױאך ךהטװ - ׀ׁ׳ױ ױח׃ י בט״ װגױט

װ װיי טױ׀װ ׀ױךאױ. ׀ ךךאױ װ װײ׃אױך הׂױג!

חה װג׀ך װױ׃גױך באװ װ״ױאװ ׁ׳יהװ יי ׁחטׁ ׁׂט

״ך יײױד גױװ װהױ ךך יײױד!

 

 

ׁׁטװ,

א׀ױװ גאׁט

׃ױׁטך

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

050-2099416