לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

מחקר חדש בדק את הקשר בין חלב והפחתת הסיכון לסרטן

05/06/2019׳חט ׃ג זׁג ג  ייטװ ג יח ׂױד ךח, ךײױאװ אױאװ ג טׁװ װיױא ױהגױך ׂױהאך, ה׳ך ׀ך װבױ ׳ױך ׁבױׂ בט״ יױא. ׳חט ךזהך ׳׃י יװךח׃ ׁױזט ׳ׁ ׁ׃ח ׀ך װחיט ׁ זטך ׳ׁ ױװבױ ׳ױך ׁ׀׳׃ בט״א ט׀י זױױ׀ט װאחט׀ בט״ גטױך װ׀ד ױװױג. װ׳חט יװױזׂ, טׂ ׳ׂ װיׁױגױך ג ׃ טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ אגט ׁװױאׂ חױאׂ, ׁ׳יװ ׁך ׳ױ טײ ׁ װיא 2014-2017 ױװיךךהױ ׁױ 815 ׳ױ ױ 1,502 ׁט׀.

 

װיךךה ׁ׳חט אי׀ױ ג װטׂ זטך װ׳ׁ ׁגׁט ׁװ װ׳. ׁאױבד אי׀ױ ׂ ג ױזט ׳ׁ ׀׳ט י׀ױ ׁ׃ױך ױ׀ד ׁװי, ױ ׂ׃װ, ױׂױט״ ױׁׂאװ. װ׳ױחט ׳חױ ׀ך װי׀ױך ׀טׁג ךחױהױך ׳ יױאױך ׁגׁט י װיךךה, יװױ ׁׂ 6-12, 13-18, 19-30 ױ ג אװׂ יךך ׳ׁ ױ׀ך ױזט ׳ׁ ׁאחױ׃ך װײ י גיט יא הא ׂױב ׳חט. װיךךה ׳ױחױ יױי חׁױזױך, חׁױזך װאאג זטך ױזט ׳ׁ, חׁױזך װזױט ׃ הג (ה׳ױך -5 ױבױך ׳ׁ ׀ױ 8 אױך י ױזט ׳ׁ ׀׳ט ׁ׳ױ׃י) ױחׁױזװ י ׀ױ יזױט ׳ׁ ׁחׁגױך (ױךט -5 ױבױך ׀ױ 8 אױך י ױזט ׳ׁ ׀׳ט ׁ׳ױ׃י).

 

װז׀ י װ׳חט װךזהך גװ  יךװ י ױךט ׳י ױבױך ׳ׁ ׁ׳ױ׃י װה׳ךװ ׀ך װבױ ׳ױך ׁבט״ גטױך װ׀ד ױװױג  ׁ- 26%  ׁחטׁ װיךךה יאװׂױ יךױך ׳ׁ ׁךחױהװ יװױ ׁׂ 6-12, ׁ -32% ׁחטׁ װיךךה ייךױ ׳ׁ יװױ ׁׂ 13-18 ױ ׁחטׁ ׀ױ ייךױ ׳ׁ יװױ ׁׂ  19-30 ױׁ- 28% ׁ װיךךה ייךױ ׳ׁ ׁװ גיט װיא הא װׂױב ׳חט. ׀ אז׀ חיט ׁ זטך ױזט ׳ׁ ׀׳ט ױװה׳ךך װבױ ׳ױך.

 

בױ, װ׳ױחט זא  ז׀ װ׳חט װךזהך זׁג ג ׳ׁ ׂױט ׂ ׀היט הא בט״ ײװ. ױט יךך ׳ׁ ױךט  - 5 ױבױך ׳ׁ ׁ׳ױ׃י װה׳ךװ ׀ך װבױ בט״ גטױך װ׀ד ױװױג  ׁ -32% ׁחטׁ ׀אי ייךױ יװױ ׁׂ 13-18  ׀ױ ׁׂ  19-30. װ׳חט הױטב ׁךׁ װגך װ׃ג ׀ױאחױױׂװ Frontiers in Oncology  ׁװ׃ױטך ׀הט 2019 ױװױזׂ ג ׃ טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״.

׳זױ ׀ ךחזט װ׳חט ׁ׀אׂך.ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ז גױאא זטױ ׳ׁ ױױזט ׳ׁ, גיױך ײ׀ך ׳ח ךהט״ ׀ױײ װױ ׀ך  ׀ׁױך װײױ, בׁ ךײױאך, ױׁ׳ױ׃ טחױך ױהטױך ״ט ׁי זׁג. גױ׃ ׃ׂי ׁ׀ׂױ׃װ  ױךט יי ׳ױך װבט״ אךאױך אגװ ׁ׀זגױך ׀ױו ׀ױט׳ ׳ ׁט׀, װױ װאגױך גיױ, װיאך ךט, ׳ױבט הגױך ׂױהאך, ךײױאװ חױװ ױיךך ׀ױװױ ױהטײך. ׳זױ ׀ גױ ׁװזױך אױבהױך ׳ ׁט׀ ױװה׳ךך װבױ ׳ױך ׁבט״ ׁ׀ךט װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״.


===

׳חט טךח חױ׃ ׂ חׁג  ׳ׁ ױױזטױ ה׳ך ׀ך װבױ ׳ױך ׁבט״. ׳ױחט װױא׃ ׁ׃חױ ׀ך װחיט יׁ זטך ױזט ׳ׁ יױא ׁ װבױ ׳ױך ׁבט״ װג װׂב. ׁ׳חט ײװ אבחטױ 19 ׳חט, יׁװ אׁ׳ װחיט יׁ זטך ױזט ׳ׁ ׁ װבױ ׳ױך ׁבט״ װג װׂב. בחטך װ׳חט חׁגװ, יזטװ ױך י ׳ׁ ױױזט ׳ׁ ׁױך י 400 ׂט ױ ה׳ךװ ׀ך װבױ ׳ױך ׁבט״ װג װׂב ׁ- 17%. ױ , זטך ׳ׁ ׁױך י 200 ׂט ױ ה׳ךװ ׀ך װבױ ׳ױך ׁבט״ װג װׂב ׁ- 9%. ׀ אז׀ חיט ױׁװח ׁ זטך ױזט ׳ׁ אױבה, ױ ׁׂאװ, ׳׀װ ױ׃ױװ, ׁ װבױ ׳ױך ׁבט״ װג װׂב. װחיט ׁ זטװ ױך י ױזט װ׳ׁ ׁ װה׳ךך װבױ ׳ױך אז׀ ׁחטׁ אי ױׁׂט ׀׳׃, ױװױ׀ װ׳ײח ׁױךט ׁחטׁ  יזױט ׀ך װטױך װׁׂױװױך ׁױךט י ױזט ׳ׁ. װ׳ױחט בױ ׁ, ייאױ חיט ׁ זטך ׳ׁ ױױזט ׳ׁ, ׁ װה׳ךך בױ בט״ װג װׂב. װ׳חט הױטב ׁ׀ױה חױױ ׁךׁ װגך װ׃ג װ׀ױאחױױׂ ׁ׀ 2011  Annals of Oncology ױװױזׂ ג ׃ טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״.

 

= = =

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װאװ ׀טׂױ ׀ ױױאױך טױױ׳ ױ יטױךװ אךא ׳ױ ױׁט׀ ׀ ךיױ.  ײ׀ך װױ׃ױך ךטױױך װזׁױט ׁׁ׃, ױגחטױ ׀  ױ ךחזׁ יך יװױ, ׃ יךױ הגױ ג ׁבב יחױ חזױג. װ׀ׂױ׃װ הױגך ׁ װ׳ײךױך, ח׃ױ װ׳חט, ׃ט װאגװ, יהױט ׃ט װ״הױ ױװיחױ י װ׳ױ ױװ׳. װהטױח״ ׁװ יחגװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׀ך ךטױױך װזׁױט אחׁג ג ׃ ױג׃ױך חזױגױך י׳ׁט ׁװ ׁװךא׃ׁױך אזׂ ״ׁ ׀אי װטהױ׀װ ױװ׳חט ׁט׳ׁ װ׀טו, ױװ אׁ׳א ׁחה׃װ, ׀׳ט יחױ ׃גך חזױג ױגאא ׁטװ װ׀ױך. ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ הג ׁחװװ װחױך -3,500 ךא׃ׁ װהטױב ׁ-70 באה ׁ ט׳ׁ װ׀טו, װיױךה ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ ׁ׀ײױט ׂױטװ. ךטױױך װךחיטױ ״הױ יבהטױ: 1-800-35-46-46 ׀ױ ׳זױ ׀ ״ױהב װ׀ױׁ״׳: https://www.cancer.org.il/donations

ׁׁטװ,

א׀ױװ גאׁט

׃ױׁטך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

050-2099416