לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

תגובות על דו"ח שר הבריאות על מצב העישון

05/06/2019׀ׂױ׃ טױה׀ ׁט׀ױך װזׁױט, װ׳ׁטװ װטהױ׀ך אגװ ױׂװ גיױ י װװבך׃טױך װטהױ׀ך, װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױװײ ׂױט װגיױ בטױ ׁךׂױׁװ ג ׃ױ"׳ יט װׁט׀ױך ג זׁ װגיױ:
"׃אך יט׀ ח׃װ ׁיאװ װ׳ױהך ׀ך װ׀ׁח ׁגיױ, װט׳ׁװ ׀ך װ׳ױח אגך װגיױ ׁחױױך זׁױט ױי׃טׂװ ׀ך ׳ױח װׁׂך װהטבױ ױװיױױח י װױזט װט ױװך ׀׳ט ׀ׁח א׳ױי י ׀טׂױא װ׀ׁח ׁגיױ, ׳ׁט װאבך ױׁךך יט׃ װׁט׀ױך.

ׁאױבד אגיװ זג׃ יגױך ךחױ גױױך װב ג װ״ׁח ׂׂױ װױ׃ױך ׁׂ"ו װײ ׂױט װגיױ ױװ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ׀יט גךטױ ׁ׀זגױך גױ"׃ ׀ה ׀. ׀װ װז״טהװ װװבך׃טױך װטהױ׀ך, ׃׃ ׁך װיה״. אךױא ט׀יױא ט׀  זג׃ ײװ ך׳ װיהג ױגױ׃׃ גיא האױך ׂװ.


װב״ױטך װ׳חחװ אׂ׃ װגיױ ׁגױ, װױ׳װ זך ׳ ׀ ׁיט׀ ג׃ א׃טיך ׂ ׀הװ גװ ױאטזך.


׀אױ זה ױחױױ ט׃װ ׁיגױט װגיױ ׁיא װחטױׁױך ייגױךװ אגך ױױך י יט׀ בט״ ט׀ױך, בט״ װׂטױ, ׳ך ט׀ױך ׳בךך טױאך, װךחה ׁ ױיׁו ױ׳ ױ װה׳ךװ אטך ׁאבך ׁא אױגט גׂ װגיױ.


גׁױ׃װ טׁװ גױ׃ האאױ ׀ ׁיט׀, ׁגחט ׀ױט ׁחטׁ װ׃ױט װזגט י יױי ׁױזט ״ׁח חזט ׀ך ׳ װיךי ׁ- 10 יא ה׳ױך".


׃ט' ׳ׂ ױ, ױ"ט ׀ׂױ׃ טױה׀ ׁט׀ױך װזׁױט װבׁט : "׳יױׁ װ׃ׂי  װ׀װ ג׃ טׁװ ױ ח זג׃ טׁ װט׳ י׀ חׁױ גאװ ׁ׳חחװ װחך ׂױ ׀ײװטױך ׂטהױך, ׀בױט טװ ג׃ ׂ 21, ׀בױט ג ״ג ױׁ״ױ װװ׳טׂװ י װגךױאױך װךױׁװ. װ׀ׂױ׃ װטהױ׀ יױ ׳׃ ג ׀טׂױא װ׳ׁטװ װ׀ײט׳ך, יט׃ װׁט׀ױך ױ׳ׁט װאבך יׁ׳טױ ח׃ זג׃ ױ׳ ׀ױ ױ׀׳ט ׂױט װגיױ ׁיט׀".


׃ט' ג ׁט-ײ׀ׁ, ױ"ט װ׳ׁטװ װטהױ׀ך אגװ ױׂװ גיױ װױבהװ : "ׁיאװ װ׀׳טױאװ ׳װ װךח׃ױך יגױךך ׂ ׁך׳ױ װׂװ גיױ ג װױבהך ׀זג אױבה ךװ ׁׂװ גיױ ׁבׂטך ב יטױך װׁט׀ױך װך  ױװאװ חט׀ך װחך חױ גױו ״הױא ׀ױ. ׀ װװב״ױטװ ױװז׀ױך װאױ׳ך ט׀ י׳ׁטױך װ״ׁח ׳היױך  װײ הטזױך ׁ׳ױח ױ׀ב״ט״ׂױך ׳׃יױך ׂטױ חװ ׳׃י י ׃ ױׁא אױגט װךט ױזטװ, ׃ױׂ׀ ג ׃  ׃ױױט יט, װחך ׳אױױך א׃ױך, ױהטבױ ג ׁׂ װבׂטױך גז ׃ גחױד ׀ך ׀בױט װהטבױ ג װ׳הבװ. ׃אך יט׀ ױיט׃ װׁט׀ױך ׳ׁ זױ׀ ׃ט װׂׁ  ׁװטױך װא׃טיך ױװׁׂט ׀ך װ׀הװ ג װ׳חחװ װחך".


׃אװ הטױב״, ח׃ך װׁט׀ױך ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װ׃ׂיװ : "׳יױׁ אױ װײװט הא װאײח װׁט׀ױך װטױ ׁיױי ׁבׂטױך ׀ח״טױאױך ױ ׂ װגױׁ׃װ י׀ בהח ׳חט ג װװיױך ׀טױױך װ״ױױ׳. ׳׃ ג ײ׀ך, ׁט אז׀  װ ױך ׳ױט טג, ׳ױט בט״א ׃ױג ױךױך. אױ װױ, ך׳ױך ׂ װךׂױך באױך ״ױױ׳ װחזט, ׂױ יאױ ׂא״ ׁ׳ װהװ װײױװ ג װךהך׳ױך ׂ׃ױ בט״א. גיױ װױ׀ װׂױט װױׁ בט״ װאך אגװ. װגיא װ ׀ װחױטׁאױך װ׳׃ י בט״ װחיױט גיױ, ׳יהװ גיױ הױ (הבׁ) ׁׁך ׀ױ ׁחױ װגׁױ׃װ ׁׂטװ ׀ך װבױ בט״ ט׀ױך. װׂאװ הא גיױ הױ ױװׂאװ ג ׁא אױגט הא װך׳ך גיױ ה׳ךװ יגױךך ׀ך װבױ װךהך׳ױך בט״ װחיױט גיױ".


יטװ בױ, א"ך װײ ׂױט װגיױ בטװ : "׳טד װװיׂ װיגױך ׁבׂטך װ׀ׁח, ג׃ ׀טױװ װ׃ט װׁ״׳ך װׁט׀ױך י ׃ױט װגך׃, הא װאײח װׁך װה י װװךאבױך ױװװךטױך גיױ. גױ װגיױ װ׳׃י טױױ באױך, ׁא אױגט ױזגט. ׁגױ׃ װ׳ׁטױך ״ױגאױך יבׂטױך ׀ח״טױאױך יױױחױך ׀״טא״ׁװ גיא ׁׂט - ׁהױג א׃׃װ ךױ ה׳ױך יאװ גװ י 72% ׁװךאבױך י ׁא װאױגט ׁבׂטױך ׀ח״טױאױך, ױגׁױט גװ - 17% בׂטװ ׀ח״טױאך װךװ ױזט װגיױ װט׀יױ, ׀יט װבױ װױ׀ ה 7 גׁױט ׁגך׃ גיױ בׂטױך".

===

ײױװ ט ׃ױׁטך װװבך׃טױך װטהױ׀ך 054-659-8599

ט טױ ׃ױׁט װײ  ׂױט װגיױ 054-6680857

א׀ױװ גאׁט ׃ױׁטך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ 050-5225387


ךחזט ׃ױ"׳ יט װׁט׀ױך


גיױ ׁ׀ױױבװ װׁױׂטך ׁיט׀

יגױט װגיױ ׃ױױ׳ װיאװ ג ה ז׀ בחט "׃ג, ג׃ױך ױװךאװׂױױך ׁט׀ױך ׁיט׀ 2017" (KAP 2017) יאגט ׁ ׃זׁט 2016 ׀הט 2018 ׁטײ װ׀ױ ׁחטך ׳ױך (ׁ"), ׁיט׃ װׁט׀ױך, ׁיךױד ג װ׳חװ ׳אױ ױח׃ױ ׁט׀ױך. ז׀ װבחט בך ג ט׀ױאױך יׁױזגױ ׁ״הױ א׃ ׀ױ ׁ״הױ א׳. ׀׳ױײ װגיא1 ׁׁא 21 יא ױגװ ׁ׀ױױבך יט׀ װױ׀ 19.8% 2.  טױױ׳ װב (ט"ב) װױזׂ װ װ ׁטך ׁ״׳ױ י 95%.

 • יגױט װגיױ ׁ װ׀ױױבװ װׁױׂטך ׁיט׀ װױ׀ 19.8% (ט"ב: 20.8-18.8).
 • יגױט װגיױ ׁׁׂט ׁׂױװ װיגױט ׁאי: 24.7% (ט"ב: 26.3-23.2) ױ- 15.1% (ט"ב: 16.4-13.9), ׁװך׀װ.
 • יגױט װגיױ ׁגטׁ ׁׂױװ װיגױט ׁװױ׃: 23.3% (ט"ב: 26.0-20.9) ױ- 19.1% (ט"ב: 20.2-18.0), ׁװך׀װ. װהגט ׁיגױט װגיױ ׁ ׁׂט אי ׁׂױװ ױךט ׁ׀ױױבװ װגטׁך. יגױט װגיױ ׁׁׂט װװױ׃ (21.6%) ׁׂױװ ה 1.3 ׁװיױױ׀װ אי װװױ׃ױך (16.7%) ױ׀ױ יגױט װגיױ ׁׁׂט װגטׁ (39.0%) ׁׂױװ ה 5.3 ׁװיױױ׀װ אי װגטׁױך (7.3%).
 • ׁחטׁ ׁׂט ׁ חׁױזױך װׂ, יגױט װגיױ ׁׂױװ ױךט ׁ׀ױױבװ װגטׁך ׁװיױױ׀װ ׀ױױבװ װװױ׃ך (ה 1.5 ׁחׁױזך װׂ 34-21 ױה 2.1 ׁחׁױזך װׂ 65 ױגװ).   
 • ׁ חׁױזױך װׂ יׁ״ױױ׳ װׂ׀ 64-21, יגױט װגיױ ׁׂױװ ױךט ׁאי װױ׃ױך ׁװיױױ׀װ אי גטׁױך.
 • ׁחטׁ װױ׃, ׁׂט ױאי, יגױט װגיױ ׁחׁױזױך װׂ װׁױׂטױך אױ ױךט ׁװיױױ׀װ חׁױזױך װׂ װזגטױך.
 • ג ה ז׀ בחט KAP װאױ׳, ׁיאך 2018 אזהךװ ט׃װ ׁיגױט װגיױ ׁ חׁױזױך װ׀ױױבװ ג״ ׁאי װױ׃ױך ׁװיױױ׀װ יאך 2016 (ה אךױא בחט הגױך ׂױהאך). א׃טי גחׁ טׁ-יאך ׃ ךך הטיאױך אױאװ ׂױך ׁיגױט װגיױ ׁחׁױזױך װ׀ױױבװ.
 • יגױט װׁׂט װגיא י׃ױױ׳ױ ג זטװ י גװ - 20 בׂטױך ׁױ װװ ׁׂױװ ױךט ׁגטׁ ׁװיױױ׀װ װױ׃ (22.1% ױ- 9.3%, ׁװך׀װ). ׁװך׀, יגױט װ׃ױױ׳ ג זטװ י ה׳ױך - 10 בׂטױך ׁױ װװ אױ ױךט ׁגטׁ ׁװיױױ׀װ װױ׃ (23.4% ױ- 37.2%, ׁװך׀װ).
 • װ ׁװױ׃ױך ױװ ׁגטׁױך, - 45% װאי װגיאױך זױטױך ה׳ױך - 10 בׂטױך ׁױ ױ׳זך זױטױך 20-10 בׂטױך ׁױ.
 • יגױט װגיױ אױ ױךט ׁטױ׀א ׁג װיװ ׁׂױװװ (17.1%) ׁװיױױ׀װ ׁג װיװ אױװ ױׁאױאך (23.2% ױ- 29.1%, ׁװך׀װ) ׁ ׀ױױבך װבחט ױׁ חׁױזױך װ׀ױױבװ.
 • װׂ װױזג (ׁיא) װך׳ך גיױ בׂטױך ׁטױ׀א װגיא װװ 18.4 ׁׁׂט װױ׃ ױ- 19.8 ׁאי װױ׃ױך; 19.9 ׁׁׂט גטׁ ױ- 24.8 ׁאי גטׁױך.
 • יגױט װגיױ ׁׁׂט ׁיט׀ (24.7%) חטױׁ ױזג װױ ׁ׃אױך װ׀׳ױ׃ װ׀טױה (EU)(24.4%). יגױט װגיױ ׁאי ׁיט׀ (15.1%) אױ װױזג װױ ׁ׃אױך װ- EU (16.2%).
 • 38.2% װטױ׀א ׃ױױ׳ױ  װ " ׀ ׳י ׁאױ׳" װגט  יגיא ׁחױ יׁױ װגיױ ׀בױט. יגױט װװױ׃ י׃ױױ׳ױ  װװ ׁׂױװ ׀יט ׁגטׁ (40.0% ױ- 29.4%, ׁװך׀װ). יגױט װאי י׃ױױ׳ױ  װװ ׁׂױװ יגױט װׁׂט, װ ׁװױ׃ (42.5% ױ- 37.4%, ׁװך׀װ) ױװ ׁגטׁ (35.2% ױ- 23.7%, ׁװך׀װ).
 • 4.8% װטױ׀א ׃ױױ׳ױ ג גיױ אטׂװ. יגױט װגיױ װװ ׁׂױװ ױךט ׁגטׁ ׀יט ׁװױ׃, װ ׁׁׂט (19.4% ױ-4.7%, ׁװך׀װ) ױװ ׁאי (7.7% ױ-1.3%, ׁװך׀װ).
 • ׁ חׁױזױך װ׀ױױבװ, יגױט װגיױ װׁׂױװ ׁױךט י אטׂװ אזהױ ׁׂ׀ 34-21: 10.3% ׁׁׂט װױ׃, 3.6% ׁאי װױ׃ױך, 33.8% ׁׁׂט גטׁ ױ-11.4% ׁאי גטׁױך.


_________________________________________

1 "גי" א׳יׁ  י׃ױױ׳  װױ׀ גי  ױ ׀ױ ׃ הג.

2 װאךױ װךחׁ ׀׳ט יחױ ה , ׂ, חׁױזך ׀ױױבװ ױׁגױך ג ״הױ א׳.ׁאױׁׁט 2018 הױטבױ אךױא ׁאױי׀ גיױ װבחט װ׳ׁטך 2017 י װיװ װטײך ב״״ב״חװ. ׁבׂטך בחט ײװ טױ׀אױ -7,300 ׀י ׁא 20 ױגװ, װזׂ -5.5 ױ ׀י ׁיט׀. ׁי װׁ׃ ךױ׃ױױׂ ׁ װבחט יךׁזג ׁ"ב ױׁׁ" אךױא װגיױ ׀א ׀היט װיױױ׀װ ױ װ ױזׂ ׁאהט׃.

 • 22% (-1.2 ױ ׀י) גיא ה׳ױך בׂטװ ׀׳ך ׁױ: ׁׂט (30%) ׁיגױט הױ אי (15%).
 • 46% װגיא בׂטױך גיא גװ -10 בׂטױך ׁױ: 53% װׁׂט גױך 32% װאי.
 • 23% װך׳ױ גי הא ׂ 16, 23% ׁׂ 17-16, 24% ׁׂ 19-18 ױ-30% װך׳ױ ׁׂ 20 ױגװ.
 • 20% װגיא אב װהבח גי, 37% אבױ װהבח גי ׁגׁט ױ-42% ׀ אבױ װהבח גי .
 • 19% ׁא 20 ױגװ גיאױ ׁגׁט ױ׀א גיא ױ: 24% װׁׂט ױ-14% װאי.
 • 26% װהבחױ גי ׁי ׁגװ ׁט׀ױךך, 44% װהבחױ ׳יי אײח ׁט׀ױך ׀ױ ׁט׀ױך ׁא יה׳ך.
 • 7% ׀װ יװהבחױ גי װיךךהױ ׁב׃אװ ׀ױ חׁױ גױו ״הױא װהבחך גיױ ׁבׂטך חױהך װ׳ױ.
 • 66% ׁא 20 ױגװ א׳יהױ גיױ י ׀׳ט ׁ׃װ יװ ׁ׳ױ׃י װ׀׳טױ, 30% װ א׳יהױ גך חטױׁױך.
 • 19% ׁא 20 ױגװ א׳יהױ גיױ י ׀׳ט ׁׁך, 25% א׳יהױ ׁחױ װגׁױ׃װ, 22% ׀ז ׳ׁט, 22% ׁ׀טױג ױׁחױױך בׂױט ױ-26% א׳יהױ גיױ ׁחױױך זׁױט הךױ׳.


יגױט װגיױ ׁזװ"

 • ׁיאך 2018 װװ יגױט װגיױ ׁחטׁ ךׂב זװ" 28.0%, ױׁחטׁ ךׂבױך זװ", 18%.
 • ׃ױׁט ׁט׃װ י 2.0% ׁװיױױ׀װ ױזג װטׁ יאך ׁיא 2018-1986 ׁחטׁ ׁׂט (30.0%) ױׁט׃װ י 6.4% ׁװיױױ׀װ ױזג װטׁ יאך ׁחטׁ אי (24.4%).
 • ׁחטׁ װגיא, זטך װבׂטױך װױך װױזגך װךװ 10 ׁׁׂט ױ-9 אי. בהט ׀װ זׁג ג ׂך ט׃װ װ׃טׂךך ׁיא װגיױט װ׀׳טױא.
 • ג ײ׀ך, ׂ װך׳ך װגיױ ׁחטׁ גיא – ׂ 16 – ײװװ ׁיא װא ױ׀אױ יױאװ װױךך ׁ׳ב ױזג װטׁ-יאך.
 • ׁחטׁ ׀אי װחׁג ׂ 30 ױגװ, יגױט װגיױ אױ יגױךך ׁװיױױ׀װ ׳ װ׳ױׁװ: 20% ׁחטׁ ׁׂט ױ-15% ׁחטׁ אי ׁיאך 2018. 


הגױך אגך װגיױ ױאײחױ

 • יט׃ װׁט׀ױך הױג ך׀ױ ׁ  װׂױה װגױטׁ ׁך׳ױ אגך װגיױ ׁ׀טו. װיט׃ ח׃ יךױה הגױװ ג װׂױה װיױא װגױבח ׁך׳ױ ױׁטׁ׃ הגױװ יױא, ױ: ׳חט ױהךױ׳ גײט ׂװ גיױ, װבׁטװ, הךױ׳ ױװהגװ י ךאױך ׳אױױך, זטך בׁׁױך ױ׀טׂױא אח גיױ ױגױ׃.
 • יט׃ װׁט׀ױך ך ױװױׁ ױײױך ׳חחװ יױאױך יהױט װװׂאװ ג װזׁױט הא ׳יהװ גיױ הױ ׁחױױך זׁױט ױװׁׂך הטבױ ױיױױח ױזט ״ׁח ג אך אױג װך׳ך גיױ ׁׁא אױגט. װזױ אגך װגיױ ׁחױױך זׁױט װׁׂ ׀ך װגיױ ׁך׳ בהױט״, ׂא יגיױג, ׂא ׳ױך, ׁחטׁך ׂא ׃, ׁׁאװ י טיױך זׁױטך ױׁחױױך אױבה, ױךחױ ׳ױח װׁׂך װהטבױך ױװיױױח װ׳ ׀ך װװׁׂױך װחױך ג ױזט ״ׁח ׂ ױזט ׀׃ױ ױױזט גיױ אױבה, ׀בט ׳ױ״ ג הטבױ ױזט גיױ ׁ׀א״טא״ ױׁטיךױך ׳ׁטךױך ג״ ׁגךױאױך ךױׁװ, חׁג װׁׂױך ג װזׂך ױזט גיױ ׁ׳אױױך, חׁג ׳הבױך ׀׳׃ױך ױגױ׃.
 • װ׳חװ ׳אױ ױח׃ױ ׁט׀ױך, ׁיךױד ׀ׂד װהחױ׳ ױװ׀הװ, ׃ט ױגז זױױך ׳אױ, טהױ׀, ׂױט ׀הװ גטױא ױב״ױ׃א״ ׁך׳ױ אגך װגיױ ױ׀הך װ׳חחװ ׁך׳ױ, ׃אױך זזױ װגיױ ױאײחױ, ׂװ גיױ ױגױ׃.
 • ׁבׂטך יךױד װהגױװ ׁ יט׃ װׁט׀ױך ױװ׳אױ ױװ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ךױאא ׁ׳אװ ױג׃ױ י גטױך װהגױך "הײט ׀ך ב װגי", ״ױׁך װהחװ ׳ױ׃יך י װגטױך יױי ׁׁך װבהט, יך׀היט י׃טױׂ װהגױך אגך גיױ ׁחטׁ ׁא אױגט ׁגטך װ׳אױ.
 • ׁבׂטך יךױד װהגױװ ג "טיך גט ׁט׀ױך ׁיט׀", ׳חװ ׁטײ װי״ױ װחױ, אגטױ הגױױך אגך גיױ ׁבהט טיױױך ׁחׁ ׁױ אגך גיױ.
 • ׁבהט ױב׃ױך ׳אױ ׁט׳ׁ װ׀טו ךחױך ב׃א׀ױך ױך׀ױך ׂװ גיױ ׁחטׁ ׁא אױגט, ׁגחט ג ׃ ױ׳ חױהױך ׳ױ ׁיױׁ ׀אי ׳אױ ױ װיטך זױױך ׳אױ ג ױ׃ "׀ךׂט 21". ךאױך ׀ױ ױױך ׁװגטװ זױט ׃װ, װהחך ח׳ ױיהױט װגאװ װגטך ׁאױי׀.
 • הׁטױ׀ט 2016 ׳ ׀בױט ױ׳״ ג גיױ ׁ י״׳ י ױב׃ױך ׳אױ, װ ׁׁאװ ױװ ׁ׳זט, ױ ׁ״ױױ׳ י גיטװ ״ט װאבװ ׁך װבהט. ךׁ ׁאױי׀ ױ ׳ױײט א" יט׃ װ׳אױ, װךױױװ ׃אױך ׀הװ ה װזױױך ױװך׃, װױהו  אװ ױב׃ױך װ׳אױ, ױװױיחגױ גיטױך ׀ה יח ׁהטבױ װ׳ױח װ׳׃י ׁגךױאױך װױך. װגטך װװ״גװ ױװיױ ךׁזג ׁחׁ.
 • יט׃ װׁט׀ױך ז׀ ג חה יױׁ ׁאױי׀ זזױ װגיױ ױג׃ױ׃ ׂװ גיױ ׁ׳ׁטװ װגטׁך ׁיאך 2018, ׁ װי׀ט ׁגךױאױך װגטׁך ױׁטיךױך װ׳ׁטךױך.
 • ךאך װךגטׁױך הױט״ך ׂײט װגטׁ ׁאױי׀ גיױ ױׂװ גיױ װךׁזגװ ׁבׂטך יטױך ׁט׀ױך ך ׁךך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״. װבחאױך װגחטױך װזׁגױ ג זױט  ׁװגזך װגיא ׁׂ ױױךװ װׂ, ׁ׳ײױח ׁא װיה׳װ װךױ, ׁװ׃טך װזױױך װטהױ׀, ׁװױױאך ׀ז ׁױׂט זגט יגי ױׁיױה הגױװ ג גטױך ׀׳טױך ׃ױׂך ׁך װבהט ׀ױ װטיױך װחױך זטך ׀ױױטװ װגױ׃׃ך ׂװ גיױ ױ׀ גיױ.
 • ׁיאך 2017 װךחׁװ װ׳״ך ט״" הגױ ח׃ױ ׳ײױ י "זװ" אח גיױ" זזױ ךױהגך װגיױ ׁזװ". װךױאך ױך װךח׃ױך ׁאגך װך׳ך װגיױ, ג טׁ ׂױ װהבחװ װ׃טׂךך י טך בׂטױך ׁ׳׃ױך זװ", ׀הך ׀בױט גיױ אגך װגיױ װהױ, װׂ׃טך ׳׃ױך זװ" ׳׃ױך ׀ גיױ הט״ חױױך װױׂ׃ט, ח׃ױ װׂװ גיױ ױגױ׃.


׳חחװ ׁאױי׀ װגיױ

 • זױ אגך װגיױ ׁחױױך זׁױט ױװ׳יהװ גיױ (יאױ װךױבהך ׳ױח), װךיג"׳ – 2018 הױטב ׁױ "״ ׁךױײ װךיג"׳ (2.7.2018) ױאאב ךױחד ׁױ 2.9.2018. ״טך װזױ, ךח ׀ך װךױבהך ׳ױח אגך װגיױ ׁחױױך זׁױט ױװ׳יהװ גיױ, ךי"ׂ-1983 ױװט׳ׁ ׀ך װחױױך ׁװ װגיױ ׀בױט. ׁאװ: ׁך ׳ױ, ׂא ׃, יט׃ יװ, ׁך יה״ ױׁך ׃, טיױױך חױױך ױױגזױך ׃ךױך. ׁאױבד אחׁג ׁזױ ׀בױט גיױ ׁי״׳ ך׳ױ יׁױ ךח ׀טױג, ׳אױ חױטװ ׀ױ ךך-חטחג װהךױ׳ זׁױט, ׂא ׳ױך, ׂא יגיױג ױחױ ך׳ױ װױג׃ הגױך ׂױהאך ׀ױ בהױט״.
 • ׳ױח װׁׂך װהטבױך ױװיױױח י ױזט ״ׁח, װךי"ׂ-1983 (ךחױ ב' 7), װךיג"״-2019, ׀ױיט ׁױ 31.12.2018 ױהױטב ׁױ 8.1.2019. װךחױ ׳ױח װט׳ׁ ט׀יױאװ ׀ך ך׳ױך װ׳ױח "ױזט ״ׁח" "ױזט גיױ", װױ ׁ װךט, בׂטױך ׀ח״טױאױך, ױ חׁג ׁׂױך ױ׀בױט יױא ג הטבױ ױיױױח ױזט גיױ. ״טך װךחױ ׳ױח װ׀ װׁׂ ױװה׳ך ׀ך װגיױ ׁיט׀, ג זױטױךױ װיױאױך, ױאױג ך׳ך גיױ, ׁהט״ ׁחטׁ ח״א.
 • ׁױ 19.8.18 װױז׀ יט װׁט׀ױך זױ װ׀ױבט ׁױ׀ ױיױױח י װבׂטװ װ׀ח״טױאך ׂ'ױ (JULL) ׁטױײ אחױ״ װגױװ ג 20 "ׂ/", ױ׳ בױךױ ׁבגד 55׃ החױ׃ך װטױח׳ [אױב׳ ׳׃י], װךי"׀-1981 ױׁ׃ױװ חׁױג ׁ׃טח״ׁװ װ׀טױהך ׁאױי׀, ײ׀ך ׀׳ט װ יױג יאגט ׳ׁטװ.
 • ׁזװ" גױ׃אװ החױ׃ך װ״" 33.0137 "װׁׂך װגיױ ׁחױױך זׁױט". װױך װג׃ױ װ׀ װט׳ׁך װ׀ײױט װ׀בױט גיױ ױװׂ׃ך זג׃ װ׀הװ.


׀הװ

 • װ׳חװ אגך גיױ ױ׀ױװױ ׁ׀ׂד ׀הװ ױהחױ׳ י יט׃ װׁט׀ױך װ׳װ הגױ ׁאױ׀ט 2013.
 • גחט הגױך װ׳חװ ׁגׁױ׃װ יױךהך ג ׂױט ׀הװ ׁטיױױך װחױױך ױׂױט אױבה ח׃ױ ׀הך װ׳חחװ. גחט װהגױך װיױךהך ׁױזגך ׁך׳ױ ׀הך װ׳ױח אגך װגיױ ׁחױױך זׁױט, ׁזג ׀הװ יױךה ױװיטױך הח׳ ױב׃טא,  ׁ׀הך ׀בױט װזׁך ױאױך ׀ױ״ױ״ױך ט בׂטױך.


ׂװ גיױ ׁיט׀

 • ׁיאך 2010 װױאבױ ב יטױך װׁט׀ױך ב׃א׀ױך ׂװ גיױ ױ ךטױהױך טי ׂװ גיױ.
 • ׁבׂטך װ׳״ױך ב יטױך װׁט׀ױך יאך 2019 װױט׳ׁױ װװךױױױך ך ״הױ ךטױהך בױׁב׃ ׂװ גיױ ױגך  ׀היטױױך װ״הױ װךטױהך װױׂ׃טױך ׁב אחׁגױ ׳ױהױך ײװױך.
 • ׁװ װיא אזהךװ ׂך גװ ׁבהט װהױא ״הױ ׂװ גיױ ׁבׂטך חױהױך װ׳ױ. ׁיאך 2010 האױ 11,844 גיא ״הױ ׂװ גיױ ׁחױהױך װ׳ױ גױך 24,865 גיא ׁיאך 2018, װװױױ - 2%  װגיא. ג ײ׀ך, ׁװיױױ׀װ יאך 2017, ׁיאך 2018 אזהךװ ט׃װ י -9% ׁהױא ב׃א׀ױך ׂװ ׁחױהױך װ׳ױ.
 • ׀טׁג חױהױך װ׳ױ ׁזגױ ב׃א׀ױך ׂװ ׁהטבװ  ׀טזך ױׁװאׂיװ יהךך ױךטׁױךך ׂױױ חׁױזױך ׁ׀ױױבװ. ײא װװךאװ ב׃א׀ױך װױ טױׁ בׁׁ יׁױגױך ׁױ׃׃ ױג׃ ׳ױ׃י.
 • חױהױך װ׳ױ הױגױך װט׳ׁך ׂױױ װבױג װױזג ׁױ״׳ גיא ״ױׁך ׂװ גיױ גׁט ב׃אװ װחׁױזךך ׂװ גיױ, ׂױ גױו ״הױא ׂװ גיױ ױגױו ׀י.
 • ׁיאך 2019, ׁגחׁױך ױײך יט׃ װׁט׀ױך, זהױ װך׳ הגױ װױח׃ װ׀ױ װ״הױא ׂװ גיױ, יׂ׃ ׀ך װאׂיױך ױבהח זׁױט װגיא ׀היטױך אױבהך חׁך גױו ׀י ׂװ.
 • ׁזװ" ׁיאך 2018 װךחױ 30 ב׃א׀ױך ׂװ חׁױזךױך, ױ-300 ׳ ױ׀אי חׁג חׁױ גױו ׂװ ׀י ׁיױׁ ג ״הױ ךטױהך.


׃ױױ׳ ׁ׃ׁט װױז׀ױך ג הטבױ ױזט ״ׁח יאך 2018

 • ׁװ יאך 2018 װיחגױ ׳ׁטױך װ״ׁח ׁיט׀ 80.7 ױ × ׁהטבױױך, ׳בױױך, ח׃ױ טױך ױ׃ױױט יט.
 • ׁגחׁױך ךחױ ׳ױח װׁׂך װהטבױך ױװיױױח י ױזט ״ׁח, װגךױאױך װךױׁװ אי׀טװ גטױו װהטבױ װזׁױט װ׳׃ י ךגיך װ״ׁח.


װׁ״  י גיױ ״ׁח ׁיט׀

 • ג-ה װװגטױך, ג׃ױ װאבױך װ׃אװ ב חאװ ג בׂטױך ׁׁ׃ ׁיאך 2018  ג -5.665 ׀ט׃ י"׳, װ - 5.158 ׀ט׃ י"׳ ׁױ׀ ױ- 507 ױ י"׳ זױט חױ.
 • - 460 ױ י"׳ װךחׁױ ב חאװ ג ״ׁח ׂׂױ, אױ א בׂטױך, ױױזט ״ׁח ׀׳ט, ׂױ ״ׁח אטׂװ (״ױׁח), בׂט, בׂטױך, ״ׁח ח״טך, ׳׃ױך ״ׁח ׳ױ ױגױ׃.
 • ב װאבױך װ׃אװ בױ  ױזט װ״ׁח װיױא, ג׃ ׁיאך 2018 ג - 6.125 ׀ט׃ ×, בױ ׀ױ ׀ ױ ׀ך ךחׁױ װג" װ׳ ג טׁ ב װחאװ, װ׀׳ױײ ױװחזױׁ, װבך -1 ׀ט׃ × אױבה.
 • גט ׁױ׀ "״ׁח ׀׳ט", װױ ״ׁח גיױ, ״ׁח אטׂױך, ״ׁח ח״טך, בׂט ױ׳׃ױך ״ׁח ׳ױ, גװ ׁיאך 2018 ׁיגױט י 19.4%.
 • ׁיאך 2018 איװ ׂך װט׃װ ׁׁױ׀ בׂטױך, ׁװחד י - 0.7%, גחׁ װי װגׁט ״ׁח ׂׂױ. ׁבװ" ױׁ׀ױ 259 ױ ׳הבױך בׂטױך ױגױ׃ - 28 ױ ׳הבױך זױט חױ.
 • יױי ׳ׁטױך ״ׁח יױ״ױך ׁיױח װבׂטױך ׁיט׀: הה ױטב ׳ײחװ ׁ-58% הגױך ױךׂ װ״ׁח, ׀׳טװ ױחױך ׂױׁטא׃ב, װ׳ײחװ ׁ-31.5%, ױ׃ױׁח ג -10.4%.
 • ׁיאך 2018 ױׁ׀ױ 873,351 ח"ׂ ״ׁח ׂׂױ, גװ י - 13% ׁװיױױ׀װ יאך 2017. ׳ח י װבׂטױך װׂױׂױך  װבׂטױך װאזטױך גװ - 0.2% ׁיאך 2009 ױװׂג - 17.8% ׁיאך 2018.
 • ׁיױח װ״ׁח ׂׂױ ׃ױׁח ׳ײחװ ׁ- 39% װיױח, הה ױטב אך׳ י - 33% ױׂױׁטא׃ב אך׳ י 27.5%.
 • ׁיאך 2018 אטױ ׁיט׀ זױט חױ ױׁױ׀ 226,235 ח"ׂ י ״ׁח אטׂװ, גװ י 13% גױך יאך 2017.
 • ב ב װחאװ ױװג" װױױ - 80% ׳ט ׳הבך בׂטױך. װיױױ׀ך ׁאװ ױׂױׁװ װב ג ״ׁח ׂׂױ ײװ װױ״ ג בׂטױך װה ׀ך װ׳ט זט, ױךױבהך װװאבױך װיאךך װױגטך חױהך װ׃אװ װ׀ ׁ 400 - 450 ױ ×.
 • ג-ה ךיחד י ׳ׁטך ׂױׁטא׃ב ׳ױ׃י ׀ 2018, יהױטב חט׀ך װאהחךװ ׁׁױטבװ, טױך ױזט װ״ׁח ׁ׳אױך װה״ױטװ ב "ׂ'ב טז'ט׃בױ" ׁא װךגױהװ ׁ ׂױטױ װױױ - 10% יױח װ״ׁח װױך װאזט ׁיט׀, ױ׀ י׀ױׁ׃ װװאבױך ב װחאװ ג ױזט ׀ױ ׂג ׀ױך ױא × ׁיאװ.