לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

היום הבינלאומי לקידום המאבק בעישון 31/5/19

31/05/2019

World No Tobacco Day 2019

גיױ װױטׂ ׀׃ ׀׳׃ ׁגױ ׁ 4 יאױך

ׁ ױ ך 22 יט׀ ׳ױך װחיױטױך ׁגיױ

בחט יט׀ ׳׃י:  - 50% װגיא װזגט יױח װהבח גי ׁגחׁױך גך ׳ט װבׂטױך ׁ ױ׳ט װ״ׁח ׂׂױ ׁהט״. ךױיׁ װיהװ ױװ׃טױ יױח װהבח גי ױךט י׀ט װיט׀

א" װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״: "׳יױׁ ׂ׃ הװ ׃ױט י ׀ײט׳ זגט ׳ױהי גיױ בױׂױ ױװךטױך ״ׁח ױאחױ״. װאײח װח״א י גיױ װבׂטױך װױ׳ טח ׀׳ט גיטױך יא י יױי ׁװ"

׳חט ׳׃י ׀״װ ׁ׃ח װ׀ בׂטױך ׀ח״טױאױך ׂױטױך ט׃װ ׁױך ױ׀ױך װײטג


ׁ -31 ׁ׀, ךז ׁיט׀ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׀ך  װױ װׁא׀ױ ח׃ױ װ׀ׁח ׁגיױ ׁחׁ ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ װ – WHO ׀יט ז ׁ װגױ ׀ך װ - World No Tobacco Day. ױ ײװ אגט ׁ״טװ װ׃ׂי ׀ך װבױא װׁט׀ױך װחיױט גיױ ״ׁח ױאחױ״ ױ׀ך זג׃ װ׃אױך װג װה׳ךך בהט װגיא. װיאװ ךח׃ ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ ׁחיט ׁ גיױ ױׁט׀ױך װט׀ױך ױ׃ױױ׳  װװיהגװ װיך ױװײחװ יי גיױ ג ךהחױ׃ װט׀ױך י ׁױׂט ױ׃ ױך ׳ױך בט״ ױ׳ױך ׃ט איװ טױאױך ךױז׀װ גיױ הבׁ ׀ױ ׀ח״ׁ.


אךױא ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ װ – WHO גױװ  ׁט׳ׁ װגױ ך  -165,000 ׃ הא ׂ ׳י ײװױ ׁ׃ט װאיװ װך׳ךױאױך ךױז׀װ ׳יהװ גיױ הבׁ. ׀ױ י׳ י בׁױ װװיױך װׁט׀ױךױך י װ׳יהװ ׁ׃ױך ױאז׀ ׁבױ ױׁׂט װךהך׳ױך COPD (׳ך ט׀ױך ׳בךך טױאך) ׁׁׂטױך. אױ יאך 2019, װגיױ װױטׂ ױךט  -8 ױ ׁא ׀׃ ׁיאװ ׁט׳ׁ װגױ ױׁאױבד ױ ׁא ׀׃ י׀א גיא יך ךױז׀װ גיױ הבׁ. װיגױך װ׀ יגיױ װױטׂ ׀׃ ׀׳׃ ׁגױ ׁ 4 יאױך.


״טך ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ װ׀ װה׳ך ׀ך י׳ױך װגיױ ׁ-30% ג׃ יאך 2025. אךױא חױ׀זך ׀טׂױא װבט״ ׁגױ װ -  Prevent20 גױװ  20%  חט װױױך בט״ ׁגױ חיױט גיױ ױװױ׀ װױױװ ׀ך װׂױט װגחט בט״ װט׀ױך ׁחטׁ גיא ױ׀׳ט׀ ג ױךט יא יי חט װױױך בט״ װט׀ױך ׁט׳ׁ װגױ.


װחױ׀זװ װ גױך װױחװ ׁ״טװ װיהג ג יױך ג אך װׂ׃ ׀ך יגױט װב ג ױזט װגיױ ׀ב״ט״ׂך אגװ יװױ׳װ גװ ׁױךט (Best Buy) ױװ׀טׂױא װ׳ׁט ׁװ ױׁ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, יױ׀ה זז ׀ך אׂג װגיױ ׃ אױג ױא חט ױױך בט״ ׁיאװ, װחיױט גיױ.

ט ײױ א" װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ בטװ : "׃אך יט׀ ח׃װ ׁיאװ װ׳ױהך ׀ך װיױױ׀ך װב, װט׳ׁװ ׀ך ׳ױח ׀בױט װגיױ ׁחױױך זׁױט ױי׃טׂװ ׀ך ׳ױח װׁׂך װהטבױ ױװיױױח י װױזט װט ױװך.  ײ׀ך ׀׳ט ׀ׁח א׳ױי י ׀טׂױא װ׀ׁח ׁגיױ, ׳ׁט װאבך ױׁךך יט׃ װׁט׀ױך. װב״ױטך װ׳חחװ ױװ׀הװ י װגיױ ׁגױ, װױ׳װ זך ׳, ׀ גׁױ׃װ טׁװ גױ׃ האאױ ׀ ׁיט׀. א׃טיך ׳חחװ הגװ ױ׀הװ גװ ױאטזך ג אך יאױ ׂ׃ הװ ׃ױט י ׀ײט׳ זגט ׳ױהי װךטױך ״ׁח ױאחױ״".


׃"ט ׃ױ׃ ׁ״ױ, טױה׀ ױטײ װבׁטװ ׁט ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װבׁט : "׀אױ ױ׃׀ׂ װׂ׀׃ׂ'״ װ׳׃י ױװחהא װיױױח יאױג׃ױ גױ׃׃ גיױ ׁחױ ׂט ׀ױךױ. ױ׀ד ױ״ט׃ ׳ױב װה׳ךך אײח ױזט ׳׃י יװחד װאײח יװ ״ט א׳יד ׁױ׀ױ ׁ׀זגױך ׳חט ׀טױ ״ױױ׳. װ״ך װי׳ װזׁױט ג ׃ יױי ׁױיׂ ױ ׀׃ױ ױ׀ױ׃ גך ׀ד ׁ׀זגױך טױה׀, ׳ױ״׀ך ׀ך װ׃גך. י ײױט יחױט װאחױ״ ׁבׂטױך װ׀ח״טױאױך װױ׀ ׂ ״ׁח, ׁ׃ױח ױ ׁבׂטױך װטׂױך,  י׃ױׁט ׁ׀ױךױ ׳ױט ט ׁג הױ״אז׀ אײח ׁט׀ױך ׀׃ט, טח יגיױ װױ׀ ױהג ׁטױײ ׂ׃ױ ׀ יגױט ׀ױ יװטאױ ׁגׁט. ׳חט גױ׃א ׁט ז׀ױ  בׂטױך ׀ח״טױאױך ױך ׳ױט טג ױבט״א װײױװ ג װךהך׳ױך ׂ׃ױ בט״א, ׀ױ״ יטט װׁ, ׀טױג ױ׳ ױבױ ױׁׂט ׳ױך ׁ (ה יױ׃ ׀ד װזטא ׁגז ׀יט טױׁ יױךה ׀ױ ׁג ׁ׳ׁטױך ״ׁח י בׂטױך טׂױך)."


׃אװ הטױב״ ח׃ך װׁט׀ױך ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װױבהװ : "׀אױ ׳ױׁ װה׳ך ׀ך װא״ װהײ, װטׂי ױװ י בט״ װאׂט ךױז׀װ גיױ. ׳ך װבט״ װױטׂך גיא ױטױװ ׁגױױך בױ בד גזױ ״הױ. גיױ װױ׀ װׂױט װױׁ בט״ װאך אגװ ױיא  ױׁױ׳׃ בױ ׁׂױװ ׀יט װױ׳ױ ג ׁװױט׃ך װיױי ׁױזט גיױ. װגיא װ ׀ װחױטׁאױך װ׳׃ י בט״ װחיױט גיױ, ׳יהװ גיױ הױ (הבׁ) ׁׁך ׀ױ ׁחױ װגׁױ׃װ ׁׂטװ ׀ך װבױ בט״ ט׀ױך. װׂאװ הא גיױ הױ ױװׂאװ ג ׁא אױגט הא װך׳ך גיױ ה׳ךװ יגױךך ׀ך װבױ װךהך׳ױך בט״ װחיױט גיױ".ׁ ױ ך 22 יט׀ ׳ױך װחיױטױך ׁגיױ

ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װהױגך  װיאװ אגך ךױךװ ױך׳ױ׀װ ׳ױך בט״ װאׂטױך גיױ, ׃ׂי ׀ך װ׃ט װױ׳ױך ׂױט אׂג װגיױ. אךױא יט׃ װׁט׀ױך גױװ  ׁ ױ ך ׁיט׀ 22 ׁא ׀׃ ׳ױך װחיױטױך ׁגיױ ױ בט״ ט׀ױך, בט״ װׂטױ, ׳ך ט׀ױך ׳בךך טױאך COPD װךחה ׁ, יׁו ױ׳ ױױױך הך׀ױ. ׁב װ, ׁ יאװ ך ׁיט׀  -8,000 ׀י גיױ װ  - 800 גיױ הבׁ, יװ 22 יט׀ יך ׁ ױ ׳ױך װחיױטױך ׁגיױ.


ט׀יױאװ ׁיט׀ ױׁ װט׀יױא ׁגױ (׀׳ט װ-FDA ױװ- CDC) חה ג אײח בׂטױך ׀ח״טױאױך
ׁגחׁױך װגװ װ׃׀ׂװ ׁחטׁ זגט ױׁא אױגט װגיא בׂטװ ׀ח״טױאך ײװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ט׀יױאװ ׁיט׀ ױׁ װט׀יױא ׁגױ (׀׳ט װחה װיױךד -FDA ױ- CDC ׁ׀טזױך װׁטך), חה ׳׃י ױזטך ׁא אױגט ױזגט ג אײח בׂטױך ׀ח״טױאױך ױבא װי׀װ ג װיױך װיױי ׀ױט ײ. װחה ׁױׁױ ׁװךא׃ׁױך י ׀ חזב ׁ׃ױך ׀טאׁ גױװ ׁ׀זגױך יט׃ װהטבױ זׁ יװזגױ ױװהחױ ׀ך װךי׃ט ׁװךא׃ׁױך. ׁבט״ױ ׁ ׀טאׁ װבהט ׁחױױ י ׀ חזב יהׂי ׁא ׀׃ יװזגױ ױ װױך יה אבױאױך ױװיךךד ׁׁ׃חױך גׁ׃װ בׁׁ װבׂטױך װ׀ח״טױאױך. װ׀טאׁ ױׁ ךגזׁ ג װגױׁ׃װ יטױז יװױ׀ װװ יה, װט װױ׀ ׀טאׁ... ױװױ׀ ךגזׁ גױ׃ ױךט ג װװזגװ װ׀ ׁ׃ך יחׁ ׁא װ׀׃ – װט ױ ױ׃ג יבׂטױך ׀ח״טױאױך טױך ׁ׃ױח ױ בׂטױך טׂױך, ױיׂ ׁי גיטױך יא י יױי ׁבׂטױך װטׂױך ׳יׁױ יװ "ׁט׀ױך" ױטח ׳חט ׀טױ ״ױױ׳ װױ׳ױ ׀ך װאײח װגזױ יװ.


װ״טװ ׀׳ױט װבט״ױ װ׀ װזד ׀ך װגױׁ׃װ יװחד װאײח װׁט׀ױך י װבׂטױך װ׀ח״טױאױך ׀ ׁטױט ג׃, װ״ בהח ׁ׀ױאװ װיׂױװ יװױזט ׀אױ בױ ױװ׃ׂי י  יגי ׀ױך װױ׀ ׁגז יה אבױאױך י װ׳ׁטױך װיױױחױך. ׁא אױגט ױזגט װ ה׳ ׀ױױבװ הׂג ׁױ׳׃, ׁױ׳׃ ׁי װיהגךױ װטך י װאחױ״ ג װױ׳ י׀ ב װךהך׳ ג׃ ׂ 25 גט. ג ה װ׃ױױ׳, ׁט׳ׁ װגױ יךיױך װ׳ׁטױך װיױױחױך ׁ״ח״חױך יאױג׃ױ הךױך יךי זגט װ׀׃טך װבׂטױך װ׀ח״טױאױך ׁאבױ װהױ ׀ױך ׀״טח״ׁױך זגט ױ׀ ׁחט טׁ אז׀ ייגױט װגיא בׂטױך טׂױך ׁחטׁ װזגט יװ׳ױ ׁגיױ בׂטױך ׀ח״טױאױך, יט ׀׃ױ ױ׀ױ׃, ׁׂױװ יגױךך. ׀ױ ױ יװ׀טאׁ יאױ ׀ױט ׁבט״ױ: "׳ׁ ג װט׀ױך װהױך י!". װחה גװ ׁטיךױך װ׳ׁטךױך, ׁגטױז װ״ױױײװ ױװ׃ ׁײ חװװ י בהט יׁױגױך.

אט װג׃װ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁאױי׀ בׂטװ ׀ח״טױאך ױװאײח ׁט׀ױך װגי, װבױׁׁ ױװבׁׁװ
חה ט׃ױ ױ׃ׂ״ - א׀ׁ

טׂ װױ װׁא׀ױ ח׃ױ װ׀ׁח ׁגיױ, ךגװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁךי׃ט ט׃ױ װױױװ ׂ ׁבט״ױ ׃ׂ״, יװױהחױ ג ׃ ׂך BBDO װױױװ ׀ך װ׀ׂױ׃װ ׁװךא׃ׁױך יא טׁױך ױׁיךױד הגױװ ג װחטװ װ׀ח׃ך ׀ױאױ ױך ACC ׁװיךךהױך ך׃ בױ חױהט״אׂ, ׃ױט ׳בױ ױױׁ ח ױׁװא׳ך ׀ט ׂױ׃ׁטׂ ױ׀ט ױב. חה װט׃ױ ךח׃ ׁבאױך װבׂטװ װ׀ח״טױאך ױׁױבב ג ׳ױױװ חה װׁיא װךױױׂ ױג״ױט װהטב, יװױהח גׁױט װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ג ׃ ׂך BBDO. ׁךי׃ט ׁׂט גױװ ׂ ג׃ ױׂװ  װױ׀ ז״טד גױ׃ א׀ׁ ׳׃י יׁ״ױ׳ יגיױ בׂטױך ׀ח״טױאױך ׀ ײח.חה אׂ׃ גיױ ׁ׳ׁטװ װגטׁך


ׂ װיאװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, גױװ ׁחה ׃ׂ״ ׁ׳ׁטװ װגטׁך, װהױאװ זגט ׁ׀זגױך בט״ױ ג ױׁ ׃גך חװ, ג אך יאױך ׀ך װאױטױך װ׳ׁטךױך װחיױטױך ׁגיױ. ׁ׀זגױך האװ ׁטיךױך װ׳ׁטךױך זגט ךי ױךגױ׃׃ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׀ך װזגט װאג װך׳ך גיױ ךױ אךױח װחיט ׁ װׁׂטױך גיױ. װחה גױװ ׁ׀זגױך יט׃ װהטבױ Fekra Digital ׁװױׁך ױבד ײ׀ױ ױׁױױ י ה׀ך ׂ'״׀ב, אװ הגױך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁ׳ׁטװ װגטׁך.
ׁחׁ יװ װ׀ׂױ׃װ װהג ׁ׳ׁטװ װגטׁך ׀ך װךאך "בב װהבח" װױג׃ך ׂװ גיױ ׁ׀זגױך בטױא ׁ״הױ װבױט. װךױאך ךחך ׁיךױד װ׀ױאׁטב״װ װגׁטך ױװ׃בװ, יט׃ װׁט׀ױך ױׁױ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױטײך ׀ױךװ, װׁ׀ י׳׀׃װ, ב״ױ׃א״ך טהױ׀װ ױׁט׀ױך װזׁױט ׁ׀ױאׁטב״װ װגׁטך ױװ׃בװ. גטך װבטױא װ׀א״ט׀ח״ׁך ױױװ אׂ ױגױ׃׃ך ׁטׂג װיׁט ױװװטיװ ךאך ׁגטׁך הךױ׳װ ױ ׀ ךיױ.
׃גך יט װ׀ױזט: בחט ׳׃י ׳ױיד   - 50% װגיא װזגט יױח װהבח גי ׁגחׁױך גך ׳ט װבׂטױך ׁ ױ׳ט װ״ׁח ׂׂױ ׁהט״.


בחט ׳׃י יײװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁױ׳׃ טׂ װױ װׁא׀ױ ח׃ױ װ׀ׁח ׁגיױ 2019 ׳ױיד ךױאך זׁ גאאך ג ׃גך װחװ װיט׀ ׁאױי׀ גיױ. װבחט אגט ג ׃ ױ ׀הבױב ׁװיךךהױך 506 אי ױׁׂט ׁׂ׀ 18 ױגװ ׁ׃ׂ ׀טז זׂ י װ׀ױױבװ. װבחט גױװ  װיױױ׀ך ׳ט װ״ׁח ׂׂױ בׂטױך טׂױך, יװךט׳יװ טח הא ׳ױ׃י ׁט יהגװ ג װגיא. ג ה װךױז׀ױך, 40.2%  זׁױט װגיא ׁ װׂ׀ ׁט יױח װהבח גי ׁגחׁױך גך ׳ט װבׂטױך ׁ ױ׳ט װ״ׁח ׂׂױ ׁהט״. ׁ װגיא ייױח װהבח גי ׁ״ױ װזגט ׁא 25-34 י׀ ה׳ױך  - 50% װ יױח װהבח ױװגיא ׁׂ׀ 18-24, י -46% װ יױח װהבח.


יךךה ׁבחט װױזׂװ װי׀װ:  "װ׀ ׁגחׁױך גך ׳ט װבׂטױך ׁ ױ׳ט װ״ׁח ׂׂױ ׁהט״ יחך װהבח גי".


ױ׃ׂי  גך װ׳ט װך׀היטװ טח ׀׳ט װׂיך ׁׂ"ו ׁױ אז׳ױ װײ ׂױט װגיױ ױװ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ׀יט גךטױ ׁ׀זגױך גױ"׃ ׀ה ׀. ׀װ װז״טהװ װװבך׃טױך װטהױ׀ך, ׃׃ ׁך װיה״.


גױ׃ ׃ׂי ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״  ׀ױט װװיהגװ װױ׳ך י גך װ׳ט ג װה׳ךך יגױט װגיױ, ׀אױ טױ׀ ׁבהױח ׀ך אךױא טיױך װב װגױ׃א ׀יט ג׃ ג װיׂ. ׀׳ט יא י גװ גחׁך ׁזטךױ אטיװ ט׃װ ׳׃װ י 58% ׁ״ׁח ׂׂױ. ׳׃ ג ײ׀ך ׀אױ גױחׁ ׁ׃׀ׂװ ׀׳ט װגװ י 13.3% ׁׁױ׀ י בׂטױך טׂױך, יך ױג׃װ  ׀ז װגיא װׁ׃ ױװױױךח װ׳ט ה׳ױך יהג. ׀ׁ ׀ז װ׃ױט װזגט ׳ט ״ׁח ׁׂױװ, ױאג אבװ גױ װגיױ ױװךטױך װטׂ װײח ױװך,  ׃׀ׂ הטבױ ׳ׁטױך װ״ׁח יז׀ױ ׀׳טױאװ ׁׁזג װױײװ י בׂטױך טׂױך, װאױב׳ ׁבׂאױ װהױאװ  זגט.


30.2% װיט׀ װגיא װהבחױ ׁ׃ ׀׳טױאװ

גױ׃ גװ װבחט װ׳׃י יאגט ׁױ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״  זׁױט װגיא יזאױ  יחױ װהבח גי ׁגחׁױך גך ׳ט װבׂטױך ׁ ױ׳ט װ״ׁח ׂׂױ ׁהט״, ׁט אח״ױ זג׃ ׀ח״ׁ ׁאױי׀. ג ה װבחט 30.2% װיךךה זאױ  װהבחױ ׁ׃, 13.2% ׀טױ יװז״טהױ ב׃אך ׂװ, 7.5% זאױ יחט׀ױ ׀ך ׃ט װׂװ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״.


 - 76% װגיא אױװׂ װךט׳ח ׀ױ ׁױך ׀ך װבׂטװ - ׀יט ׁחי װ ׳׃ױ גי, ג ה בחט ׁחטׁ װ׀ גיא

׀׳׃ װאךױא ױװגױ׃׃ יגױ װבחט װ׳׃י טױױא״ ױ׳יױׁ אײח װגיױ װהבׁ. װיךךה ׁבחט י׀א גיא װךׁחיױ גאױך ג װי׀װ װ׀ װ אױװׂ װגט ׀אי יגיא ׃ ׁחױױך זׁױט ױׁי׀װ אױבהך װג׃ ז׃ װ ׂׁ.  – 41.4% זאױ  װ גט גיא ׁחױױך זׁױט. יגױט װװגאױך װׁׂױװ ױ גױ׃׃ ׀ך  ייױח װגט ׀ ךׁי גױ׃ ג ײױךױ איױ ׀ױױט אח י, 76% חטׁ װגיא ךט׳ח ׀ױ ׁ ׀ך װבׂטװ ׀יט ׁחי װ ׳׃ױ גי, ג ה בחט ׁחטׁ װ׀ גיא.


טױׁ ױ׳״ ׁג׃ ׀ײװטױך ׂטהױך ג זױ

ג ה ךױז׀ױך װבחט בךׁט  84.4% װזׁױט װױ׀ ׁג׃ ׀ײװטױך ׂטהױך ג זױ ג ׁׂ חױהב׀ױך װבׂטױך. װיךךה ׁבחט גױ׃אױ  ׃אך יט׀ ךׁזג ׁיאך 2020 יאױ י ט׀װ חױהב׀ױך װבׂטױך ױ ׀ױא ׁט װױ׳״ גחטױאך ג װיאױ, ׀ גא װװ יױג װ ׃גך טךג ױךט ׀ך װגיא. ׀ױט 84.4% װיךךה ׁ׳טױ ׁ׀ײװטױך ׂטהױך ג זױ י אײח גיױ ג װחױהב׀ױך ױטח 15.6% ׁ׳טױ ׁיאױ זׁג װחױהב׀ טױח ׳׀ח ׁ ײװױ װךױׂ (ה יװױ׳״ גחטױאך ׁזג ׁיט׀). װאךױ װטךח ׁי׀װ װײױ װךחׁ חטׁ װגיא, ׀ ה׳ױך  - 74.2% װ, זאױ  ׀ײװטױך ׂטהױך ג זױ טךגױ ׀ױך.

 

ׁ׀ײױ גט װ װטׁװ יױח װהבח גי

װבחט יײװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״  ׂ הױ׳ ׀ײױט ׂ׀ױׂטה ױ׳יד װׁ׃ יגױך ׁג׃ױך װיט׀ ׁאױי׀ גיױ ׁ ךױיׁ װגט װיױאױך.  י ךױיׁ װיהװ ױװ׃טױ װױיהגױ גך ׳ט װבׂטױך ׁ ױ׳ט װ״ׁח ׂׂױ ׁהט״ ױיױח װהבח גי ױךט י׀ט װיט׀. ךױיׁ װיטױ י׀א גיא, װ ה׳ױך ׁיא ױאױװׂ װגט ׀אי יגיא ׃ ׁחױױך זׁױט, ױךט ׀יט ךט ךױיׁ װ׀טו, ה יגױװ װ״ׁװ װׁ׀װ:

בׁט״׀ ׁ׀טו ױׁגױ ך ׁ״ט גך

בׁט״׀ טׁ ׁ׀טו ױׁגױ ׳יהױ ׁגיױט װ׀׳טױא בהױט װ׀ׁח יװ ׁ׳ױך װחיױטױך ׁאׂג װגיױ ױאה״טױ ׁ״ט גך. ׀׳׃ װט׀יױא יא׳יהױ ׁגױ װױ׀ װי׳ח ױ ׁטאט י׳װ ׁבט״ װט׀ױך ױהא ױךױ װח״ ךי׃ט יטױך ׀ׂױ׃װ װ׀טח׀ך ׳װ ׁבט״ י׀ד יױ׃ט ׁיט׀ ׁיאך 1986 ׁ׀זגױך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״. בׁט״׀ אױבה ױׁאװ, ׀י װ׀אזװ ױװׁ׃ױט װךױױׂ ױױ״ ׃בא יװװ גי ׁ׃, אה״ט ׁׂ 65 בט״ װט׀ױך. װי׳ח װיטא״ װ׀הט ׁױׂ׀ט״, יװװ גי ׁ׃ אה״ט בט״ װױױי״ ׁׂ 57. װׁ׃ט ב ׃ױױב ׂ'ױאױט יװװ גי ׁ׃ אה״ט ׁׂ 64 בט״ װׂטױ. ױ ׂ װײטך ׃ױאװ ב׀ט, יאה״טװ ׁׂ 63, ׀׳ט ׀ׁח ױי ׁבט״ װט׀ױך. ׂ ׁחטׁ ׁך װױװ װׁט״ אה״טױ  ױאבױך ךױז׀װ ׳ױך װחיױטױך ׁגיױ. װ ׂ'ױטׂ' װיי ׀ׁװ י װװ ׀ײׁך װיאװ יג׃ װאך, אה״ט ׁ״ט גך ׁהׁטױ׀ט 1952 ׁׂ 56 בט״ װט׀ױך. ה יא׳יד ׁב׃טװ "װךט", װױ׀ װװ גי ׁ׃ ױׁ׳ױ׃י ׳ױ װ׀׳טױא װױ׀ גׁט טךך ט׀װ ׀װ, ׀ אה״ט גׁױט ײ חזט. ׂ װאבװ טׂט״, ׀׳ױךװ װזגטװ י ך ׁט״אװ, אה״טװ ׁיאך 2002 ׁׂ 71 ׀׳ט יבׁװ ׳ױך יױאױך װחיױטױך ׁגיױ. װ׀ גׁטװ טךװ ׳חך י װט׀װ, ׀טׁגװ װךחה יׁו ױ׳ יׂטױ װ גױױטױ ׳ח ױװךא׃װ ׁב׀ ׂׂ יגאװ יחה װ. װ׀ אױ׃גװ גיאך ׁ׃װ ױגיאװ גװ  - 60  בׂטױך ױ.


ׂ ׁיט׀, אה״טױ ׁ״ט גך בׁט״׀ ׳ױך װחיױטױך ׁגיױ, ױׁאװ װי׳ח ױװהא״ױ׀ יחװ ׀ױהט יאה״ט בט״ ט׀ױך ׁׂ 58 ױװװ גי ׁ׃, װיױטטך ױך הטב יט׀ ׀װ ׂױ׃ׁטׂ יאה״טװ ׁׂ 59 בט״ ט׀ױך, ױװךװ גיאך ׁ׃װ. װיטװ ׀ױך װבׁׁװ װױ׃ך א׀ױך, יאה״טװ ׁׂ 60 בט״ ךט װחױ ױ׳" ׂ׃גױ גײט׀ יאה״ט ׁׂ 74 ׀׳ט ׀ׁח ױי ׁבט״ װט׀ױך. הא ה״טךױ ׁ׳ט ׳" גײט׀, ׁזג׃ ׀ו ױ׳יױׁ װ׳יד ׁהא ׁא אױגט ױך׃, ױװךטג ג װבאױך װ״ױאױך ׁגיױ, װ ׃ אױג װ גי ׀ך װבׂטװ װט׀יױאװ ױװךט.


טױזװ װׂ? װגװ ךױאך הט׃װ װבׂטװ ׀אב״ׂט

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װהחװ ׃ט גױ׃ ׁ״טװ בג גיא װׂ. װ׃ט ױ ׃ט גױך ױגאח  ׁאך ךאך ׀יך. ׁ׃ט יאװ װך׳בױך הױט״ך יׁ י ךװ װׂװ װ׳ װׁׂטך װױ״ׁזװ, ׃ט הךױ׳ ױ׃גױך ױי״װ ױג׃ װהבחך גיױ ױיױט. װ׃ט ױ ׂ װא׳ױך װאװ ׳ׁטךך חט׀ך װׂװ, ױ י: "בהט  ׁא יה׳ך ױט ג ױױאך װהבח גי. ׁחי װ ׁ׀ױה הױטי ךױ ׁ ױגױ׃׃ ׀ױך, ׂױך װׁאװ ׀ ךװװ גזׁא ױךט ׁ װחטױׁ, הטב ב״״ױב ׁהבׁױח, װגװ ךױאך הט׃װ װבׂטװ ׀אב״ׂט, ׀ױ זו ׁ״ױױ״ט ג ױױאך װהבח גי.  יךבהט ױךט ױױךט ׀אי ג װךװ -  ׳ױׁױך װהבחך װגיױ ךׂ׃".

׳זױ ׀ חט׀ך װ׃ט ׂװ גזך גיױ. אך חׁױ ׂ ׁ׃ױ׀ט ׀ ךיױ ׁהאװ ״׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װ׀ױי 24 יגױך ׁװ ׁ״הױ 1-800-599-995
טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ זׂ ׳חט יאגטױ ׀׳טױאװ ׁאױי׀ גיױ:

׳חט ׳׃י ׁךׁ גך ׃ג: װ׀ בׂטױך ׀ח״טױאױך ׂױטױך ט׃װ ׁױך ױ׀ױך װײטג ׁחטׁ גׁט?

טׁ אױ״ ׳יױׁ  װבױ ׁיױי ׁבׂטױך ׀ח״טױאױך אױ בׂטױך טׂױך, ׀ ׀ ךװ ׳חטך ױזחװ  יװה׳ךװ ׁױך װ׳ױט ױׁװ ׁװט׳ װה׳ךך װאײח, ױ׀ד י ג׃ױך ױ׳ך װז׀ױך ךטױׁױך טגױך ׁבׂטױך ׀ח״טױאױך. ׳חט ׳׃י יאגט ׁ׀״װ ׁ׃ח ׀ך װיהגך ׀׃ װבׂטױך ׀ח״טױאױך ג ךהחױ׃ װ׀י ׁגׁט גׁ׃װ. זױט װ׳חט, חׁױזװ ׀׳ך י גׁט א׳יהװ ׁי 28 , יױי יגױך ׃ ױ, ׀׃ אױײ װבׂטװ װ׀ח״טױאך, ׁך׳ ׳י י 3.5 ױױ״ (ך׳ אױ). װאױײ װ הטױה ׂחױ ױׂזט חױט ז׳. חׁױזך גׁט װׁחױטך ׀ א׳יהװ ׀׃ װבׂטװ װ׀ח״טױאך.


װ׳ױחט ז׀ױ ׁ׀׃ װבׂטױך װ׀ח״טױאױך ׁ װךט הױט׃װ׃, ׳ױט װױׂ׃ט בט״ ױױ׃׀ ג ׃ טיױך ׳חט װבט״ װ - IARC י ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ ױ׳חט חױ׃ ׁט חיטױ ׁ װ׳יהװ ׀ױ ױׁ הׂגװ ׁךהחױ׃ װא. ױ׀, ׁךױ װאבױ, איחױ ׀י װגׁט ׁיך װחׁױזױך - ׁגױ׃ י׀ אז׀ װׁ׃ ׁיח װׂױד װ, אז׀װ ט׃װ י 14% ׁיח װ׀י י װגׁט יא׳יהױ ׀׃ גױך חׁױזך װׁחױטך. ׁ׃ הױ׃װ׃ אז׀ױ ׂ ׀ז״׀׃װ׃ ױ׀חטױ. ױ , אז׀װ טװ װׁׂױװװ ׁ-35% ׁ׀אײ ח״״ ׃װ׃טױׂא׀ײ ׁגׁט יא׳יהױ ׀׃ גױך חׁױזך װׁחױטך. טװ ױׁׂטך י ׀אײ ײװ װ׀ ב אײח טחױך.

ז׀ אױבד ׁ׳חט װ׳׃י װך׳ב גחװ ׳זױאך (oxidative stress), װױטך ײװ ׁט ׁבהטױך חױט י ׁךהחױ׃ װ׀י ׁחטׁ גיא בׂטױך טׂױך. ׁ׳חט אז׀  גױך חׁױזך װׁחױטך, װגׁט יא׳יהױ בׂטױך ׀ח״טױאױך װט׀ױ גװ י 84% ׁ-reactive oxygen species  (ROS), יװױ׀ ׂױט װׁׂט ׀ך װגחװ װ׳זױאך, ױ אז׀װ ׀ז ט׃װ י גװ -60% ׁטך װ׀אײ אױׂ׃ װ׳זױ. ױ , ׁחׁױזװ יא׳יהװ ׀׃ װבׂטױך װ׀ח״טױאױך אז׀װ גװ יגױךך ׁ׀אײ LOX יװױ׀ ׀׳׃ װׂױט -ROS , ױװױױװ ׂ ב ױׁװח בט״ װ׀י. אױבד ג , אז׀װ גװ י 67-60% ׁ׀אײ CYP2E1 ׁחׁױזך װגׁט יא׳יהװ, גױך חׁױזך װׁחױטך - ז׀ ׃׀ׂ ׁױ׳׃ ׀ױט װגױׁ׃װ י׀אײ ײװ גױטׁ ׁ׀ױה הג ׁ״ׁױײזװ י ׂזט הױט׃װ׃ ױ הג טגא װהױׂג ׁ׀י, ױג  ׂױט בױ ױׁׂט בט״ ױ ׂ ט׃װ ׁ׀ױך ױׁױך װײטג.


׀׳ך ״טױך װ׳חט װךװ ׁ׃ױח ׀ך װ״גאװ יװך׳ װ׳י װאױ ׀ױט זז ׀ך װיהגך װ׳ױט װבט״א יי ׁװװ, ׁױ ׃טׂך ׀הב ױװ׳חט װױ׳ י׀ ײװ אױ. ׁ׃ הױט׃װ׃ אז׀ױ ׂ ׀ז״׀׃װ׃ ױ׀חטױ.

בױ, װ׳ױחט זא י׳יהװ ׀׃ בׂטױך ׀ח״טױאױך ׁך׳ ׳י אױ (ׁ׃ױװ יט ׀׃ױ ׀ױ׃ ױבׂטױך ׀ח״טױאױך), יׁיך ׀ך װהגױך י בהט ׀אײ הך׳ ױׂױטך גװ ׁגחװ װ׳זױאך, ױׁ הױׂגך ׁךהחױ׃ װךח י װ׀י. 

ךױז׀ױך װאךױא, ׀ ױיױ ג ׁא ׀׃, גױ װזׁג ג הׂגװ ׁ׀י י ׁׂט װ׳יױה ׀׃ בׂטױך ׀ח״טױאױך. ׃גך װ׳ױחט, װאךױא חױט׀ ײװטױך ׁח׃ױ װיױי װבׂטױך װ׀ח״טױאױך, ׳ח ׀ז ׂװ גיױ, י הגט װ׃ג ׁ׳ב ךױגך ׀ױ אײח ׁט׀ױך װזׁױט, ג׃ ט׳ׁ ׀׃.


װ׳חט הױטב ׁװ׃ױטך ׀הט 2019 י ךׁ װגך װ׃ג  Life Sciences ױװױזׂ ג ׃ טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״.

ךחזט װ׳חט ׁ׀אׂך ׳זױ ׀.


װך׳ך גיױ ׁׂ זגט ׁׂטװ ׀ך װבױ ׳ױך ׁ ױ ׃

׳חט ׳׃י יאגט ׁבהט׃ ׁ׃ח ׀ך װחיט ׁ ׂ װך׳ך װגיױ ױׁ װבױ ׳ױך ׁ׳ױך ׁ ױ ׃ (CVD) ׁגך׃, ױ װבױ ךױךװ ׳ױך ׁ ױ ׃ ױ בׁװ יװ׀.

װ׳חט  אךױא י 4,499 גיא ׁװױױװ ױׁגׁט, ׁׂ 79-25, יא׃ױ ׀ׂט טיױ ׀ױױב ׁװ װיא 2005-1995. ײ װגחׁ װ׳זױא ׀׳ט װיךךה ג׃ ג 7 יא, ׁװױ ךױג׃ױ 361 ה״טױך (77 -CVD) ױ-210 חט CVD. װיךךה גאױ ג י׀ױ ׁאױׂג ב״״ױב ױך׃טױך װגיױ יװ, ױבױױׂױ יך חׁױזױך – חׁױזך גיא (גיא ׁװױױװ ׀ױ י׳׃ױ גי הא יאװ ׀ױ ה׳ױך יאװ – 58.9% װיךךה) ױחׁױזך גיא יגׁט (׳׃ױ גי הא גװ יאװ – 49% װיךךה). חט״טױ אױבד ׳ױחך װיךךה װװ ׂ װך׳ך גיױ (ה׳ױך בׂטװ ׀׳ך ׁױ): חׁױזך זגט יװ׳ױ גי הא ׂ 12 (ׂ 12-9) ױחׁױזך ׁױׂט יװ׳ױ גי ׁׂ 13 ױגװ (ׂ 30-13).


ז׀ װ׳חט גױװ  ׁׂ חׁױזך װזגט – אז׀ חיט װהױ ׁ ׂ װך׳ך װגיױ בױ װ׀טגױך ױךױךװ ׳ױך ׁ ױ ׃:  יאך ׃׳װ ׁװך׳ך װגיױ װךװ חיױטװ ׁװח״אך װבױ װךהך׳ױך CVD  ׁגך׃ ׁ-29%, ױװח״אך װבױ ךױךװ -CVD ׁ-42%. ׁחטׁ חׁױזך װׁױׂט ׀ אז׀ חיט יט ׁ ׂ װך׳ך װגיױ בױ ױׁׂט װ׀טגױך ױךױךװ -CVD.

ג ײ׀ך, אז׀ ׁיך װחׁױזױך  ׂ װך׳ך װגיױ װװ חיױט ׁ׀ױה יט בױ ךױךװ  בׁװ, ױי יאװ י ׃׳ך ױג׃ װך׳ך װגיױ װח״אװ ׀ך װבױ ךױךװ ׁ-4%.


י ז  ׂ ׁחׁױזך גיא װגׁט יװ׳ױ גי הא ׂ 12 ױאׂױ אט׀ױ ז׀ ׃ױ - װבױ יװ הך׳ CVD ׁגך׃ ג׃ ג 38%, ױװבױ ךױךװ -CVD ׁגך׃ ג׃ ג 54%. 


װ׳ױחט זא  ׂ װך׳ך װגיױ װױױװ ׂױט בױ גז׀ װ׀טגױך ױךױךװ ׳ױך ׁ ױ ׃, ױ ׂ ךױךװ  בׁװ, ׁ חיט ױך ױי װגיױ ׁװ װ׳.


בױ, אךױא װ׳חט גױװ  חך ׳יׁױך ױ׳׃ך אגך גיױ, ׁׂ זגט , ױהגױך װבׁטװ ׁאגך גיױ ׁ׳ױ׃ ׁחטׁ זגט ױׁא אױגט. 


װ׳חט הױטב ׁךׁ װגך Preventive Medicine ׁװ׃ױטך ׀ 2019 ױװױזׂ ג ׃ טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״.

חיױט ךחזט װ׳חט ׁ׀אׂך.


גיױ הבׁ ׂױט װהטגױך איךױך ׁװ װיאװ ׁחטׁ הגױ״ױך

׳ױחט בהט ׀ױאׁטב״׀ױך ׁ׀טזױך װׁטך ׁחיױ ׁ׃ױח ׀ך װחיט ׁ ׳יהך י הגױ״ױך גיױ הבׁ ױװהטגױך איװ ׁײ װיאװ. װהטגױך איװ ׁיאװ ׀ז ׃ חיױטױך חי ױ׃ ױװךאװׂױך. זױט װ׳חט, װ׳ױחט ׀בהױ ױאך׳ױ אךױא י 138 ׃ ׁט׀ ׁא 5-2 ךױ ׳חט אט׳ׁ ױךט ג װ׳יהװ י הגױ״ױך גיױ ױג ׂױט בױ ׁגױך ׁ ױ ׃. ׁ׳חט װאױ׳, װ׳ױחט װךׁבבױ ׁגחט ג אךױא ׃׃ בך ׂױד, ׳יהװ גיױ ׁׁך, בא ׁ׃ װג׃ ג ׃חך, ׃ׂױך יגט יא׀בהױ ׁ׃חך טױך י אחױ״, ױ, ג ךיױׁױך װװױט י׀ך װבחט - "װ׀ ׁװ װיאװ, ׃ אױ׳ט, יךאח ׀ױ בױׁ ׁגױך יאװ ׁװ?".


ךױ ז׀ װ׳חט גװ,  -66% װ׃ װךׂױטטױ ג גי ׀׳׃, ױ-27% װךׂױטטױ ג יא גיא ױגװ. 32 װװױט (23% װאי׀) װיׁױ ׁ׳ױׁ ג י׀ך װבחט ׁׂ ׁגױך װאיװ ׁיאװ י ׃װ: 20 גאױ יװׁגװ חױטך הג, 8 – טױׁ װװ, ױ-4 גאױ יג״ ך׃. ה װ׳ױחט, אז׀ חיט ׁ װ׳יהװ גיױ הבׁ ה יא׃׃װ ג ׃ אױ׳ױך אחױ״ ׁיגט ױׁ ׃ױױ׳ װװױט ג ׁגױך װאיװ ׁיאװ י ׃װ. ׁ-18% װחט, אך װװ װבׁט חיט ײװ װ ג ה טױך װאחױ״ װׁׂױװױך ׁיגט ױװ ג ה טױך ׁׂױװױך י ב CRP ׁ׃, װג׃ױך ג ךװ ׃חך. ׀ ׀ױךט חיט ׁ ׃׃ בך ׂױד ױׁגױך איװ ׁיאװ ױבא ׃חך ׁ׃.


בױ, ךױז׀ױך װ׳חט װט׀ױ יגיױ הבׁ ׁׂט יגױךך ׀ך װבױ ךװ ׃חך ׁ׃, יׂױט גװ ׁׁגױך איװ ׁיאװ ׁהגױ״ױך ׁט׀.


װ׳חט הױטב ׁךׁ װגך Academic Pediatrics ׁװ׃ױטך ׀הט 2019 ױװױזׂ ג ׃ טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״.

ךחזט װ׳חט ׳זױ ׀.


ׂװ גיױ ה׳ךװ ׀ך װבױ בט״ יהױ׳ך װיך ׁחטׁ אי ׀׳ט ׂ װגׁט

׃ױג ײװ ׁט  גיױ ׀׳ט׀ -30-20% װך׳ױ׀װ ׁבט״ יהױ׳ך װיך ׁאי, ױ ׁ״ױ װ׳װ ׳ױט ױךט ױבױ װװ׳װ אװ אױ ױךט ׁחטׁ אי גױך ׁׂט. ג׃ װױ ׀ װױ ׁאז׀ אךױא גחׁ ג װיהגך י װׂװ גיױ ג װט׃װ ׁבױ בט״ יהױ׳ך װיך.  ׳חט ײװ ״ג ׳ױחט ׁך װבהט ׁט׀ױך װזׁױט ׁ׀ױאׁטב״ך ׀א׃׀אװ ׁ׀טװ"ׁ ׁ׃ח ׀ך װטׂ װגיױ י אי ׀׳ט ׂ װגׁט ׁ׀טװ"ׁ.


װ׳חט גחׁ ׀׳ט 143,279 אי ׁט׀ױך ׁׂ 79-50 ׁ װיא 1998-1993. װאי ךױי׀ױ ׁגך װז״טהױך ׳חט ױׁהׂיױך װגחׁ ( 12-6 ׳ױ׃י) ג ב״״ױב װגיױ יװ (גױ ׀ גיאױ, גיאױ ׁגׁט, גיאױך ׁװױױװ). װאךױא גװ  ׁך׳ך װ׳חט ׳זך װיךךהױך גױ ׀ גיאױ (52.4%), 40.2% גיאױ ׁגׁט ױ-7.1% װױ גיאױך הגױך. ׁװ װגחׁ אׂױ גיױ  1,358 (-1%) װאי יגיאױ. ג׃ ךױ װגחׁ, ׁהׁטױ׀ט 2017, ׀ױׁ׳אױ 870 חט בט״ יהױ׳ך װיך.


ז׀ װ׳חט גױװ  ׁװ װגיױט װט׀יױ י׀׳ט װׂװ גיױ, װבױ י יךךהױך יגיאױ ׁגׁט ׳ױך װװ אױ ׁ-25% גיאױך הגױך. אי יאׂױ גיױ ׁװ יאױך װגחׁ װױ ׁבױ אױ ׁ-39% ׁװיױױ׀װ אי יװיױ גי.


װבױ י גיאױך הגױך ױי גיאױך יגׁט ׳ױך ׁבט״ יהױ׳ך װיך װװ ׁׂױװ יגױךך י אי י׀ גיאױ גױ: גיאױך ׁװױױװ װױ ׁבױ ׁׂױװ ה 3.24 ׳ױך, ױגיאױך יגׁט, ׀׳ט ה׳ױך גיױט װׂװ, װױ ׁבױ ׁׂױװ ה 2.77. ׀׳ט 20-10 יאױך ׂװ װבױ װװ ׁׂױװ ה 2.19,  ױ׀׳ט 30-20 יאױך ׂװ װבױ װװ ג״ הױ אי י׀ גיאױ גױ. ׂ ׀׳ט גװ -30 יאױך װהבחך גיױ, װבױ י װאי ׳ױך ׁבט״ יהױ׳ך װיך ׁׂױװ ׁ-28% ײװ י אי י׀ גיאױ גױ.


יחױ אךױא יױ ׀ך בהט װבׂטױך יגיאױ װאי הא יאׂױ, װךׁטט  ׀׳ט גװ -30 יאױך ׂװ, גיױ בׂטװ ׀׳ך ׁױ װגװ ׁ-88% ׀ך װבױ ׳ױך ׁבט״ יהױ׳ך װיך, ױגיױ ׳הבך בׂטױך ׀׳ך ױגװ ױ װגװ ׁ-92% ׀ך װבױ גױך אי יגױ ׀ גיאױ.


בױ, ׂװ גיױ אז׀װ גװ ׁװה׳ךך װבױ בט״ יהױ׳ך װיך ׁאי ׀׳ט ׂ װגׁט. װט׃װ װװטװ ׁױךט ךט׳יך ׁגיױט װט׀יױ ׂװ, ׀ איך ׂ ׁגיױט װׁ׀. ג ײ׀ך, װבױ י גיאױך יגׁט אױךט ׁׂױװ ײװ י אי יגױ ׀ גיאױ, ׂ ׀׳ט 30 יאױך ׂװ. װ׳ױחט ז ג װהבחך גיױ װה׳ךך װבױ ׳ױך ׁבט״ יהױ׳ך װיך, ױ׃ׂי ׁאױבד ׀ך ׳יׁױך װװאגױך גיױ ך׳װ.


װ׳חט הױטב ׁךׁ װגך Cancer Prevention Research ׁ-26 ׁהׁטױ׀ט 2019 ױװױזׂ ג ׃ טײ װ׃ג י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״.

חיױט ךחזט װ׳חט ׁ׀אׂך.

 

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, װאװ ׀טׂױ ׀ ױױאױך טױױ׳ װהױג ׁ װ׳ײךױך, ח׃ױ װ׳חט, ׃ט װאגװ, יהױט ׃ט װ״הױ ױװיחױ י װ׳ױ ױװ׳ טח װױ׃ױך ךטױױך װזׁױט ױ׀  ױ ךחזׁ י יט׃ יך יװױ. װהטױח״ ׁװ יחגװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, אחׁג ג ׃ ױג׃ױך חזױגױך י׳ׁט ׁװ ׁװךא׃ׁױך אזׂ ״ׁ ׀אי װטהױ׀װ ױװ׳חט ׁט׳ׁ װ׀טו ױװ אׁ׳א ׁחה׃װ, ׀׳ט יחױ ׃גך חזױג ױגאא ׁטװ װ׀ױך. ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, הג ׁחװװ װחױך - 3,500 ךא׃ׁ װהטױב ׁ - 70 באה ׁ ט׳ׁ װ׀טו װיױךה ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ ׁ׀ײױט ׂױטװ. גאװ ג י׀ױך װאבױ ׀ךט ׁךױׁך װׁ׀װ ׀ױ װךחיטױ ױח׃ װ״׃ג, װ׀ױי 24 יגױך ׁװ, ׁ״הױ 1-800-599-995. ׳זױ ׀ ךטױױך ׀ױ װךחיטױ 1800-35-46-46.

 

ׁׁטװ,

א׀ױװ גאׁט

׃ױׁטך, װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

050-2099416

 


בט״ױא יױי יױׁ ׁךׁװ

׀טאׁ

א׀ׁ

אטׂװ

װׁיא

 

חיױט חױטױך אךױא ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ װ – WHO יאך 2019

חױט 1

חױט 2