לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

ה- FDA חושד שסיגריות אלקטרוניות גורמות לפרכוסים בקרב בני נוער

04/04/2019


ךׂױׁך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ג װױ׃גך װ-FDA װ׃ט״ך ׀י:


ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, ׀ױ׃ ױ׃׀ׂ ׁגחט  ׃ױׁט ׁ׃ױױ׳ װי״׳. ׃"ט ׃ױ׃ ׁ״ױ, טױה׀ ױטײ װבׁטװ ׁט ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, װ׃ׂי : "ׁ יׁױג ז״ׁטױך ג׃ױױך ׃גױך ׳׃יױך ױ׃ױױ׳ גױ׃א ׀יט חױיט ׁ בׂטױך ׀ח״טױאױך ױבױא ׁט׀ױך י י. װױ׃גך װ - FDA װ׃ט״ך גױװ  בׂטױך ׀ח״טױאױך, א׳י׃ױך גךװ ׂױטױך הטױב ׁחטׁ ׁא אױגט ג ׁבב ׃ױױ׳ װי״׳. ׳י׃ ײװ ז״טד חיט ׁ בׂטױך ׀ח״טױאױך װךחה ׁ, יׁו ױ׳ ױךט ׳ו ׃, ׂױט װױױך װױׁ ׁגױ. ׁט ׃ױג אױ יװאחױ״ ׁבׂטױך װ׀ח״טױאױך ׂױט װהטגױך חיׁ ױטױײ, ׀ׁ ט׀י ױׂטאױך, הױׂג ׁװךהך׳ױך װױ׳ ׀ז זגט, יהג טגװ ג יחױ װ׃גך ױגױ׃׃ ׀הױבׁױך ױ׳ױבט ׀ײױ טׂי. ׀׳טױאװ ׂ הױטבױ ג׃ױױך ׃גױך יװױ׀ ׂױט ׃׀ױ ױ׳ט׃װ. ׳חט חא ׳׃י יהױטב ׀׳טױאװ אז׀ױ יאױ ׂא״ בט״א ׁ׳ װהװ װיהג יטױך ג ך׳ױ׀װ ׁבט״.


׳חט גׁ׃װ גױ׃א ׂ װזׁגױ ג חיט ׁ אחױ״ בט״ יהױ׳ך װיך ױבט״ װט׀ױך. ױ׀ ׃ױׁט טח ׁאײח יט גיא װבׂטױך װ׀ח״טױאױך, ׀ז אי װטױך, יאױ בױ אײח ׁט׀ױך גױׁט װךהך׳, ױאײח ׁט׀ױך א׳יה ׀׃ װבׂטװ  װ׀ח״טױאך.


ׁיאװ װ׀׳טױאװ, ׳ח װגיא ׁיט׀ גׁטױ ׀ױ יךי ׁחׁ ׁבׂטױך ׀ח״טױאױך ױׁךחא ׀ױ׃ ױ׀׃ױ אחױ״ בױׂ יױא, ׁ׳יׁװ יװ װױױ  ׂװ יׁ׀זגױךױ ה׳ךױ ׀ך װבױ ׳ױך ׁבט״. ׳יױׁ ׃גך  ׳ח װ׳חט װג׃א ׁט װױ׳ױ ייױי ׁבׂטױך ׀ח״טױאױך ױט׃ ׀ך װבױ װׂ בׂטױך טׂױך  ױ׀ד װ׳חט װ׳׀ ׁױךט זׁג טח ג ׀׳ױײ ׂװ אױ ׀ױ׃ ױׂ ײ׀ך ׁױױ ״הױ זױ׃. ׳ױא ײױט, ׁאׂױ׃ ך׳ה װאחױ״ ׁׁך װטח׳ך װאט ׁהחױ׳ ׀ׁײט ׂװ, ױ ׃ׁחױך, י׀ה ױב״ח, ׁװ װאױ ׃ױ׃ ױױׁׂ ׁײ ױװ ׀א אׂי ׀ױ גױ װׂג ׁ״גױך ׃ ױׁא אױגט, ׁחטװ י װבׂטױך װ׀ח״טױאױך ׀ װׁׂװ, ױאך זטױ ׁטזד ױױך ׁׂױװױך ׀ױ׃ ױבױאױך י אחױ״.  יאױבד  װבױא יא׳יה ׃ יׁױג ׀ױ׃ױך װבׂטױך װ׀ח״טױאױך, װט יׁיױי ׁװ ׂ װװךטױך װהײױױׂך אחױ״ אױךטך ג אװ.


װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װאװ ׀טׂױ ׀ ױױאױך טױױ׳ ױ יטױךװ אךא ׳ױ ױ׳ ױׁא יה׳ױךװ ׀ ךיױ.  ײ׀ך װױ׃ױך ךטױױך װזׁױט ׁׁ׃, ױגחטױ ׀  ױ ךחזׁ יך יװױ, ׃ יךױ הגױ ג ׁבב יחױ חזױג ׁׁ׃. װ׀ׂױ׃װ הױגך ׁ װ׳ײךױך, ח׃ױ װ׳חט, ׃ט װאגװ, יהױט ׃ט װ״הױ ױװיחױ י װ׳ױ ױװ׳. װהטױח״ ׁװ יחגװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׀ך ךטױױך װזׁױט אחׁג ג ׃ ױג׃ױך חזױגױך י׳ׁט ׁװ ׁװךא׃ׁױך אזׂ ״ׁ ׀אי װטהױ׀װ ױװ׳חט ׁט׳ׁ װ׀טו, ױװ אׁ׳א ׁחה׃װ, ׀׳ט יחױ ׃גך חזױג ױגאא ׁטװ װ׀ױך. ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ הג ׁחװװ װחױך -3,500 ךא׃ׁ װהטױב ׁ-70 באה ׁ ט׳ׁ װ׀טו, װיױךה ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ ׁ׀ײױט ׂױטװ.