לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

מנהל המזון והתרופות של ארצות הברית אישר את שיווק מוצרי הטבק החדשים

01/05/2019

אװ װײױ ױװךטױהױך י ׀טזױך װׁטך װ – FDA װױ׃ג ׀י (30.4.2019)  ׀יט ׀ך יױױח ױזט װ״ׁח װ׳׃י װױזט ג ׃ הה ױטב ך׳ך װױךׂ IQOS. ׃ױׁט ׁיט ׀ח״טױא ׳ױ ױ׀׃ױ ״ׁח װ אחױ״. װ- FDA חׁג ׁׂױך יױױחױך ׳טױך ג װױזט, ׁ״טװ אױג ׂיװ ױ׳יהװ ׁױ׳׃ י ׁא אױגט. ׁ -FDA ׁװט  ׁגױ׃ װ׀יױט ךט ׀ך טך װױזט ׁ׀טזױך װׁטך, ׀ ײװ ׀ױט יװיט װױ ׁ״ױ׳ ׀ױ ׁג ׀יױט װ- FDA ׁ״׳ױך װױזט. ױ ׂ יװױ׀ א ך׳ך װװׂ׃טױך י ױזט ״ׁח ױאךױ  ױ׳ױח װ׳ׁ ׁ׀ײװטױך ׁבױ ׁיױי ׁװ.


ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׃ׂי  ׁ׀טזױך װׁטך אך טח גךװ װ׀יױט יױױח װױזט ױ׃ױׁט ׁבױ ׀יױט טׂ י  ױזט ״ׁח. ײ׀ך ׁיױאװ יט׀ ׁװ יױױח װיט ײ ׀טױ ׀ יױ װׁׂױך ױג ב ױה׳ך ױטח ׀׳ט װךגטׁױך ׀טׂױא װ׳ׁטװ װ׀ײט׳ך ױׁ װךט װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױ׀׳ט גךטװ ׁׂ"ו יװױׂיװ ג ׃ װגױךװ ׃ױחט״װ ךח׃ך, װױ״ױ װׁׂױך ג יױױח װױזט ױװױיױױװ װבױ י ׀חױב בױ י ױזט ״ׁח.


ױ׃ׂי  װ- FDA ׀יט ׀ך יױױח װױזט ױזט ״ׁח טׂ  ױײװ, ׃ױׁט ׁױזט ײח ױט. א׀בט ג װ׳ׁטװ ז ׁיױױחױ ׁ׀ױה יט ׀ױ גחד י׃ױׁט ׁױזט ג בױ ױה׳ך. װ- FDA  ׂ ז  װױ׀ גיױ יױ ׀ך ׀יױט װיױױח ׁ׃װ ױבךׁט ׁגחׁ יׁזג,  יאװ גװ ׁיױי ׁחטׁ ׁא אױגט.װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װאװ ׀טׂױ ׀ ױױאױך טױױ׳ ױ יטױךװ אךא ׳ױ ױׁט׀ ׀ ךיױ.  ײ׀ך װױ׃ױך ךטױױך װזׁױט ׁׁ׃, ױגחטױ ׀  ױ ךחזׁ יך יװױ, ׃ יךױ הגױ ג ׁבב יחױ חזױג. װ׀ׂױ׃װ הױגך ׁ װ׳ײךױך, ח׃ױ װ׳חט, ׃ט װאגװ, יהױט ׃ט װ״הױ ױװיחױ י װ׳ױ ױװ׳. װהטױח״ ׁװ יחגװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׀ך ךטױױך װזׁױט אחׁג ג ׃ ױג׃ױך חזױגױך י׳ׁט ׁװ ׁװךא׃ׁױך אזׂ ״ׁ ׀אי װטהױ׀װ ױװ׳חט ׁט׳ׁ װ׀טו, ױװ אׁ׳א ׁחה׃װ, ׀׳ט יחױ ׃גך חזױג ױגאא ׁטװ װ׀ױך. ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ הג ׁחװװ װחױך -3,500 ךא׃ׁ װהטױב ׁ-70 באה ׁ ט׳ׁ װ׀טו, װיױךה ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ ׁ׀ײױט ׂױטװ. ךטױױך װךחיטױ ״הױ יבהטױ: 1-800-35-46-46 ׀ױ ׳זױ ׀ ״ױהב װ׀ױׁ״׳.


ׁׁטװ,

א׀ױװ גאׁט

׃ױׁטך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

050-5225387