לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

ניידת הממוגרפיה של האגודה למלחמה בסרטן, המופעלת על ידי אסותא, בכלא נווה תרצה

02/04/2019 – 20 ׀ד אי אׁ׃חױך ׃ יאװ ׁא׃ך װױׂטהװ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, װױהגך ג ׀בױך׀, ׀ךױ װׂגװ װא׃ך ׂ ׁך װבױװט אױױװ ךטזװ, ױ ׁ׃חױך ױ׳׃, ׁװױ אׁ׃חױ 24 ׀בטױך ׁׂ װך׀.


א׃ך װױׂטהװ יײװ ױטיװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ אױג׃װ זז הגט ׁװגאױך ׁ׃חך װױׂטהװ, װ׳יױׁװ ׂױ ױח׃ י בט״, ׁ׃חװ יׁױ׳װ װז ׳ . ׃ױׁט ׁזזױ װהגט יא׃טי ׁ ׂײט ױ׳׃ ׁ׀ױױבװ ױׁ אי װךׂױטטױך ׁיױׁ װטײ, גױך ׀װ װךׂױטטױך ׁהטהטװ. ׀ךױ ׁיגױך װׁױחט װױח׃ױך װׂגװ ׁױ׳׃ װא׃ך ׀ אױױװ ךטזװ ג אך ׀היט אי ׁׂ װטױױא״, װטזױך ׀ך גױאי ׁׁך װבױװט ׁזג ׁ׃חװ ׂױ ױח׃ י בט״ װי׃. זױױך װא׃ך גׁט ׁ׃חװ יׂטךך י יחױד ױׂאױ״ט ׁאבװ ׀ ױבׁױך ׁ״׳ױאױך װׁ׃חױך גז ׀טױ חזך ױךט װטׂ.


ײױ ׀אװ װהג װט׀יױאװ יׁװ װׂגװ װא׃ך אױױװ ךטזװ ױ ׁ׃חױך ױ׳׃. װׂגךװ װױױװ ׳ח יךױד הגױװ װ׃ױח ױטׁ יא ׁ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁ יטױך ׁך װבױװט, װױ ׂױױ הגױױך. ׁאױׁׁט 2014 װז״טהװ הגױך ׂ א׃ך װױׂטהװ ׀יט ׂגװ ׁ יאך ׁ׀ױה ױ׳׃ ױ ׁ׃חױך טױײ, ג ה װזױך װךױאך װ׀ױך ׀ׁ׳ױ ױח׃ י בט״ װי׃.


װא׃ך ױהגך ג ׃ זױױך חזױג י טיך ׁך װ׳ױ ׀בױך׀, װױטׁ אי ׁׁ׃, ׀יט ׀׳ט׀ ׁזױג ׁ׃חױך װ׀ׁ׳ױ ױװהגאױ׳. ׁא׃ך י ׳׃ט ׁ׃חװ װזױ׃ ׁיט ױׂטהװ ךח׃, ׀ױ אאבױ װ׀בטױך אױױװ ךטזװ ג אך װׁ׃ח. ׁזױגװ י װא׃ך אז׀ ך׳ך ךױאך ׁחטך ׀ױך י יט׃ װׁט׀ױך, װהױגך ׁױ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױׂ ךױז׀ױך הגאױ׳ װׁ׃חױך י װ׀בטױך יאׁ׃חױ װױױ ׳ח ׁזױג װךױאך. 


װׁ׃חװ װךׁזגװ ׀בטױך ׁׂ װך׀ ׳ח װךאך װ׀ױך ׂױ ױח׃ י בט״ װי׃ יװױחװ ׁױײך װ׀ׂױ׃װ ׳װ בט״ ױױהגך ׁיךױד יט׃ װׁט׀ױך. װׁ׃חװ אגטװ ׀בטױך ׂ 50 ױגװ ױ׀בטױך יאז׀ױך ׁ׀ױױבך בױ ׁט׀ױך, אי׀ױך ׂא״ױך ױאי װ ׀ ׀ױ ׀׳ױך י׳ױ ׁבט״ װי׃, ׂ 40 ױגװ.

ׁױ ׳י װ׀׳טױ, גױ׃ הא װׂגךװ י װא׃ך גטװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װטז׀װ טךחך  װ׀בטױך ׁאױױװ ךטזװ ׁאױי׀ בט״ װי׃, ׳יׁױך װ׀ׁ׳ױ װױח׃ ױװ׃ט װה׳ךך װבױ ׳ױך, ױ ׂ װבׁט הױט״ ׀ױ׃ױך װׁ׃חװ ױ׳יׁױךװ אי ׁׂ װך׀ ׀יט גך׃ױך װױ ׁזג ׀ך װׁ׃חװ ׁא׃ך װױׂטהװ. װװטז׀װ װױׂיװ ג ׃ ׀׳ױך ך׀ך י׃ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױ װ בהױט ׀י טׂי י ךא׃ׁך ׁהטױח״ ׃ װ׳װ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׀יט װךױ׃׃װ ג בט״ װי׃ ױׁבׂטך װךא׃ׁױךװ ךױך ׁאי ׳׃יױך יײװ גךװ ׳ױ.


׀ױט, ׀ךױ אׁ׃חױ 24 ׀בטױך ג ׃ זױױך װא׃ך יװגאח װ ׳ב ױיטױך אג ױ׀׃ׁ ױׁךױ װׁ׃חױך װ װױ טױזױך ׀ױ׃. ׁבױ ױ װׁ׃חױך ׁאױױװ ךטזװ, אבגװ א׃ך װױׂטהװ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױױ ׃טױ װ׀טו ג אך װׂג װ  ׁ׃חװ ׁי׃טױך, חטך ׂך ױ׀יחױ ױװי װבג ׀ׁ׳ױ ױח׃ ׁ׀ײױט הטהטװ ׳ׁטךך ױׂ׀ױׂטהך ׁיט׀.