לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

מרתון ווינר ירושלים – המרוץ החברתי הגדול בישראל

15/03/2019


טךױ ױױאט טױי װ - 9 ז׀ ׃ט װׁױחט ׁױ יי 15.3.2019 ׁװיךךהױך  - 40,000 טז, װ  - 6,000 ׀ײט׳ ױבׁט״׀ יׁ׳טױ טױו ג גױךױך ׁטױו װ׳ׁטך װׂ׃ױ ׁיט׀. ׁ װיךךה ׁױײװ װ׳ׁטךך װךװ ׂ חׁױזך טזװ ׳ױ׃ך, הט יךױד הגױװ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױׁאח ײט׳ ״ה׳ױך. ׁבׂטך װחׁױזװ ךטױ װטז ׀ך ׃ װװיךךהױך ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ױהך׳ױ חט׀ך װטךױ ׃ד ׂױב ךטױױך ׀ױךױ װהזױ ׁטיךױך װ׳ׁטךױך ױׁ ׳ׁט, ט ױחטױׁ יה׳װ. ׁחׁױזװ א״ױ ׳ח ׂ ׀ױך גױׁ׃ ױאװ ׁאח ײט׳ ״ה׳ױך ױ׳׃ ׀ך ׳ױ ױ׳ בט״.


גױ׃ א״ױ ׳ח ׁטךױ װ׳ׁטך, גאך װט׀ יטזװ 10 ח" ג װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, בא׃טװ טאׂט יװיךךהװ ׁבױ חװך י׀ױטױ 800 ״ט ױׂ ׁ׳טװ טױו ג װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, חבאװ ״טא״ױ ױחט ׂױו יטזױ 5 ח" ג װטײ אהׂגױך ׀ױאב ױךחהװ אך, ױיח ׂ׀ טו ׳ז טךױ ג גױךך יױױװ, יט ה״אב טזװ ג גױךך גװ ױ׃ױה ױט׃ ױײ יטזױ 10 ח" ג חױ ׳.


ױ"ט ׁאח, ײט׳ ״ה׳ױך, יװ ױ׃, ׳יׁ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, יװ ׁט ׳ ױט׀י גטך טױי יװ ׀ױ, װײאחױ ׀ך חזװ װ - 5 ח" ׁטךױ, ג װ׀ׁח ׁבט״ ױזאױ יךױד הגױװ ׀יט אגט ׁט 9 יא ׁ״טװ ח׃ הגױך בהױט״ׁך ׳ׁטךך, ג װ׀ׁח ׁבט״.
בױ װטזװ י װטךױ גׁטױ ׁבױ ׀ךט װב״ױט טךח, װיױה ׀ױט ג װב״ױטװ ׁך 3,000 יאװ, ׁטױי - גט װׁטװ י יט׀ ױיׁױ ׀ךׂט טז ג אױה טװׁ, ׀ױױט הבׂױך ױ׀ךט ךטׁױך ױױטיך ׳ױ׃, ױ אבך יט׀, יױח ׳אװ װױ׃װ, װט װזױה, װגט װגךחװ, ׂ׃ ׃ױ׃, ״ך ׀טױ װאזׁ ױי װאי׀. טךױ ױױאט טױי װ- 9 װױאׂי א ױׁג ױׁׂױױך ױװיךךהױ ׁױ  - 40,000 טז װ 4,600 טז גך חזױג יװׂגױ - 80 ׃אױך ׁױ׳׃ ױ  - 6,000 ׀ײט׳ ױבׁט״׀ יׁ׳טױ טױו ג גױךױך ױׁאװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״, װטײ אהׂגױך ׀ױאב ױךחהװ אך, חט חױׁ א׃, חױ אױגט, ׳אױ, װטײ ײטױ י ח ױ בױג ׳ ׁױ׃׃, ׳׃, יה׳װ ׀׳ך, טײ זױך, בױ, חױ ׳ ױגױךױך אױבהױך.װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װאװ ׀טׂױ ׀ ױױאױך טױױ׳ ױ יטױךװ אךא ׳ױ ױׁט׀ ׀ ךיױ.  ײ׀ך װױ׃ױך ךטױױך װזׁױט ׁׁ׃, ױגחטױ ׀  ױ ךחזׁ יך יװױ, ׃ יךױ הגױ ג ׁבב יחױ חזױג. װ׀ׂױ׃װ הױגך ׁ װ׳ײךױך, ח׃ױ װ׳חט, ׃ט װאגװ, יהױט ׃ט װ״הױ ױװיחױ י װ׳ױ ױװ׳. װהטױח״ ׁװ יחגװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׀ך ךטױױך װזׁױט אחׁג ג ׃ ױג׃ױך חזױגױך י׳ׁט ׁװ ׁװךא׃ׁױך אזׂ ״ׁ ׀אי װטהױ׀װ ױװ׳חט ׁט׳ׁ װ׀טו, ױװ אׁ׳א ׁחה׃װ, ׀׳ט יחױ ׃גך חזױג ױגאא ׁטװ װ׀ױך. ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ הג ׁחװװ װחױך -3,500 ךא׃ׁ װהטױב ׁ-70 באה ׁ ט׳ׁ װ׀טו, װיױךה ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ ׁ׀ײױט ׂױטװ. ךטױױך װךחיטױ ״הױ יבהטױ: 1-800-35-46-46 ׀ױ ׳זױ ׀ ״ױהב װ׀ױׁ״׳.


 

זױטהױך ךױאױך יױי ׳ױהי. זױ: װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״.

 

אך חׁ גױ׃ ךױאױך ׃ט װחיױט װׁ׀:

 http://bit.ly/marathonjlm19

זױ: ה׀י 90

 

ׁׁטװ,

 

א׀ױװ גאׁט

׃ױׁטך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

2099416 – 050