לתרומה
חפש
דף הבית
הודעות הדוברת

טיגון והשחמה מגבירים את הסיכון לסרטן

02/12/2018װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ הטבך װזױך זׁױט ױאט ג׃װ חט׀ך ׳ׂ װ׳אױװ ׁאױי׀ װחיט ׁ ״ׂױ בט״. װ׀ׂױ׃װ זװ זׁױט װג׃ד ׀הװ ג הא ״ׂױ ׁװ װ׳אױװ ױיױי ׁ״הט״ױטװ ׁאױאך ג הא ׁׂױװװ. אט װג׃װ גױבח ׁ׳ױט  װאחט׀ ׀חט׀׃ ױאךׁ ג ׃ װױג׃װ װגזך בט״א בׁׁך י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁט׀יױך ׃"ט ׀ י״ט. אט װג׃װ ױ גױׁ׃ױך ױװזױך ג װחיט ׁ ׁיױ, ״ׂױ ׀ױ ׀הװ י ױזט ײױ בױ ׁ״הט״ױטװ ׁׂױװװ ׁ בט״.


װזױך װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

  • ׀ ׁ ײ׀ך ׳״ ״ׂ בױהׂאױך ױׁׁױך ׁי, טזױ ׀ױ׃ װח״ ׀ך ׂױ׃ ג אך װה׳ך ׀ך װױך ׁ ׳׃װ ױױױ׃׀ י׳ױ װי ׁאױא.

  • װאג  װ׀היט װאך בױהׂאױך ױׁׁױך ׁ׀זגױך ״ׂױ ױװג׃ד ׀הױך ׀ױך, ׁ׳ױ י 170 גױך.

  • ׁ חטװ ׁ״ׂױ ׀ױ ׀הװ, ׳יױׁ ׀ױ׃ ׀ װי׳ ׀ך װׁׁױך ױװבױהׂאױך ױױ י׀ײ אױזט װ׳ױט װ װאחט׀ ׀חט׀׃ ׀יט ׳יױ׃ ׁׂט ׀ך װבױ בט״.

  • ׁװ  װיאװ, ױו ׀ו ׀ױט׳ ׳ ׁט׀, װױ ךײױאװ ׀ױײאך, װאגױך װיאװ, הגױך ׂױהאך ױװאגױך גיױ.

  • ׀ױװׁ װז'הב ױו װג׃ד ז'הב ׁװט ג הא ױי׳.


אט װג׃װ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׁאױי׀: ׀חט׀׃ ׁײױ

  • ׀חט׀׃ װױ׀ ׳ױט  װזױ ׁײױ װגױׁט ״ׂױ ׀ױ ׀הװ ׁ״הט״ױטױך ׁׂױװױך(׃װאױ ג 120 גױך זײױב), ׁ׳ױ׃ ׁהט״ װ גא ׁטױײ ׁׂױװ, טׁױך ךהױ׳ ׀׃װ ױױזטװ ׂױ ז'הב, ׃ׂא ױ׀ה, ׃ׂא ׁױחט (cereals), ׳, ״ױב״, חטחט, ױױה ױגױׂױך ױ׀ד חהװ.

  • ׀חט׀׃ ׂ זױ ׁױױך ׁׂױװױך ׁגי בׂטױך. װױ׀ ׀אױ ׳ױט װךױױבד ײױ, ׀׀ אױזט ׁט׀חזװ ך װךט׳יך ׁךױ הט״ װײױ װױ, ׁ בױט  ׁ ׳ױזװ ׀אך בױך ׁי ׀בהטׂ, װזױ ׀ױט, ׁךהױ׳ ׀׃װ, ׃ׂא, חהװ ױגױ׃.

  • טױײ װ׀חט׀׃ ׁײױ יךא, ׁ װךט ׁװך׀ ךװ װזױט, י ױי״ך װװאװ ױ״הט״ױטװ ׁװ װױ װײױ. װטך׳װ ׀ױ ׀׃ױ ׁ״הט״ױטװ י  – 100 גױך זבױב ׀א ׂױט ׁ׃ט  װױױזטױך ׀חט׀׃.

  • ׀חט׀׃ אז׀ ׁ׳חט טׁ ׁׁג ׳ בט״ ױװױׂ׃ט, ג ׃ װבױאױך װׁא׀ױך ׳חט װבט״ װ - IARC, װבױאהך ׀טׂױ װׁט׀ױך װגױ, ׳ױט װ׳יױ׃ בט״ ׁׁא ׀׃ (חׁױזװ A2,probably carcinogenic). ױ  װ׳ױט װבױױׂ בט״א ׀ױ ׳יױ׃ בט״א ג ׃ IARC, ׂ ׀חט׀׃ א ׁטיױך װ׳ױט װבט״א י יט׃ װׁט׀ױך ׀ ׁיט׀.

  • אח״ך זג׃ ײװטױך בׁט, טׁױך װה׳ךך ײ װװאװ ׁ״הט״ױטװ ׁׂױװװ, ׁ׀ױה יאגױ, ׀ױ ה׳ױך זױזױ, ךױהגױך י װי׳ך װײױ ׀ױ װׁׂטך הטױךױ (ױׁבׂטך ײױ – װחה׃װ  װ׀היט ג ״הט״ױטך װאװ טׁך י 170 גױך (ׁךאױט ׀הװ), ױׁחׁ װׁׂטך  װיױי ׁׁיױ ׁחױ ״ׂױ, חװ, ױזװ.  ׀װ גיױ װה׳ך ׀ך ױױך װ׀חט׀׃ ׁײױ.


י ט׀ױך ׀ך װ׀ױט ג װזך ׁא, י ׁװ 2018 אאבװ ךױחד טׂױזװ אט׳ׁך ״ג װ׀׳ױ׃ װ׀טױה, יגאאװ װה׳ךך ׀חט׀׃ ׁײױ װאזט ג ׃ ׁא ׀׃. װטׂױזװ װ׀ חהװ ױהט״אך ׁױךט ױך׳בך ױ יטיטױך װזױט ױװװאװ י ױזט װײױ װטױױא״, װ׳ ׁ׳ח׀ (װׁׂױך ג ךיט  ׃יױ), װי ׁזטא װײױ, ׁױׁ ױׁיױױח ױװ ׁזטא גז. טׂױזװ ײױ, ױך  װזױך אױבהױך זטא, װאױׂגױך ׁ׀ױט׳ בהזה  "יה׳װ" י ױזט ײױ. װטׂױזװ ׳ׁך, ׁ װךט, ׀ך װזטא, הט״ ׀ך װזױך װ׀׳בױ ױװװאװ װגחטױך ג ׀טײױך װױזט װיױא װיױױח זׁױט װט׳ׁ. ׀  װאאג ייױ ױ׀הװ ׁהױג י טׂױזװ ׁװחד ײװ גױ װךח ׁחי ׀ ױג״. ׀יט ג , ׁ׃ װךג׃אױך ך׃ך ׁאגיװ ׁ׀טױהװ, ױױג׃ך װבט״א י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ךװװ ׁחיט ך׃ ג װטיױױך װױבױך, ׁ װחיױט  גחׁ װ ׀׳ט יױ װטׂױזװ װױטׁך ׁ׀טױהװ (טׁױך ׀ױהא ׀הךװ) ױװ ׀׳ט חׁך  װװ׳״ױך ׁ׀יט ׃ך װטױױא״ױך יװ ױ׀היטױױך יױװ ׁיט׀.

ׁאױבד ׀ױט ג, װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׳ױײטך ױ׃ׂיװ,  ךײױאװ אױאװ ױיטך יח ךח ׳ח אװױ ׀ױט׳ ׳ ׁט׀ ה׳ך ׀ך װבױ ׳ױך ׁבט״. ׳זױ ׀ װזױך װ׀ׂױ׃װ ׁאױי׀.

אט װג׃װ גױ׃ ױ׀ױיט ׁאױׁׁט 2018 ג ׃ ׃"ט ׀ י״ט ױ"ט װױג׃װ בט״א בׁׁך ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״.


װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ װאװ ׀טׂױ ׀ ױױאױך טױױ׳ ױ יטױךװ אךא ׳ױ ױׁט׀ ׀ ךיױ.  ײ׀ך װױ׃ױך ךטױױך װזׁױט ׁׁ׃, ױגחטױ ׀  ױ ךחזׁ יך יװױ, ׃ יךױ הגױ ג ׁבב יחױ חזױג. װ׀ׂױ׃װ הױגך ׁ װ׳ײךױך, ח׃ױ װ׳חט, ׃ט װאגװ, יהױט ׃ט װ״הױ ױװיחױ י װ׳ױ ױװ׳. װהטױח״ ׁװ יחגװ װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ ׀ך ךטױױך װזׁױט אחׁג ג ׃ ױג׃ױך חזױגױך י׳ׁט ׁװ ׁװךא׃ׁױך אזׂ ״ׁ ׀אי װטהױ׀װ ױװ׳חט ׁט׳ׁ װ׀טו, ױװ אׁ׳א ׁחה׃װ, ׀׳ט יחױ ׃גך חזױג ױגאא ׁטװ װ׀ױך. ׁ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״ הג ׁחװװ װחױך -3,500 ךא׃ׁ װהטױב ׁ-70 באה ׁ ט׳ׁ װ׀טו, װיױךה ח׃ױ װ׀ׁח ׁבט״ ׁ׀ײױט ׂױטװ. חט׀ך ׃ג גױ׃ ג ׳ױך װבט״, װאבױ ׀ךט װ׀ׂױ׃װ?

ךטױױך װךחיטױ ״הױ: 1-800-35-46-46 ׀ױ ׳זױ ׀ ״ױהב װ׀ױׁ״׳: https://www.cancer.org.il/donations

 

ׁׁטװ,

א׀ױװ גאׁט

׃ױׁטך

װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״

050-2099416

navai@cancer.org.il

 

-------------------


חױטױך:

IARC

ױ װבט״ װ׀ױ ׁ׀טװ"ׁ NCI

׀טׂױ װ׳חט װׁט״ CRUK

װחט ׳חט װבט״ ׁגױ WCRF

װבױאױך חׁגך ב״א׃ט״ ׁײױ ׁׁט״אװ - FSA

FDA

װ׀׳ױ׃ װ׀טױה (EC) – ג ׀חט׃, ״ױ״ך װװ׳״װ ג ׀חט׃

׀ׂױ׃ װבט״ װ׀טח׀ - ACS

יט׃ װׁט׀ױך

הױטױ אגך בט״ י װ׀ׂױ׃װ ׳װ ׁבט״